Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Čo je to Chemická olympiáda?

Samozrejme, Chemická olympiáda (ChO) je predovšetkým súťaž, jedna z mnohých predmetových olympiád, ktorých sa môžu každoročne zúčastňovať žiaci a študenti škôl na Slovensku. Niekto sa venuje súťaženiu v športoch, v ChO súťažíme v chémii, teoreticky aj prakticky – kto pozná viac reakcií, kto im lepšie rozumie, kto vypočíta najťažší príklad, kto je zručnejší v laboratóriu a dokáže pripraviť najčistejšiu látku v najvyššom výťažku alebo spraviť najpresnejšiu analýzu. A to všetko, samozrejme, na čas.

Chémia nás baví a je to naša vášeň, ktorá nás všetkých spája veľmi pevnými chemickými väzbami 😉 Chemická olympiáda je teda úžasná a obrovská komunita. Od stoviek žiakov, ktorí každoročne súťažia v ChO, cez desiatky učiteľov, ktorí ich na súťaže pripravujú až po desiatky organizátorov, autorov, často bývalých účastníkov súťaže, ktorí dnes pokračujú v ChO na tej druhej strane, v zákulisí a celú súťaž s láskou pripravujú a neustále vylepšujú.

Okrem súťažnej časti organizuje Chemická olympiáda každoročne veľa podporných aktivít – od lokálnych prípravných prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení po celoštátny korešpondečný seminár a letné školy chemikov pre rôzne vekové kategórie. U nás sa jednoducho nájde niečo pre každého, kto má rád chémiu.

Foto účastníkov LŠMCh 2019
Účastníci Letnej školy mladých chemikov 2019

Charakteristika súťaže

 • ChO je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. ChO je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
 • Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa náročnosti do kategórií, v ktorých prebieha postupová súťaž stupňovaná v rámci súťažných kôl.
 • Činnosť učiteľov, pedagogických zamestnancov a žiakov v rámci ChO sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na školách. Prípravu žiakov na súťaž ChO a aktívnu účasť na organizovaní súťaže treba morálne a finančne ohodnotiť.
 • Súčasťou súťaže môže byť aj systematická príprava formou prednášok, seminárov, krúžkov, sústredení a iných aktivít organizovaných pre žiakov aj pre učiteľov.

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže

 • Vyhlasovateľom súťaže ChO je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré garantuje jednotlivé kategórie a kolá súťaže v zmysle Smernice MŠVVaŠ a schvaľuje Organizačný poriadok ChO.
 • Odborným garantom ChO je Slovenská chemická spoločnosť (SChS).
 • Organizačne a administratívne zabezpečuje súťaž IUVENTA v spolupráci s poverenými pracovníkmi odborov školstva na Okresných úradoch a regionálnych Centier voľného času.
 • Organizátormi jednotlivých kôl ChO (ktorí súťaže financujú) sú školy, Okresné úrady, Centrá voľného času a IUVENTA a za odbornú stránku súťaží zodpovedajú Školské komisie ChO alebo referent školy pre ChO, Okresné komisie ChO, Krajské komisie ChO a Slovenská komisia ChO.

Poslanie Chemickej olympiády

Poslaním Chemickej olympiády je:

 • tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov, t.j. rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a vyvolávať u žiakov hlbší a sústavný záujem o chémiu
 • vyhľadávať talentovaných žiakov v chémii, podporovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu
 • viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať ich záujem o sebavzdelávanie a prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
 • vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej spolupráce
 • prispievať pri voľbe povolania k orientácii na chemické odbory
 • vyvolávať a pestovať u žiakov uvedomelý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe
 • vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach
 • umožňovať učiteľom základných škôl a stredných škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách

Poslanie ChO, charakteristiku ChO a vyhlasovateľa a organizátorov ChO upravujú čl. 2-4 a čl. 11-15 Organizačného poriadku ChO.