Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Komisie ChO a organizačné zabezpečenie kôl ChO

Po odbornej stránke (výber súťažiacich z nižších kôl, príprava laboratórií na súťaž, bodovanie riešení súťažiacich, zostavenie výsledkovej listiny, dodržanie pravidiel ChO počas celej súťaže a pod.) zodpovedá za priebeh každého kola príslušná komisia ChO. Na školách môže funkciu Školskej komisie ChO vykonávať predmetová komisia zodpovedná za chémiu, prípadne poverený referent školy pre ChO. Okresné kolá odborne zastrešujú Okresné komisie ChO, krajské kolá Krajské komisie ChO a Celoštátne kolo Slovenská komisia ChO.

Komisie ChO však priamo nedisponujú financiami ani možnosťou právnych úkonov (uzatváranie dohôd, zabezpečenie ubytovania pre súťažiacich pri dvojdňových krajských kolách a pod.) Oficiálnymi organizátormi jednotlivých kôl ChO sú teda buď školy, odbory školstva na okresných úradoch, poverené centrá voľného času alebo IUVENTA. Tieto inštitúcie zabezpečujú financovanie nákladov spojených s organizáciou ChO a v súčinnosti s Komisiami ChO aj pozývanie a registráciu účastníkov ChO, distribúciu výsledkových listín účastníkom, či zabezpečenie diplomov a ocenení.

Distribúciu zadaní a riešení súťažných úloh centrálne koordinuje IUVENTA, ktorá zadania vo vopred stanovenom termíne rozosiela do okresov alebo krajov, na okresné úrady a poverené centrá voľného času. Ako záložný mechanizmus distribúcie majú vždy zadania a riešenia všetkých kôl k dispozícii aj Krajskí predsedovia ChO.

Fotografia Slovenskej komisie ChO zo zasadnutia 2019
Slovenská komisia Chemickej olympiády, novembrové zasadnutie 2019

Organizátori kôl ChO

Inštitúcie, ktoré organizačne (a finančne) zabezpečujú kolá ChO sú povinné postupovať v súlade s Metodickými pokynmi pre ChO schválenými pre daný školský rok (ktoré vychádzajú z Organizačného poriadku ChO a príslušnej smernice Ministerstva školstva). Organizátori ChO v regiónoch Slovenska (v krajoch, okresoch a na školách) nemôžu svojvoľne meniť schválené termíny a spôsob organizácie jednotlivých kôl ChO. Na prihlasovanie účastníkov sa odporúča postupovať podľa pokynov uvedených na tejto stránke IUVENTY.

Komisie ChO a ich úlohy

ChO na škole riadi príslušná predmetová školská komisia, ktorá iniciuje, ak je to z  organizačného  hľadiska  výhodné,  zriadenie  Školskej  komisie  ChO (ŠK ChO). Alternatívne riadi ChO na škole učiteľ, referent ChO, ktorého touto funkciou poveruje riaditeľ školy.

Úlohou ŠK ChO alebo referenta ChO je propagovať ChO medzi žiakmi a získavať ich do súťaže, dodávať žiakom texty súťažných úloh a dodržiavať pokyny riadiacich komisií súťaže. Spolu s referentom ChO sa o prípravu súťažiacich starajú učitelia chémie v rámci činnosti predmetovej školskej komisie. Umožňujú súťažiacim prácu v laboratóriách, pomáhajú im odbornou radou, upozorňujú na vhodnú literatúru, prípadne im zabezpečujú ďalšie konzultácie, a to aj s učiteľmi škôl vyšších stupňov alebo s odborníkmi z praxe a výskumných ústavov.

Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre propagáciu, úspešný rozvoj a priebeh ChO v škole.

Organizácia Školského kola ChO

Školská komisia, resp. pedagóg zodpovedný za organizovanie ChO na škole určí  žiakov postupujúcich do školského kola na základe výsledkov dosiahnutých v domácom (študijnom) kole. Školské kolo sa organizuje na všetkých kolách v termíne stanovenom v termínovníku ChO.

Zadania úloh školského kola v kategóriách A, B, C a D rozosiela IUVENTA podľa vopred dohodnutého harmonogramu Okresným úradom alebo centrám voľného času, ktoré ich potom expedujú jednotlivým školám. Zadania úloh pre kategóriu EF posiela IUVENTA priamo riaditeľom zainteresovaných škôl. Zadania sú vždy chránené heslom. ŠK ChO, resp. referent školy pre ChO musí byť v kontakte s pracovníkom, ktorý rozosiela zadania úloh školského kola školám v danom regióne v dostatočnom čase pred konaním školského kola. V krajnom prípade si ŠK ChO žiada záložné zadanie úloh Školského kola od Krajského predsedu ChO.

