Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

letná škola chemikov

Letná škola chemikov má už 40 rokov (článok o histórii LŠCh)

Článok o histórii LŠCh pre časopis ChemZi 2/2017
autor: J. Reguli

Chemická olympiáda pred štyrmi rokmi „oslávila“ päťdesiatku na Slovensku a v lete sa k tomuto jubileu dopracuje aj Medzinárodná ChO. Veľmi skoro sa ukázalo, že na úspešné riešenie úloh ChO nepostačuje venovať sa chémii len v škole. Preto sa rozbehli viaceré vzdelávacie aktivity pre stredoškolských študentov a aj pre učiteľov.

Bratislavskí študenti využívali možnosť práce v chemickom krúžku pri Ústrednom dome pionierov amládeže v „Stanici mladých prírodovedcov“ na Búdkovej ceste pod vedením Ing. Marty Mitrovej. Do prípravy olympionikov sa zapojili aj vysokoškolskí učitelia, najmä z Chemicko-technologickej fakulty SVŠT (čo je vtedajší názov FChPT STU), osobne si pamätám prednášky dr. Sirotu a doc. Serátora. V príspevku k 50. výročiu ChO (Sirota, A., Sališová, M.: ChemZi 2014/2, str. 78) sa uvádza, že „sa počas letných prázdnin organizovali tábory pre žiakov stredných škôl, ktoré mali vo svojom programe aj prednášky a jednoduché laboratórne cvičenia. Prvý takýto tábor sa zorganizoval v Banskej Štiavnici v júli 1970. Postupne sa tieto tábory premenili na Letnú školu chemikov.“

Brožúry pre účastníkov LŠCh
Brožúry pre účastníkov prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení z fyzikálnej chémie

Letná škola chemikov umožňovala účastníkom rozšíriť si poznatky zo základných chemických disciplín – anorganickej, organickej, fyzikálnej a analytickej chémie a biochémie. Najvýznamnejšou súčasťou sú laboratórne cvičenia, ktoré umožňujú stredoškolákom vyskúšať si prácu v chemických laboratóriách. Miesto, na ktorom sa LŠCh konala muselo poskytovať dostatok pracovných miest v laboratóriách, ubytovanie a priestory pre trávenie voľného času študentov, najmä športové aktivity. Letné školy preto hostili stredné priemyselné školy chemické (a potravinárske). Do konca minulého storočia išlo o stredné školy mimoriadnej úrovne takmer rovnomerne rozmiestnené po Slovensku – v Humennom, Svite, Banskej Štiavnici, Novákoch, Púchove, Nitre, Šali a Bratislave. V tabuľke uvádzame miesta konania letných škôl od piatej až po 40. Treba k nej poznamenať, že dnes pod menom chemická priemyslovka už neexistuje žiadna škola. Niekoľko ročníkov LŠCh sa konalo aj na univerzitách – na FCHPT STU a PriF UK v Bratislave, na PdF TU v Trnave a na PriF UPJŠ v Košiciach.

Podľa súčasného číslovania vychádza organizovanie prvej LŠCh na leto 1978. Pri spomínaní na 40 rokov LŠCh si pripomenieme aj organizátorov a učiteľov, ktorí ju zabezpečovali. Čo sa týka učiteľov, vopred sa ospravedlňujem, ak som na niekoho zabudol. Na zachovaných brožúrach pre účastníkov vidíme, že už v 80. rokoch odbornú úroveň LŠCh garantovala Slovenská chemická spoločnosť pri SAV a jej odborná skupina pre vyučovanie chémie.

Pri organizácii jednotlivých ročníkov zásadnú rolu zohrávali vedúca LŠCh, ktorá bola pracovníčkou Ústredného domu pionierov a mládeže a následne jeho nástupkyne – Iuventy a koordinátor odborného programu, ktorý zabezpečuje vysokoškolských učiteľov a vytvára rozvrh.

