Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Kategórie ChO – zaradenie súťažiacich a obsahová náplň

Do Chemickej olympiády sa zapájajú súťažiaci z rôznych typov škôl a z rôznych ročníkov. Súťažiaci sú preto rozdelení do súťažných kategórií D, C, B, A a EF tak, aby navzájom súťažili žiaci s porovnateľnými možnosťami získania vedomostí a zručností v chémii, a to z hľadiska štandardných osnov školského vyučovania.

Obsahová náplň jednotlivých kategórií ChO je však v porovnaní s učivom podľa štandardných učebných osnov spravidla o niečo náročnejšia, keďže sa predpokladá, že súťažiaci Chemickej olympiády majú záujem naučiť sa z chémie o niečo viac, než im predpisuje bežné učivo. Úspešné súťaženie v Chemickej olympiáde preto predpokladá aktívnu prácu súťažiacich s učiteľmi či staršími súťažiacimi v rámci chemických krúžkov a predovšetkým investovanie času a energie do štúdia literatúry odporúčanej autormi súťažných úloh.

Súťaženie vo vyššej kategórii či v dvoch kategóriách naraz? Áno, je to možné. Súťažiaci súťaží v ChO buď v kategórii, ktorá mu prislúcha podľa ročníka a typu školy alebo v kategórii vyššej, v jednom školskom roku najviac v dvoch kategóriách súčasne. Odporúča sa, aby súťažiaci súťažili v najvyššej možnej kategórií, v ktorej si trúfajú uspieť v najvyšších kolách.

Zaradenie súťažiacich do súťažných kategórií upravuje čl. 5 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci prílohy 1 a 2 Metodicko-organizačných pokynov ChO.

typ školyročníkkategóriaobsahová náplňkolá ChO
teoretické úlohy (T)praktické úlohy (P)
základná škola2 najvyššie ročníkykategória DVšeobecná a anorganická chémia
Jednoduchá organická chémia
Jednoduché pokusy v anorganickej
a analytickej chémii a s tým spojené
jednoduché výpočty
domáce (T+P)
školské (P)
okresné (T+P)
krajské (T+P)
5-ročné gymnázium1. ročník
8-ročné gymnáziumtercia a kvarta
(3. a 4. ročník)
4-ročné gymnázium1. ročníkkategória CVšeobecná a anorganická chémia
Jednoduchá organická chémia
Anorganická syntéza a s tým
spojené jednoduché výpočty
domáce (T+P)
školské (P)
krajské (T+P)
5-ročné gymnázium2. ročník
8-ročné gymnáziumkvinta (5. ročník)
stredná odborná škola1. ročník
4-ročné gymnázium2. ročníkkategória BVšeobecná a anorganická chémia
Organická chémia
Analytická chémiadomáce (T+P)
školské (P)
krajské (T+P)
5-ročné gymnázium3. ročník
8-ročné gymnáziumsexta (6. ročník)
stredná odborná škola2. ročník
4-ročné gymnázium3. a 4. ročníkkategória AAnorganická a analytická chémia
Fyzikálna chémia
Organická chémia
Biochémia
Analytická chémia
Organická syntéza
domáce (T+P)
školské (P)
krajské (T+P)
celoštátne (T+P)
5-ročné gymnázium4. a 5. ročník
8-ročné gymnáziumseptima a oktáva
(7. a 8. ročník)
stredná odborná školado 4. ročníkakategória EF
JUNIOR
Všeobecná a fyzikálna chémia I a II
Chémia prírodných látok a biochémia I a II
Organická chémia
Analytická chémia
Komplexná úloha zložená
z preparatívnej a analytickej časti
a príslušných výpočtov
domáce (T+P)
školské (T+P)
celoštátne (T+P)
4. ročníkkategória EF
SENIOR