ŠK ChO zabezpečuje objektívne komisionálne hodnotenie riešení súťažiacich v zmysle autorských riešení a autorského bodovania. Oboznámi súťažiacich s autorským riešením a dosiahnutými výsledkami. V súlade s Metodicko-organizačnými pokynmi vyhotoví ŠK ChO výsledkovú listinu školského kola a vyhodnotenie školského kola a zašle ich v stanovenom termíne predsedovi komisie zodpovednej za nasledujúce kolo (v prípade kat. D predsedovi Okresnej komisie ChO, v ostatných kategóriách predsedovi Krajskej komisie ChO).

Riešenia súťažiacich žiakov, ktorí nepostúpili do vyššieho kola, sa v príslušnej škole uchovávajú jeden rok. Komisie ChO všetkých stupňov sú oprávnené vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Na riadenie ChO v prvej skupine žiakov sa v okresoch zriaďujú Okresné komisie ChO (OK ChO). OK ChO má najmenej troch členov a tvoria ju: predseda, tajomník a zástupca Okresného úradu. Odporúča sa, aby členmi OK ChO boli aj učitelia chémie základných škôl v okrese, prípadne ďalší odborníci. Predsedu OK ChO navrhuje do funkcie predseda príslušnej KK ChO a menuje ho vedúci odboru školstva Okresného úradu. Členov OK ChO navrhuje predseda OK ChO a menuje ich vedúci odboru školstva Okresného úradu.

Úlohou OK ChO je propagovať ChO na základných a stredných školách v okrese, zabezpečovať okresné kolá ChO v spolupráci s riaditeľstvami škôl a metodickým oddelením Odboru školstva Okresného úradu (čím sa nevylučuje spolupráca aj s inými inštitúciami), usmerňovať činnosť referentov ChO na školách a poskytovať im podľa potreby individuálnu odbornú a metodickú pomoc.

Predseda OK ChO so súhlasom Okresného úradu zvoláva referentov ChO škôl na inštruktáže a riešenie odborných a organizačných otázok súvisiacich so súťažou. Na záver každého ročníka zhodnotí predseda OK ChO priebeh súťaže, ako aj prácu členov komisie a podľa harmonogramu podá o tom informáciu na Okresný úrad a Krajskej komisii ChO.

Organizácia Okresného kola ChO

Okresné kolo ChO sa organizuje pre kategóriu D a riadi ho Okresná komisia ChO (OK ChO). V okresnom kole ChO sa zúčastňujú len úspešní riešitelia zo školského kola, ktorých vyberie na základe výsledkov školského kola podľa vopred stanovených kritérií príslušná OK ChO a pozve ich písomne do Okresného kola súťaže najmenej desať dní pred jeho konaním.

Postupové kritériá zo škôl na Okresné kolo ChO sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každej zúčastnenej školy a následne doplnením ďalších žiakov v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v školskom kole ChO.

Zadania úloh Okresného kola ChO rozosiela IUVENTA krajským školským úradom alebo centrám voľného času podľa vopred dohodnutého harmonogramu, ktoré ich potom expedujú predsedom jednotlivých okresných komisií ChO.

Príslušná OK ChO určí hodnotiacu komisiu pre Okresné kolo prebiehajúceho ročníka súťaže, ktorá opraví riešenia úloh žiakov, urobí rozbor chýb, zhodnotí výsledky súťaže, určí poradie súťažiacich a ich percento úspešnosti. Riešenia úloh hodnotí komisia v zmysle autorského riešenia a podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V prípade ich nezhody rozhodne o bodovaní súťažiaceho predseda hodnotiacej komisie.

OK ChO vyhlasuje víťazov a úspešných riešiteľov. Diplomy víťazov a úspešných riešiteľov, na ktorých je uvedené poradie súťažiacich, podpisuje predseda príslušnej komisie ChO a prednosta Okresného úradu alebo jeho zástupca. OK ChO pošlú Krajskej komisii ChO výsledkové listiny, zhodnotenie kola súťaže spolu s opravenými riešeniami úloh tých súťažiacich, ktorí sú navrhnutí na postup do krajského kola.

Práce súťažiacich, ktorí nepostúpili do vyššieho kola, uchováva OK ChO aspoň jeden rok. Komisie ChO vyšších stupňov sú oprávnené vyžiadať si ich k nahliadnutiu.