5. LŠCh 1982 SPŠCh Banská Štiavnica
6. LŠCh 1983 SPŠCh Šaľa
7. LŠCh 1984 SPŠCh Púchov
8. LŠCh 1985 SPŠCh Humenné
9. LŠCh 1986 SPŠCh Svit
10. LŠCh 1987 SPŠCh Banská Štiavnica
11. LŠCh 1988 SPŠCh Svit
12. LŠCh 1989 SPŠCh Šaľa
13. LŠCh 1990 SPŠCh Humenné
14. LŠCh 1991 SPŠP Nitra
15. LŠCh 1992 SPŠ MCS Svit
16. LŠCh 1993 SPŠCh SS Banská Štiavnica
17. LŠCh 1994 SPŠCh Šaľa
18. LŠCh 1995 SPŠCh Nováky
19. LŠCh 1996 SPŠ MCS Svit
20. LŠCh 1997 SPŠ Púchov
21. LŠCh 1998 ChTF STU a PriF UK Bratislava
22. LŠCh 1999 SPŠ Púchov

23. LŠCh 2000 SPŠCh Nováky
24. LŠCh 2001 SPŠ MCS Svit
25. LŠCh 2002 SPŠChaP Humenné
26. LŠCh 2003 ZŠOŠ Púchov
27. LŠCh 2004 SPŠP Nitra
28. LŠCh 2005 SPŠCh Šaľa
29. LŠCh 2006 SPŠP Nitra
30. LŠCh 2007 SPŠ SS B. Štiavnica
31. LŠCh 2008 SŠ – SPŠP Nitra
32. LŠCh 2009 PriF UK, FChPT STU Bratislava
33. LŠCh 2010 SŠ – SPŠP Nitra
34. LŠCh 2011 SŠ – SPŠP Nitra
35. LŠCh 2012 SOŠ Púchov
36. LŠCh 2013 SŠ – SPŠP Nitra
37. LŠCh 2014 GVBN Prievidza + SŠ Nováky
38. LŠCh 2015 PdF TU Trnava
39. LŠCh 2016 PriF UPJŠ Košice
40. LŠCh 2017 GVBN Prievidza + SŠ Nováky

Prvých pätnásť rokov bola vedúcou Ing. Marta Mitrová. Šesť letných škôl v deväťdesiatych rokoch sa spája s novou vedúcou (a vtedajšou tajomníčkou SK ChO), Ing. Máriou Reguliovou. Roky 1992 až 1997 patrili medzi najúspešnejšie ročníky LŠCh. Prispeli k tomu popri zanietenej hlavnej vedúcej aj doc. Ing. Marta Sališová, CSc. A tiež Bc. Daniel Markus, ktorý sa po dvadsiatich rokoch vrátil z Austrálie do Bratislavy a na letnej škole cez obedňajšiu prestávku ponúkal hodiny angličtiny. Pre súčasných účastníkov uvádzam, že v deväťdesiatych rokoch mala LŠCh šesť vyučovacích dní v týždni a denne osem hodín (+ dobrovoľná angličtina). Po večeroch ešte niektorí vyučujúci ponúkali doplnkové konzultácie.

Koordinátorom odborného programu v prvom období boli prof. RNDr. Peter Schwendt, CSc. z PriF UK a doc. Ing. Miroslav Serátor, CSc. z ChTF SVŠT. Na LŠCh vtedy učili mnohí pracovníci oboch bratislavských fakúlt. Anorganickú chémiu prof. RNDr. P. Schwendt, CSc., doc. RNDr. P. Petrovič, CSc., prof. RNDr. Ľ. Žúrková, CSc., doc. Ing. Ľ. Ulická, CSc., doc. RNDr. H. Slosiariková, CSc., doc. Ing. T. Šramko, CSc., doc. Ing. M. Serátor, CSc., Ing. D. Makáňová, CSc., prof. Ing. P. Segľa, DrSc. (ešte ako mladý asistent), RNDr. A. Sirota, CSc., doc. Ing. Š. Tám (zo SPŠCH v Púchove) a Ing. E. Adamkovič, CSc. (z ŠPÚ). Fyzikálnu chémiu prof. RNDr. P. Ševčík, DrSc., doc. Ing. L. Ulický, CSc., Ing. A. Cholvadová, CSc. (ešte pod menom Rosenbergerová) ako aj stredoškolskí profesori Ing. O. Lukáčová, Ing. R. Morávek, Ing. A. Langerová. Organickú chémiu viedli doc. RNDr. P. Elečko, CSc., doc. RNDr. P. Zahradník, CSc., RNDr. J. Donovalová, CSc., RNDr. J. Šraga, CSc., prof. Ing. Š. Kováč, DrSc., prof. Ing. M. Uher, DrSc.

