Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

organizačné pokyny

Termínovník 57. ročníka ChO (šk. rok 2020/21)

Ilustračný obrázok kalendára

Termínovník konania jednotlivých kôl ChO v školskom roku 2020/21 bol zverejnený. Nájdete ho pod týmto odkazom, ktorý môžete zdieľať s každým, kto sa zaujíma o chemickú olympiádu:

chemickaolympiada.sk/terminovnik-cho-2020-21

Spoločný termínovník všetkých predmetových olympiád vo formáte pdf nájdete aj na stránke Iuventy.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Je možné, že aj v tomto školskom roku sa termíny jednotlivých kôl súťže budú musieť operatívne prispôsobovať podľa aktuálnej epidemickej situácie. Prosím, vždy si overte, že máte najaktuálnejšie termíny (ktoré vždy nájdete práve tu).

Termínovník ChO v školskom roku 2019/20

Ilustračný obrázok kalendára

Termíny všetkých kôl ChO stanovuje raz ročne na svojom zasadnutí Slovenská komisia ChO a následne ich v rámci spoločného termínovníka všetkých predmetových olympiád zverejňuje IUVENTA. Vo výnimočných prípadoch však môže byť nevyhnutné niektoré plánované termíny upraviť. Ten najaktuálnejší termínovník ChO vždy nájdete tu. Pre termínovník predmetových olympiád a súťaží na stránkach IUVENTy kliknite SEM.

 

Aktualizované
1. 7. 2020
kategória A kategória B kategória C kategória D kategória EF
november 2019 domáce kolo
do 1. 12. 2019
       
december 2019 školské kolo
6. 12. 2019
      domáce kolo
do 8. 12. 2019
január 2020 krajské kolo
29.-30. 1. 2020
    domáce kolo
do 30. 1. 2020
školské kolo
do 6. 2. 2020
február 2020   domáce kolo
do 14. 2. 2020
  školské kolo
7. 2. 2020
 
marec 2020 celoštátne kolo
4.-7. 3. 2020
      celoštátne kolo
4.-7. 3. 2020
apríl 2020

ODLOŽENÉ NA JÚN
1. výberové sústredenie
pred IChO
29. 3. – 4. 4. 2020

PRESUNUTÉ NA JÚL
Medzinárodná
Mendelejevská
olympiáda, Budapešť
20.-27. 4. 2020

 

domáce kolo
do 30. 4. 2020

   
máj 2020

ZRUŠENÉ
2. výberové sústredenie
pred IChO
3.-9. 5. 2020

školské kolo
6. 5. 2020

krajské kolo
21. 5. 2020

bližšie pokyny
nájdete tu

školské kolo
14. 5. 2020

bližšie pokyny
nájdete tu

 

okresné kolo
7. 5. 2020

krajské kolo
28. 5. 2020

bližšie pokyny
nájdete tu

 
jún 2020

Dištančné sústredenia
pred IChO
priebežbe celý jún

ODLOŽENÉ NA JÚL
3. výberové sústredenie
pred IChO
7.-10. 6. 2020

 

krajské kolo
4. 6. 2020

bližšie pokyny
nájdete tu

   
júl 2020

Výberové sústredenie
pred IChO
5.-7. 7. 2020

Medzinárodná
Mendelejevská olympiáda
IMChO 2020

koná sa dištančne
13.-18. 7. 2020

Medzinárodná
chemická olympiáda
IChO 2020, Istanbul

koná sa dištančne
23.-29. 7. 2020

43. Letná škola chemikov
UPJŠ v Košiciach

5.-17. 7. 2020

   

Výsledkové listiny a správy zo súťažných kôl ChO

Základnými výstupmi z každého kola ChO, ktoré pripravujú príslušné Komisie ChOvýsledkové listiny, podľa ktorých sa určujú postupujúci do ďalšíeho kola ChO a správy o priebehu kola, ktoré slúžia na vyhodnocovanie a ďalšie skvalitňovanie súťaže.