Na riadenie ChO sa v jednotlivých krajoch zriaďujú Krajské komisie Chemickej olympiády (KK ChO). Predsedu KK ChO navrhuje predseda SK ChO a do funkcie ho menuje vedúci odboru školstva príslušného Okresného úradu v sídle kraja. KK ChO tvoria predseda, tajomník, ktorý je spravidla zástupca centra voľného času, zástupca metodického centra z mesta, ktoré je sídlom kraja, ďalej osvedčení učitelia chémie zo základných, stredných a vysokých škôl, ktoré sa nachádzajú v danom kraji, prípadne zástupca pobočky SChS a pracovníci výskumu a chemického priemyslu.

KK ChO sa schádza najmenej dvakrát do roka. Úlohou KK ChO je v spolupráci s príslušným Okresným úradom v sídle kraja a inými inštitúciami organizačne zabezpečovať Krajské kolá súťaže, riadiť a usmerňovať činnosť Okresných komisií ChO na území príslušného kraja, sledovať priebeh ChO v kraji, zhodnotiť súťaž a informovať o výsledkoch súťaže SK ChO, školy a podľa potreby aj ďalšie inštitúcie.

Predseda KK ChO v spolupráci s metodickým centrom v sídle kraja zvoláva referentov ChO škôl na inštruktáže a na riešenie odborných alebo organizačných otázok súvisiacich so súťažou. Na záver každého ročník predseda KK ChO zhodnotí prácu komisie a jej jednotlivých členov a podá o tom informáciu príslušnému Okresnému úradu, Sk ChO a riaditeľom jednotlivých škôl s cieľom zviditeľniť túto činnosť učiteľov a pedagogických pracovníkov, aby sa mohla zohľadniť pri ich hodnotení na pracovisku.

Organizácia Krajského kola ChO

Krajské kolo ChO sa organizuje pre kategóriu A a pre kategórie B, C a D, kde je najvyšším kolom súťaže. V Krajskom kole sa zúčastňujú úspešní riešitelia na základe výsledkov z Okresného kola (v kategórii D) alebo úspešní riešitelia zo školského kola (v kat. A, B a C), ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve KK ChO najneskôr desať dní pred začiatkom krajského kola ChO.

Postupové kritériá na Krajské kolo ChO sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každého zúčastneného okresu (v kat. D), resp. zúčastnenej školy (v kat. A, B a C) a následne doplnením ďalších žiakov v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v predchádzajúcom kole ChO.

Zadania úloh Krajského kola posiela IUVENTA príslušným Okresným úradom podľa vopred dohodnutého harmonogramu, ktoré ich potom expedujú predsedom jednotlivých Krajských komisií.

Príslušná KK ChO určí hodnotiacu komisiu pre Krajské kolo ChO prebiehajúceho ročníka súťaže. Riešenia súťažných úloh sa hodnotia v zmysle autorského riešenia podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V sporných prípadoch rozhoduje predseda KK ChO. Hodnotiaca komisia opraví vypracované súťažné úlohy žiakov, zhodnotí výsledky súťaže, urobí rozbor chýb, vypočíta percento úspešnosti jednotlivých súťažiacich a na základe výsledkov určí ich konečné poradie.

KK ChO vyhlasuje poradie súťažiacich žiakov v Krajskom kole ChO. Osobitne pritom označí úspešných riešiteľov (t. j. so ziskom 40% a viac). Diplomy pre úspešných riešiteľova všetkých súťažiacich, na ktorých sa uvedie aj ich poradie, podpisuje predseda KK ChO a prednosta Okresného  úradu alebo ním poverený zástupca.

Predseda KK ChO pošle predsedníctvu SK ChO výsledkovú listinu s poradím žiakov a percentami úspešnosti jednotlivých súťažiacich a označí v nej úspešných riešiteľov. SK ChO môže za účelom jednotného porovnania súťažiacich z jednotlivých krajov vyžadovať aj kompletné opravené riešenia súťažiacich, avšak poradie v krajoch SK ChO nemení.

Predseda KK ChO pošle SK CHO správu o priebehu a výsledkoch Krajského kola ChO. Riešenia súťažiacich žiakov KK ChO sa uchovávajú po dobu jedného roku. Predsedníctvo SK ChO má právo vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Slovenská komisia ChO je riadiaci orgán ChO na Slovensku. SK ChO tvorí predseda, podpredseda, tajomník, predsedovia KK ChO, vedúci autorských kolektívov, garanti letných škôl chemikov, národní koordinátori medzinárodných súťaží, zástupcovia jednotlivých typov škôl a ďalší členovia s konkrétnymi úlohami v rámci SK ChO.