Záverečná fotografia z 20. LŠCh v Púchove v roku 1997
LŠCh Humenné 2002
Prof. P. Šimon na 25. LŠCh v Humennom v roku 2002

V 90. rokoch sa koordinátorom stal doc. Ing. Štefan Stankovský, CSc. (do roku 1998). Kolektív učiteľov v tom období tvorili prof. Ing. Jozef Šíma, DrSc. a doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (anorganická chémia), dnes profesori prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (súčasný predseda SChS) a prof. Ing. Ladislav Omelka, CSc., po nich doc. Ing. Ján Reguli, CSc. a raz aj Ing. Juraj Lutišan, PhD. (fyzikálna chémia). Organickú chémiu viedli spomínaný doc. Ing. Štefan Stankovský, CSc. a doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. Raz sa zapojil aj Mgr. Ladislav Kiss. Na hodinách biochémie sa vystriedali viacerí učitelia najprv z FChPT STU prof. Ing. B. Škarka, CSc. a Ing. D. Slugeň, CSc. neskôr z PriF UK RNDr. J. Košovský, CSc., RNDr. Roman Szabo, PhD., RNDr. Tatiana Horecká, PhD., doc. RNDr. Anton Horváth, PhD.

Nezastupiteľná rola chemických priemysloviek sa preukázala aj tým, že vyučovanie a laboratórne cvičenia z analytickej chémie väčšinou viedli stredoškolskí profesori analytickej chémie. (Vysokoškolskí analytici dnes už základy kvalitatívnej a kvantitatívnej analytickej chémie „preskakujú“ venujú sa len inštrumentálnym analytickým metódam.) V tejto súvislosti treba uviesť mená Ing. E. Kristiníková, RNDr. Š. Kotlár zo Svitu, Ing. E. Kulichová a Ing. Ľ. Glosová z Novák, Ing. J. Macháč, Ing. J. Jurena, Ing. Z. Miháliková, Ing. M. Gabčová zo SOŠ Púchov, Ing. L. Vágner, Ing. M. Hohoš, Ing. M. Siváková z Banskej Štiavnice, Ing. O. Karlubíková, Ing. A. Sucs, Ing. M. Kamenická zo Šale, RNDr. E. Krčahová, Ing. A. Bohušová, Ing. G. Striežencová, Ing. A. Poláková zo SPŠP Nitra a Ing. M. Gorej zo SPŠCH Bratislava. Niekedy sa zapojili aj vysokoškolskí analytici doc. Ing. J. Polonský, CSc., doc. RNDr. I. Zelenský, CSc., Ing. J. Švorc, CSc., Ing. Š. Mesároš, Ing. A. Hercegová, PhD., Ing. J. Ševčík. RNDr. P. Majerský a RNDr. P. Tarapčík, CSc., RNDr. Rastislav Serbin, PhD., Ing. Lenka Hurajtová a raz aj RNDr. Stanislav Kedžuch, PhD.

V 90. rokoch bola súčasťou LŠCh aj chémia životného prostredia s veľmi obľúbenými prednáškami doc. RNDr. Juraja Lesného, CSc. (dnes z FPV UCM v Trnave). Významné spestrenie programu znamenali v posledný deň prednášky prof. RNDr. Jozefa Čárskeho, DrSc. z Katedry chémie LF UK v Bratislave. Profesor Čársky viedol (spolu s R. Šípošom, vtedy len študentom STU) v roku 2002 aj výučbu organickej chémie.