Výsledkové listiny a správy o priebehu kola sa vyhotovujú podľa stanoveného formátu do tlačív zverejnených na webstránke IUVENTY, na ktorú prejdete cez nasledujúci link:

Tlačivá ChO na stránke IUVENTY

Za riadne vyhotovenie a doručenie výsledkovej listiny a správy komisii nasledujúceho kola ChO v stanovenom termíne zodpovedá predseda komisie, ktorá organizuje dané kolo súťaže, resp. referent školy pre ChO, ktorý organizuje školské kolo. Vyhotovenie výsledkovej listiny s uvedením úspešnosti riešiteľa je povinným výstupom kola aj keď je na škole jediný súťažiaci v ChO. Bez doručenia výsledkovej listiny komisii nasledujúceho kola ChO nie je možný postup a pozvanie súťažiaceho do ďalšieho kola.

i

Výsledková listina EF - ilustrácia

Výsledkové listiny ChO

Výsledková listina má byť vyhotovená podľa stanoveného, aktuálneho tlačiva a má obsahovať:

 • označenie kola, označenie kategórie, dátum a miesto konania kola
 • priezviská a mená všetkých zúčastnených súťažiacich, zoradených podľa úspešnosti a ku každému presný názov a úplnú adresu školy a titul, meno a priezvisko pedagóga, ktorý žiaka na súťaž pripravoval
 • výsledky každého súťažiaceho z jednotlivých úloh teoretickej a praktickej časti (ak ju kolo má) – osobitne uvedené dosiahnuté body, celkové dosiahnuté výsledky body SPOLU a celkovú úspešnosť v percentách
 • úspešní riešitelia, t. j. riešitelia s bodovým ziskom najmenej 40%, sú označení skratkou „ÚR“

V rámci každého z kôl ChO musia byť udelené všetky miesta. O ďalšom postupe súťažiaceho do vyššieho kola sa rozhoduje na základe percentuálnej úspešnosti, ďalej môžu postúpiť len úspešní riešitelia kola.

Kam a dokedy treba výsledkovú listinu a správu o priebehu kola ChO zaslať?

Pedagógovia zodpovední za organizovanie Školských kôl ChO na jednotlivých školách zasielajú po skončení kola elektronickou poštou vyhotovené výsledkové listiny a vyhodnotenie školského kola (vrátane štatistiky zapojenia žiakov do ChO) nasledovne:

 • po Školskom kole v kategórii D: predsedovi príslušnej Okresnej komisie ChO, do piatich pracovných dní
 • po Školskom kole v kategóriách A, B a C: predsedovi príslušnej Krajskej komisie ChO, do piatich pracovných dní
 • po Školskom kole kategórie EF: predsedovi, podpredsedovi a tajomníkovi Slovenskej komisie ChO do troch pracovných dní po skončení školského kola
Predsedovia Okresných  komisií  ChO zasielajú po skončení kola elektronickou poštou výsledkovú  listinu a vyhodnotenie Okresného kola (koná sa iba v kategórii D) predsedovi príslušnej Krajskej komisie ChO, do piatich pracovných dní po skončení Okresného kola ChO.
 
Predsedovia Krajských komisií ChO zasielajú po skončení kola elektronickou poštou výsledkovú a vyhodnotenie Krajského  kola:
 • po Krajskom kole v kategórii A: predsedovi, podpredsedovi, tajomníkovi Slovenskej komisie ChO a vedúcemu autorského kolektívu kategórie A do troch pracovných dní a podpredsedovi SK ChO zároveň neodkladne pošlú kópie opravených riešení úloh tých súťažiacich, ktorí by mohli postúpiť do Celoštátneho kola ChO (spravidla riešenia všetkých úspešných riešiteľov, okrem prvých dvoch v poradí, ktorí spravidla postupujú na základe umiestnenia)
 • po Krajskom  kole v  kategóriách B, C a D: podpredsedovi Slovenskej komisie ChO a vedúcemu autorského kolektívu do 14 dní po skončení krajského kola

Komisie ChO a organizačné zabezpečenie kôl ChO

Po odbornej stránke (výber súťažiacich z nižších kôl, príprava laboratórií na súťaž, bodovanie riešení súťažiacich, zostavenie výsledkovej listiny, dodržanie pravidiel ChO počas celej súťaže a pod.) zodpovedá za priebeh každého kola príslušná komisia ChO. Na školách môže funkciu Školskej komisie ChO vykonávať predmetová komisia zodpovedná za chémiu, prípadne poverený referent školy pre ChO. Okresné kolá odborne zastrešujú Okresné komisie ChO, krajské kolá Krajské komisie ChO a Celoštátne kolo Slovenská komisia ChO.

