Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Pravidlá a organizačné informácie

Chemická olympiáda (ChO) zahŕňa obrovskú komunitu nadšencov, od žiakov základných škôl, ktorí chcú chémiu lepšie spoznávať, cez ich učiteľov, až po vysokoškolských profesorov a vedcov, ktorí sa podieľajú na príprave našich najlepších žiakov na medzinárodné chemické súťaže. Na ChO je naviazané množstvo aktivít, od lokálnych chemických krúžkov až po letné školy chemikov pre rôzne vekové kategórie. V prvom rade je však ChO  súťaž, ktorá má svoje pravidlá a presne stanovenú organizačnú štruktúru.

Navigácia v pravidlách a informáciách

✤ AKTUÁLNY ROČNÍK ChO (šk. rok 2021/22)

✤ ČO JE TO CHEMICKÁ OLYMPIÁDA?
Tu nájdete informácie o základnej charakteristike a poslaní súťaže a jej podporných aktivít.
 

✤ INFORMÁCIE O SÚŤAŽENÍ
Najmä o súťažiacich avšak nie len pre súťžiacich…

  • Kategórie ChO
    Do akej kategórie ChO súťažiaci patrí, v akých kategóriách sa môže zúčastniť a aká je obsahová náplň jednotlivých kategórií ChO.
  • Kolá ChO a kritériá postupu súťažiacich
    Aké kolá a v akom poradí sa konajú v jednotlivých kategóriách ChO a ako sa určuje, či súťažiaci postupuje alebo nepostupuje do ďalšieho kola súťaže.
  • Práva a povinnosti súťažiacich
    Ako a kedy sa môžu napadnúť výsledky súťaže a kedy môže byť súťažiaci ChO diskvalifikovaný pre nedodržanie pravidiel.

✤ Informácie o organizovaní ChO
Najmä (no nielen) pre učiteľov a členov komisií…

Ilustračný obrázok - pravidlá

Oficiálne dokumenty pre organizáciu ChO

Informácie na týchto stránkach sú len výberom toho najdôležitejšieho, čo by ste o ChO mohli chcieť vedieť. Úplné znenie pravidiel a organizačných pokynov pre ChO nájdete v oficiálnych dokmentoch, z ktorých organizáciach ChO vychádza:

Smernica MŠVVaŠ SR o súťažiach č. 23/2017
Tento dokument Ministerstva školstva predstavuje základný legislatívny rámec, z ktorého vychádzajú pravidlá pre organizovanie, riadenie a financovanie všetkých školských súťaží, vrátane Chemickej olympiády. Zároveň sa definuje aj to, ako sú školy každoročne odmeňované za mimoriadne úspechy svojich žiakov.

Organizačný poriadok Chemickej olympiády (platný od 1. 1. 2018)
Podľa pokynov Smernice ministerstva o súťažiach (uvedenej vyššie) definuje Organizačný poriadok ChO poslanie a základné pravidlá fungovania ChO. Poriadok stanovuje kompetencie jednotlivých komisií ChO ako aj základné údaje o spôsobe organizácie jednotlivých kôl súťaže. Organizačný poriadok je v každom školskom roku upresnený konkrétnymi Metodicko-organizačnými pokynmi.

Metodicko-organizačné pokyny ChO (aktuálna verzia je pre šk. rok 2020/21)
V každom školskom roku sa  Organizačný poriadok ChO konkretizuje a dopĺňa konkrétnymi Metodicko-organizačnými pokynmi pre aktuálny ročník ChO. Obsahuje konkrétne dátumy konania jednotlivých kôl ako aj spôsob ich organizácie, vyhodnotenia a kritériá postupu žiakov v súťaži.