Po napínavom 21. ročníku v Bratislave, kde letnú školu v polovici opustila vedúca (Ing. S. Michalčáková, CSc.) sa v roku 1999 stala tajomníčkou SK ChO Ing. Iveta Hlinická. Našťastie sa mi podarilo ju presvedčiť, že letná škola je nevyhnutnou súčasťou ChO a nemôžeme ju pochovať. Nasledujúcich šesť rokov ešte poskytovala vedúcu letnej školy Iuventa, potom ju už odmietla zahŕňať pod Chemickú olympiádu. (V tých rokoch sa žiaľ LŠCh nezastal ani predseda SK ChO.) Letná škola chemikov tak v roku 2006 aj organizačne dostala pod Slovenskú chemickú spoločnosť a za SK ChO jej organizáciu zabezpečovala RNDr. Eva Krčahová zo SŠ v Nitre.

V tomto storočí tvorili základnú zostavu anorganikov doc. RNDr. J. Tatiersky, PhD. a Ing. M. Tatarko, PhD., ktorého vystriedala doc. Ing. M. Linkešová, CSc. (PdF TU). Fyzikálnu chémiu zabezpečuje doc. Ing. J. Reguli, CSc. Na LŠCH sa na niekoľko rokov vrátil aj dôchodca doc. Ing. L. Ulický, CSc. Organickú chémiu prevzala najprv doc. RNDr. M. Sališová, CSc. (niekoľko rokov po odchode Daniela Markusa ponúkala aj angličtinu) a pridali sa doc. RNDr. M. Putala, CSc. a prof. Mgr. R. Šebesta, DrSc., ktorí ju dnes vedú aj s významnou pomocou svojich doktorandov. Biochémiu prevzal doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. z FChPT STU. Ďalšími učiteľmi boli aj Ing. Robert Klement, CSc. z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (fyzikálna chémia), Ing. Ivona Paveleková, CSc. z PdF TU v Trnave (analytická chémia). Organickú chémiu v Košiciach viedli domáci učitelia z UPJŠ RNDr. Martin Walko, PhD., RNDr. Zuzana Kudličková, PhD., RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.

Funkciu hlavnej vedúcej v súčasnosti preberá niekto z učiteľov usporiadajúcej školy. V Šali to bola Ing. Anna Bečárová, v Nitre najprv RNDr. Eva Krčahová, neskôr Ing. Silvia Pisarová, v Púchove Ing. Jozef Jurena, v Prievidzi PaedDr. Miroslav Kozák (s Ing. E. Kulichovou). Významnou spolu¬organizátorkou LŠCh sa stala hospodárka SChS, Ing. Zuzana Hloušková.

Potešiteľné je, že z bývalých účastníkov letnej školy sa stávajú neskôr vedúci pre voľný čas študentov. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť Evu Kostolányiovú (dnes Mgr. E. Krajčovičovú, PhD.) a Kristínu Trhanovú. V súčasnosti sa k päťročnej účasti približuje Bc. Jelka Nociarová. Medzi vedúcimi boli aj RNDr. Anna Drozdíková, PhD. (vtedy ako Anka Tóthová), (neskôr MUDr.) Juraj Mazúr, Soňa Kirschnerová, Rasťo Šípoš, Anna Ohraďanová, RNDr. Katarína Javorová, Marek Vician, Juraj Malinčík, Lenka Ormandyová, Jana Šíbiková, Mgr. Katarína Surová, Patrik Takáč, Pavlína Gregorová, Karin Kulišiaková, Michal Hegedüs, Matúš Draxler a mnohí ďalší.

Organizovanie letných škôl sa skomplikovalo aj z dôvodu útlmu chemického priemyslu a najmä záujmu žiakov o štúdium na chemických priemyslovkách. Tieto boli donútené jednak sa zlučovať s inými školami a, čo bolo pre konanie LŠCh ešte väčším problémom, zbavovali sa ubytovacích a stravovacích zariadení. V rokoch 2004 až 2013 šesťkrát bola pre nás ideálnym miestom Spojená škola a jej Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre, ktorá má nielen zrekonštruované chemické laboratóriá, ale aj internát, telocvičňu, počítačové učebne a dokonca aj plaváreň. Žiaľ v posledných rokoch sme už v Nitre so žiadosťou o prichýlenie neuspeli.