Komisie ChO však priamo nedisponujú financiami ani možnosťou právnych úkonov (uzatváranie dohôd, zabezpečenie ubytovania pre súťažiacich pri dvojdňových krajských kolách a pod.) Oficiálnymi organizátormi jednotlivých kôl ChO sú teda buď školy, odbory školstva na okresných úradoch, poverené centrá voľného času alebo IUVENTA. Tieto inštitúcie zabezpečujú financovanie nákladov spojených s organizáciou ChO a v súčinnosti s Komisiami ChO aj pozývanie a registráciu účastníkov ChO, distribúciu výsledkových listín účastníkom, či zabezpečenie diplomov a ocenení.

Distribúciu zadaní a riešení súťažných úloh centrálne koordinuje IUVENTA, ktorá zadania vo vopred stanovenom termíne rozosiela do okresov alebo krajov, na okresné úrady a poverené centrá voľného času. Ako záložný mechanizmus distribúcie majú vždy zadania a riešenia všetkých kôl k dispozícii aj Krajskí predsedovia ChO.

Fotografia Slovenskej komisie ChO zo zasadnutia 2019
Slovenská komisia Chemickej olympiády, novembrové zasadnutie 2019

Organizátori kôl ChO

Inštitúcie, ktoré organizačne (a finančne) zabezpečujú kolá ChO sú povinné postupovať v súlade s Metodickými pokynmi pre ChO schválenými pre daný školský rok (ktoré vychádzajú z Organizačného poriadku ChO a príslušnej smernice Ministerstva školstva). Organizátori ChO v regiónoch Slovenska (v krajoch, okresoch a na školách) nemôžu svojvoľne meniť schválené termíny a spôsob organizácie jednotlivých kôl ChO. Na prihlasovanie účastníkov sa odporúča používať tlačivá pripravené a zverejnené na tejto stránke IUVENTY.

Komisie ChO a ich úlohy

ChO na škole riadi príslušná predmetová školská komisia, ktorá iniciuje, ak je to z  organizačného  hľadiska  výhodné,  zriadenie  Školskej  komisie  ChO (ŠK ChO). Alternatívne riadi ChO na škole učiteľ, referent ChO, ktorého touto funkciou poveruje riaditeľ školy.

Úlohou ŠK ChO alebo referenta ChO je propagovať ChO medzi žiakmi a získavať ich do súťaže, dodávať žiakom texty súťažných úloh a dodržiavať pokyny riadiacich komisií súťaže. Spolu s referentom ChO sa o prípravu súťažiacich starajú učitelia chémie v rámci činnosti predmetovej školskej komisie. Umožňujú súťažiacim prácu v laboratóriách, pomáhajú im odbornou radou, upozorňujú na vhodnú literatúru, prípadne im zabezpečujú ďalšie konzultácie, a to aj s učiteľmi škôl vyšších stupňov alebo s odborníkmi z praxe a výskumných ústavov.

Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre propagáciu, úspešný rozvoj a priebeh ChO v škole.

Organizácia Školského kola ChO

Školská komisia, resp. pedagóg zodpovedný za organizovanie ChO na škole určí  žiakov postupujúcich do školského kola na základe výsledkov dosiahnutých v domácom (študijnom) kole. Školské kolo sa organizuje na všetkých kolách v termíne stanovenom v termínovníku ChO.

Zadania úloh školského kola v kategóriách A, B, C a D rozosiela IUVENTA podľa vopred dohodnutého harmonogramu Okresným úradom alebo centrám voľného času, ktoré ich potom expedujú jednotlivým školám. Zadania úloh pre kategóriu EF posiela IUVENTA priamo riaditeľom zainteresovaných škôl. Zadania sú vždy chránené heslom. ŠK ChO, resp. referent školy pre ChO musí byť v kontakte s pracovníkom, ktorý rozosiela zadania úloh školského kola školám v danom regióne v dostatočnom čase pred konaním školského kola. V krajnom prípade si ŠK ChO žiada záložné zadanie úloh Školského kola od Krajského predsedu ChO.

