Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Financovanie a administratíva ChO

Chemická olympiáda je financovaná v zmysle čl. 9 Smernice o súťažiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017.

Domáce a školské kolá ChO finančne zabezpečujú školy (ktoré sú ich organizátormi) z prostriedkov určených na podporu záujmovej činnosti žiakov.

Na úhradu nákladov spojených s prípravou, účasťou, organizáciou a realizáciou okresných, krajských, celoštátnych kôl ChO a na úhradu nákladov spojených s organizáciou prípravy žiakov na súťaže ChO (prednášky, semináre a cvičenia pre súťažiacich a/alebo učiteľov konané na úrovni okresov, krajov a celoštátne) poskytuje Ministerstvo školstva finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva (pod ktoré spadá napr. IUVENTA) a Ministerstva vnútra (pod ktoré spadajú zriaďovatelia škôl):

  • priamo riadeným organizáciám ministerstva (napr. IUVENTA)
  • okresným úradom v sídle kraja a orgánom územnej samosprávy
  • iným právnickým osobám (napr. centrám voľného času, ktoré organizujú ChO a/alebo prípravu súťažiacich na ChO) prostredníctvom  príslušného  okresného  úradu v sídle kraja
  • účastníkom a gestorom medzinárodných súťaží

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je organizátorom Celoštátneho kola ChO, celoštátnych sústredení a taktiež je organizáciou, ktorá oficiálne vysiela delegácie Slovenska na medzinárodné súťaže. Okrem nákladov na organizáciu týchto aktivít hradí aj náklady zasadnutia komisií ChO, honoráre autorom, recenzentom, prekladateľom, lektorom, za organizačno-technické zabezpečenie podujatí a ďalšie náklady na podporné aktivity v súlade s poslaním súťaže. Podporné aktivity ChO sú zároveň dofinancovávané aj zo zdrojov sponzorov a čistočne aj z poplatkov účastníkov.

IUVENTA koordinuje distribúciu súťažných úloh a ich riešení ako aj metodických pokynov organizátorom školských, okresných a krajských kôl (spravidla prostredníctvom okresných úradov a centier voľného času). IUVENTA pozýva a registruje účastníkov na tie časti ChO, ktorých je organizátorom. Vtedy zodpovedá aj za distribúciu výsledkových listín zúčastneným, ktoré spravidla vyhotovuje Slovenská komisia ChO alebo jej predsedníctvo.

Na školské, okresné a krajské kolá ChO pozývajú a registrujú postupujúcich súťažiacich tie inštitúcie, ktoré sú ich organizátorom (školy, okresy, kraje). Tie taktiež zodpovedajú za distribúciu výsledkových listín, ktoré vyhotovuje príslušná komisia ChO odborne dohliadajúca na priebeh daného kola.