Dve pozvánky na LŠCh
Dve pozvánky na LŠCh v 21. storočí
Exkurzia do Fortischem, a. s. v Novákoch v roku 2014
Exkurzia do Fortischem, a. s. v Novákoch v roku 2014

Spomínal som množstvo kolegov, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu 40 ročníkov LŠCh. Laboratórne cvičenia by ale nemohli prebehnúť bez obetavej práce „asistentiek“ (t. j. laborantiek) v čase, keď by už mohli byť na dovolenke. Neochota stredných odborných škôl dnes usporiadať LŠCh súvisí s tým, že pozícia asistentky na SOŠ zanikla (asi v rámci oficiálnej podpory prírodovedného a technického vzdelávania).

Pokiaľ to bolo možné, do programu LŠCh bola zaradená aj exkurzia do blízkej chemickej továrne. Tak sme navštívili nielen gumárne Matador a neskôr Continental v Púchove, ale aj sklárne Rona v Lednických Rovniach, Novácke chemické závody a dnes akciovú spoločnosť Fortischem v Novákoch, výrobcu tenzidov SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o., sídliaceho v priestoroch Fortischemu. V Novákoch (a tiež v Banskej Štiavnici) sme sfárali aj do bane.

Pred jaskyňou Driny v roku 2015
Pred jaskyňou Driny v roku 2015
Ilustrácia z laboratória
Niektorým účastníkom Letná škola chemikov úplne prevrátila život

Súčasťou LŠCh sú aj výlety a spoločenský program cez víkend (najmä odkedy sa v sobotu už neučí). Účastníci zažili viacero turistických výletov (zo Svitu do Vysokých Tatier (niektorí až na Rysy), z Púchova do Manínskej tiesňavy, z Novák na Kľak, z Banskej Štiavnice na Sitno), navštívili mnoho pamätihodností (napr. Bojnický zámok a zoologickú záhradu), hrad ale aj poľnohospodárske múzeum v Nitre, Čičmany a drevený betlehem v Rajeckej Lesnej, zámok Smolenice a následne Driny, jedinú jaskyňu na západnom Slovensku.

Ešte by sme mali spomenúť výber a počet účastníkov letných škôl. Letná škola chemikov je určená pre študentov gymnázií so záujmom o chémiu. Pozývaní sú do nej najlepší riešitelia krajského kola ChO v kategóriách B a C. Jej program je preto rozdelený do dvoch ročníkov a optimálny počet je po 24 študentov. Zažili sme ale aj letné školy s viac než šesťdesiatimi účastníkmi.

Oceniť pri tom treba najmä to, že Letná škola chemikov je stále „letným táborom“, na ktorom si účastníci svoj pobyt hradia. Nie je možné, aby hradili plnú cenu pobytu, preto sa pri organizácii obraciame aj na pomoc od sponzorov. V minulosti letnú školu podporila aj Vzdelávacia nadácia Jana Husa alebo Nadácia otvorenej spoločnosti, neskôr aj JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach. Pomáhajú aj mnohí lokálni sponzori jednotlivých ročníkov. A samozrejme organizujúce školy. Dnes je najväčším sponzorom Chemickej olympiády v SR (a v rámci nej osobitne LŠCh) Slovnaft, a. s. Významnú pomoc poskytuje aj Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, v posledných rokoch aj firma Hermes LabSystems, s. r. o. a Duslo Šaľa. Podporovateľmi LŠCh sú aj fakulty poskytujúce učiteľov – Fakulta chemickej apotravinárskej technológie STU, Prírodovedecká fakulta UK a Pedagogická fakulta TU. Najlepších účastníkov podporujú aj učebnicami a veria, že si raz zvolia štúdium na ich fakulte. Pred koncom ešte pripomínam, že Letná škola chemikov, ako aj celá Chemická olympiáda v SR je stále odborne zastrešená Slovenskou chemickou spoločnosťou (a v rámci nej odbornou skupinou vyučovania chémie).