ŠK ChO zabezpečuje objektívne komisionálne hodnotenie riešení súťažiacich v zmysle autorských riešení a autorského bodovania. Oboznámi súťažiacich s autorským riešením a dosiahnutými výsledkami. V súlade s Metodicko-organizačnými pokynmi vyhotoví ŠK ChO výsledkovú listinu školského kola a vyhodnotenie školského kola a zašle ich v stanovenom termíne predsedovi komisie zodpovednej za nasledujúce kolo (v prípade kat. D predsedovi Okresnej komisie ChO, v ostatných kategóriách predsedovi Krajskej komisie ChO).

Riešenia súťažiacich žiakov, ktorí nepostúpili do vyššieho kola, sa v príslušnej škole uchovávajú jeden rok. Komisie ChO všetkých stupňov sú oprávnené vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Na riadenie ChO v prvej skupine žiakov sa v okresoch zriaďujú Okresné komisie ChO (OK ChO). OK ChO má najmenej troch členov a tvoria ju: predseda, tajomník a zástupca Okresného úradu. Odporúča sa, aby členmi OK ChO boli aj učitelia chémie základných škôl v okrese, prípadne ďalší odborníci. Predsedu OK ChO navrhuje do funkcie predseda príslušnej KK ChO a menuje ho vedúci odboru školstva Okresného úradu. Členov OK ChO navrhuje predseda OK ChO a menuje ich vedúci odboru školstva Okresného úradu.

Úlohou OK ChO je propagovať ChO na základných a stredných školách v okrese, zabezpečovať okresné kolá ChO v spolupráci s riaditeľstvami škôl a metodickým oddelením Odboru školstva Okresného úradu (čím sa nevylučuje spolupráca aj s inými inštitúciami), usmerňovať činnosť referentov ChO na školách a poskytovať im podľa potreby individuálnu odbornú a metodickú pomoc.

Predseda OK ChO so súhlasom Okresného úradu zvoláva referentov ChO škôl na inštruktáže a riešenie odborných a organizačných otázok súvisiacich so súťažou. Na záver každého ročníka zhodnotí predseda OK ChO priebeh súťaže, ako aj prácu členov komisie a podľa harmonogramu podá o tom informáciu na Okresný úrad a Krajskej komisii ChO.

Organizácia Okresného kola ChO

Okresné kolo ChO sa organizuje pre kategóriu D a riadi ho Okresná komisia ChO (OK ChO). V okresnom kole ChO sa zúčastňujú len úspešní riešitelia zo školského kola, ktorých vyberie na základe výsledkov školského kola podľa vopred stanovených kritérií príslušná OK ChO a pozve ich písomne do Okresného kola súťaže najmenej desať dní pred jeho konaním.

Postupové kritériá zo škôl na Okresné kolo ChO sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každej zúčastnenej školy a následne doplnením ďalších žiakov v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v školskom kole ChO.

Zadania úloh Okresného kola ChO rozosiela IUVENTA krajským školským úradom alebo centrám voľného času podľa vopred dohodnutého harmonogramu, ktoré ich potom expedujú predsedom jednotlivých okresných komisií ChO.

Príslušná OK ChO určí hodnotiacu komisiu pre Okresné kolo prebiehajúceho ročníka súťaže, ktorá opraví riešenia úloh žiakov, urobí rozbor chýb, zhodnotí výsledky súťaže, určí poradie súťažiacich a ich percento úspešnosti. Riešenia úloh hodnotí komisia v zmysle autorského riešenia a podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V prípade ich nezhody rozhodne o bodovaní súťažiaceho predseda hodnotiacej komisie.