Fungovanie SK ChO

SK ChO riadi predseda, ktorého na návrh Slovenskej chemickej spoločnosti (SChS) vymenuje do funkcie a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva. SChS svoj návrh vypracuje po konzultácii so SK ChO. Členov SK ChO do funkcie na návrh predsedu SK ChO vymenuje a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva. Členovia SK ChO sú navrhovaní z radov osvedčených učiteľov chémie základných, stredných a vysokých škôl, prípadne zástupcovia SChS, pedagogických organizácií v priamej pôsobnosti MŠVVaŠ SR a centier voľného času. Predseda svoj návrh prerokuje so SK ChO.

SK ChO si volí na jedno funkčné obdobie predsedníctvo SK ChO, ktorého úlohou je priebežne riadiť činnosti a prerokúvať bežné záležitosti ChO. Spôsob voľby členov predsedníctva si určí SK ChO. Pri voľbe členov predsedníctva sa prihliada na kvalifikačné zloženie predsedníctva a zohľadňujú sa návrhy z komisií ChO a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na organizovaní CHO. Predsedníctvo SK CHO tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, zástupca SChS a učitelia z jednotlivých typov škôl. Podpredsedu SK ChO navrhuje do funkcie predseda. V prípade, že predseda si dočasne nemôže z vážnych dôvodov plniť svoju funkciu, preberá plnú zodpovednosť za ChO podpredseda.

SK ChO je schopná uznášania, ak je na zasadnutí prítomných viac ako polovica z celkového počtu členov SK ChO. Rovnaké pravidlo platí pre zasadnutie predsedníctva SK ChO. Pre prijatie záverov alebo uznesení je potrebné, aby za ne hlasovala väčšina z prítomných členov. Ak sa predseda KK ChO nemôže zúčastniť na zasadnutí SK ChO, zasadnutia SK ChO sa zúčastní ním poverený člen KK ChO, s hlasom poradným.

SK ChO sa schádza najmenej raz do roka, jej predsedníctvo a pracovné skupiny podľa potreby.

Úlohy SK ChO

Úlohou SK ChO je najmä:

 • riadiť ChO priamo alebo prostredníctvom svojich komisií, prípadne pracovných skupín a kontrolovať, ako sa využívajú pridelené finančné prostriedky pre potreby ChO
 • zabezpečovať autorov a recenzentov, prípravu žiakov, hodnotenie súťažných úloh pre všetky skupiny žiakov a všetky kolá ChO a pritom dbať na to, aby obsah a náročnosť úloh jednotlivých kategórií súťaže boli v súlade s mentálnou vyspelosťou súťažiacich, s čim súvisí vymenovanie autorských kolektívov a recenzentov, určenie termínov odovzdania úloh, vypracovanie termínovníka rozposlania úloh a ich uverejnenia na internetovej stránke
 • zabezpečovať prípravu žiakov a ich účasť na medzinárodných súťažiach v chémii, s čim súvisí výber účastníkov na sústredenia pred medzinárodnými súťažami a výber žiakov na medzinárodné súťaže
 • organizovať medzinárodnú súťaž v chémii, ak sa na tom SK ChO so súhlasom ministerstva dohodla s výkonnými orgánmi medzinárodnej súťaže
 • riadiť a usmerňovať činnosť Krajských komisií ChO pri zabezpečovaní ChO v príslušných oblastiach, určiť termíny jednotlivých kôl ChO a navrhnúť miesto konania Celoštátneho kola ChO a organizovať ho prostredníctvom Ministerstvom riadenej organizácie (IUVENTA)
 • zhodnotiť výsledky jednotlivých kôl ChO a medzinárodných súťaží v chémii a vyvodiť z toho závery pre skvalitnenie práce SK ChO a súťaže ChO
 • propagovať ChO ako jednu z významných metód vyhľadávania a rozvíjania talentovaných žiakov v chémii, iniciovať vydávanie metodických materiálov a doplnkovej záujmovej literatúry na pomoc učiteľom a žiakom
 • participovať na vypracovávaní nových metód vyhľadávania talentovaných žiakov a v tejto oblasti spolupracovať s domácimi a zahraničnými inštitúciami a partnermi s cieľom získať nadaných študentov pre štúdium chémie na vysokých školách
 • navrhovať Ministerstvu členov SK ChO ako sprievod žiakov súťažiacich na medzinárodných súťažiach, ktoré súvisia s ChO alebo pomáhajú podporovať a propagovať talentovaných žiakov v chémii
 • navrhovať Ministerstvu na vyslanie na medzinárodné podujatia, ktoré súvisia s ChO alebo s vyhľadávaním a rozvojom talentovaných mladých ľudí, takých pracovníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na práci v ChO a sú schopní vhodnou formou propagovať výsledky dosiahnuté v Slovenskej republike v tejto oblasti
 • navrhovať Ministerstvu prijatie zahraničných expertov v oblasti vyhľadávania a výchovy talentovaných žiakov na krátkodobé študijné a prednáškové pobyty
 • schvaľovať a vydávať Metodicko-organizačné pokyny CHO pre príslušný školský rok