Príbeh o štyridsiatich rokoch Letnej školy chemikov ukončím jej hodnotením z pohľadu učiteľa na dvadsiatich dvoch ročníkoch. Hovoril som to už veľakrát, takže mnohí to už poznáte. Letná škola chemikov je pre učiteľa jedinečné podujatie, na ktorom sa stretne s niečím, čo z bežného vyučovania nepozná – so skupinou študentov, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac, tvoria výborný kolektív, nevyrušujú – a keď vyrušujú, pretože sú zvedaví, pýtajú sa k veci a nie kedy skončíme. Preto sa na LŠCh každý rok radi vraciame.

Letná škola chemikov má už 40 rokov (článok o histórii LŠCh) Read More »

Úspešní riešitelia dištančných krajských kôl ChO v kategóriách B a C

Zlatý panáčik s trofejou

Tu nájdete úplný zoznam všetkých úspešných riešiteľov dištančných krajských kôl 56. ročníka ChO v kategóriách B a C. Všetci sú pozvaní na Letnú školu chemikov, ktorá sa tento rok uskutoční v termíne 5.-17. 7. na UPJŠ v Košiciach.

Pozvánky na LŠCh rozosielame e-mailom práve v týchto dňoch, ak ste sa našli na zozname úspešných riešiteľov a pozvánku ste nedostali (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do tohto ročníka ChO), ozvite sa nám. Prihlášky na LŠCh je treba posielať rýchlo, keďže kapacita je limitovaná. Viac o tomto ročníku LŠCh si môžete prečítať na tejto stránke.

Úspešní riešitelia sú nižšie uvedení v abecednom poradí (v zátvorke je ich kraj). Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v tomto nečakane špeciálnom ročníku dištančných kôl ChO. Pevne veríme, že s čo najväčším počtom riešiteľov sa stretneme aj v nasledujúcom ročníku ChO, tentokrát však už v úplne normálnej súťaži 🙂

Kategória B

Barančíková Barbora (PO)
Bártha Hugo (ZA)
Beľa Adrián (BB)
Belková Alexandra Eva (BB)
Bordáčová Shadije (TT)
Brezničanová Karolína (TN)
Čaplovičová Gabriela (PO)
Čermáková Adela (BA)
Dudáš Peter (TN)
Džavoronok Adam (KE)
Elischer Samuel (KE)
Fábrik Patrik (TN)
Fazekašová Ester (NR)
Fedorko Martin (PO)
Fraštiová Lenka (KE)
Führich Maxim (BA)
Funka Štefan (BA)
Fürstenzeller Emma (KE)
Galló Gabriel (NR)
Golecová Petra (PO)
Grešák Richard (KE)

Grieš Matúš (ZA)
Hladký Matúš (BA)
Hoffej Oliver (NR)
Horváth Adam (TT)
Hrabovská Simona (TT)
Chabadová Martina (ZA)
Chrastinová Sára (BB)
Iliaš Tomáš (TN)
Imrišek Viktor (BA)
Ivanisko Michal (KE)
Jonáková Ivana (ZA)
Jurčíková Júlia (KE)
Kačenga Samuel (KE)
Kačmarák Adam (PO)
Kakalejčík Samuel (PO)
Kapusta Šimon (BB)
Karpišová Hana (TN)
Kerestény Oliver (BB)
Kleman Adam (TN)
Kolesár Samuel (PO)
Kompiš Tomáš (ZA)

Koprla Jakub (NR)
Krajčovič Peter (TT)
Krebs Jakub (BA)
Lörinc Filip (KE)
Malík Jakub (NR)
Mazúch Matej (BB)
Mráz Marek (BB)
Nábelková Monika (TN)
Náhlik Pavol (TT)
Nemjová Veronika (KE)
Orolín Tomáš (KE)
Ozsvald Szilvia (NR)
Paľa Peter (PO)
Palšová Simona (PO)
Pčola Adam (BA)
Plachetková Lívia (TT)
Plachý Ján (TN)
Plšek Adam (TN)
Porubčinová Katarína (BA)
Putirková Daniela (TN)

Putirková Patrícia (TN)
Rothmeierová Sylvia (BA)
Schvarczová Lucia (BB)
Simona Dučaiová (KE)
Sitár Kristián (TN)
Soták Lukáš (PO)
Spurná Monika (BA)
Sujová Hana (BB)
Šaálová Michaela (TN)
Šarišský Dávid (PO)
Šteinerová Kristína (TN)
Telekyová Miriam (NR)
Tomanová, Tereza (NR)
Tomečková Paulína (ZA)
Vajcíková Kristína (BB)
Vargová Nina (KE)
Varová, Barbara (NR)
Vilková Lívia (TT)
Zumrik Marek (ZA)
Žuchovská Ema (TN)

Kategória C

Barančíková Alexandra (BA)
Bartha Hugo (ZA)
Beláková Nikoleta (BB)
Benčíková Laura (NR)
Berkešová Beáta (KE)
Billíková Petra (NR)
Borsík Tobiáš (NR)
Bugárová Milada (NR)
Buchelová Kristína (ZA)
Butka Emanuel (KE)
Dukesová Anna (NR)
Dvoranová Doris (TT)
Džavoronok Adam (KE)
Gabriel Aleš (TT)
Grešák Richard (KE)
Hallová Liliana (NR)
Hladká Zuzana (BA)
Chromík Ján (TT)
Iliaš Tomáš (TN)
Imrišek Viktor (BA)
Ivan Martin (BB)

Kaščáková Martina (PO)
Kerecman Samuel (KE)
Kerényiová Gabriela (BA)
Kertaiová Viktória (NR)
Kiliánová Emma (BA)
Kiniorski Mikolaj (NR)
Koborová Marianna (TT)
Kopálová Martina (BB)
Koščová Kiara (KE)
Kotian Kristian (ZA)
Kovaľ Martin (PO)
Krišta Šimon (KE)
Kubáň Ondrej (PO)
Laco Adrián (ZA)
Laura Kabáthová (NR)
Lázár Adam (BB)
Líšková Andrea (BB)
Lukáčová Lujza (PO)
Lukáš Krásny (BA)
Mackovjaková Zuzana (KE)
Malček Patrik (BB)

Mišíková Martina (BA)
Mederly Ján (NR)
Mitter Bruno (BB)
Nemjová Veronika (KE)
Novysedlák Ivo (BA)
Olšová Jana (TT)
Palová Klára (BA)
Paľa Peter (PO)
Pivovarník Radovan (KE)
Plšek Adam (TN)
Poláčiková Jana (TT)
Poliačiková Lenka (NR)
Pomietlo Peter (PO)
Pretáková Ema (TT)
Reiffersová Zuzana (TT)
Remeňová Romana (NR)
Rovder Matej (KE)
Rybáriková Anna (BA)
Semko Michal (BA)
Simanová Emma (BB)
Sitár Kristián (TN)
Siviček Filip (BB)

Skalová Romana (TT)
Slávik Jakub (BB)
Sliva Marek (BA)
Stranovský Filip (TT)
Svitková Andrea (TN)
Ševčíková Monika (ZA)
Šimkovič Timotej (NR)
Šinaľová Diana (PO)
Škrovanová Kristína (TN)
Timko Viliam (KE)
Tirpáková Kristína (ZA)
Tomaga Thomas (KE)
Tóth Erik (BA)
Tóthová Sofia (KE)
Vačková Paulína (NR)
Valenta Jakub (TN)
Vasky Matej (KE)
Volčková Natália (PO)
Vrábel Benjamín (TN)
Zigo Matej (BA)
Žuchovská Ema (TN)

Úspešní riešitelia dištančných krajských kôl ChO v kategóriách B a C Read More »