Organizácia Celoštátneho kola ChO

Celoštátne kolo ChO sa organizuje pre kategórie A a EF. V Celoštátnom kole ChO sa zúčastňujú len úspešní riešitelia z Krajského kola ChO kategórie A a úspešní riešitelia zo Školského kola ChO v kategórii EF, ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve do Celoštátneho kola predsedníctvo SK ChO najneskôr desať dní pred začiatkom Celoštátneho kola ChO.

Postupové kritériá sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každého zúčastneného kraja (v kat. A) resp. školy (v kat. EF) a následne doplnením ďalších súťažiacich v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v predchádzajúcom kole ChO.

SK ChO určí hodnotiacu komisiu pre celoštátne kolo ChO prebiehajúceho ročníka súťaže. Riešenia súťažných úloh sa hodnotia v zmysle autorského riešenia podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V sporných prípadoch rozhoduje predseda SK ChO. Hodnotiaca komisia oboduje riešenia súťažiacich a vypočíta percento úspešnosti jednotlivých súťažiacich a na základe výsledkov určí ich konečné poradie. Navyše zhodnotí výsledky súťaže a v diskusii s riešiteľmi urobí rozbor chýb.

SK ChO vyhotoví na základe podkladov hodnotiacej komisie výsledkovú listinu. SK ChO vyhlasuje poradie súťažiacich žiakov v Celoštátnom kole ChO. Osobitne pritom označí úspešných riešiteľov. Diplomy pre všetkých súťažiacich žiakov a úspešných riešiteľov, na ktorých sa uvedie aj ich poradie, podpisuje osoba poverená zastupovať Ministra školstva a predseda SK ChO. SK ChO na základe poradia označí žiakov, ktorí postupujú na prípravné výberové sústredenia pre medzinárodné súťaže. Odmeny pre víťazov celoštátneho kola ChO stanovuje Smernica ministerstva. Okrem toho sa na odmeňovaní úspešných riešiteľov môžu podieľať sponzori.

Riešenia súťažiacich v Celoštátnom kole ChO musí SK ChO uchovávať po dobu jedného roku. Členovia SK ChO majú právo vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Organizácia účasti súťažiacich na medzinárodných súťažiach

Najúspešnejší účastníci Celoštátneho kola ChO, ktorí prešli dodatočným výberom v rámci sústredení, sa zúčastňujú na medzinárodných súťažiach:

 • súťažiaci v kategórii A na Medzinárodnej chemickej olympiáde (IChO) a na Medzinárodnej Mendelejevskej Chemickej olympiáde (IMChO), ktoré sa organizujú každoročne
 • súťažiaci v kategórii EF na Grand Prix Chimique, ktorá sa organizuje každé dva roky
 • súťažiaci v kategórii A, ktorí spĺňajú vekové kritériá, sa zúčastňujú na medzinárodnej súťaži European Union Science Olympiad (EUSO), ktorá sa organizuje každoročne

Pre účastníkov medzinárodných súťaží sa organizujú prípravné výberové sústredenia zamerané na prípravu na medzinárodnú súťaž a výber reprezentácie. Rozsah prípravy určuje organizačný poriadok medzinárodnej súťaže. Za odborné zabezpečenie sústredení zodpovedá SK ChO. Sústredenia organizačne zabezpečuje IUVENTA v spolupráci s SK ChO. Výber účastníkov na sústredenia a na medzinárodnú súťaž sa realizuje podľa vopred stanovených kritérií.

Členov reprezentačného družstva a jeho vedúcich navrhuje Ministerstvu predseda SK ChO na základe odporúčania predsedníctva a v súlade s pravidlami príslušnej medzinárodnej súťaže. Pedagogickí vedúci družstva (mentori) plnia funkciu odborných poradcov žiakov a pedagogického dozoru tak, aby sa zabezpečila vzorná reprezentácia Slovenskej republiky a bezpečnosť žiakov. Súčasne sú zástupcami Slovenskej republiky v orgánoch príslušnej medzinárodnej súťaže v chémii.