OK ChO vyhlasuje víťazov a úspešných riešiteľov. Diplomy víťazov a úspešných riešiteľov, na ktorých je uvedené poradie súťažiacich, podpisuje predseda príslušnej komisie ChO a prednosta Okresného úradu alebo jeho zástupca. OK ChO pošlú Krajskej komisii ChO výsledkové listiny, zhodnotenie kola súťaže spolu s opravenými riešeniami úloh tých súťažiacich, ktorí sú navrhnutí na postup do krajského kola.

Práce súťažiacich, ktorí nepostúpili do vyššieho kola, uchováva OK ChO aspoň jeden rok. Komisie ChO vyšších stupňov sú oprávnené vyžiadať si ich k nahliadnutiu.

Na riadenie ChO sa v jednotlivých krajoch zriaďujú Krajské komisie Chemickej olympiády (KK ChO). Predsedu KK ChO navrhuje predseda SK ChO a do funkcie ho menuje vedúci odboru školstva príslušného Okresného úradu v sídle kraja. KK ChO tvoria predseda, tajomník, ktorý je spravidla zástupca centra voľného času, zástupca metodického centra z mesta, ktoré je sídlom kraja, ďalej osvedčení učitelia chémie zo základných, stredných a vysokých škôl, ktoré sa nachádzajú v danom kraji, prípadne zástupca pobočky SChS a pracovníci výskumu a chemického priemyslu.

KK ChO sa schádza najmenej dvakrát do roka. Úlohou KK ChO je v spolupráci s príslušným Okresným úradom v sídle kraja a inými inštitúciami organizačne zabezpečovať Krajské kolá súťaže, riadiť a usmerňovať činnosť Okresných komisií ChO na území príslušného kraja, sledovať priebeh ChO v kraji, zhodnotiť súťaž a informovať o výsledkoch súťaže SK ChO, školy a podľa potreby aj ďalšie inštitúcie.

Predseda KK ChO v spolupráci s metodickým centrom v sídle kraja zvoláva referentov ChO škôl na inštruktáže a na riešenie odborných alebo organizačných otázok súvisiacich so súťažou. Na záver každého ročník predseda KK ChO zhodnotí prácu komisie a jej jednotlivých členov a podá o tom informáciu príslušnému Okresnému úradu, Sk ChO a riaditeľom jednotlivých škôl s cieľom zviditeľniť túto činnosť učiteľov a pedagogických pracovníkov, aby sa mohla zohľadniť pri ich hodnotení na pracovisku.

Organizácia Krajského kola ChO

Krajské kolo ChO sa organizuje pre kategóriu A a pre kategórie B, C a D, kde je najvyšším kolom súťaže. V Krajskom kole sa zúčastňujú úspešní riešitelia na základe výsledkov z Okresného kola (v kategórii D) alebo úspešní riešitelia zo školského kola (v kat. A, B a C), ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve KK ChO najneskôr desať dní pred začiatkom krajského kola ChO.

Postupové kritériá na Krajské kolo ChO sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každého zúčastneného okresu (v kat. D), resp. zúčastnenej školy (v kat. A, B a C) a následne doplnením ďalších žiakov v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v predchádzajúcom kole ChO.

Zadania úloh Krajského kola posiela IUVENTA príslušným Okresným úradom podľa vopred dohodnutého harmonogramu, ktoré ich potom expedujú predsedom jednotlivých Krajských komisií.

Príslušná KK ChO určí hodnotiacu komisiu pre Krajské kolo ChO prebiehajúceho ročníka súťaže. Riešenia súťažných úloh sa hodnotia v zmysle autorského riešenia podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V sporných prípadoch rozhoduje predseda KK ChO. Hodnotiaca komisia opraví vypracované súťažné úlohy žiakov, zhodnotí výsledky súťaže, urobí rozbor chýb, vypočíta percento úspešnosti jednotlivých súťažiacich a na základe výsledkov určí ich konečné poradie.

KK ChO vyhlasuje poradie súťažiacich žiakov v Krajskom kole ChO. Osobitne pritom označí úspešných riešiteľov (t. j. so ziskom 40% a viac). Diplomy pre úspešných riešiteľova všetkých súťažiacich, na ktorých sa uvedie aj ich poradie, podpisuje predseda KK ChO a prednosta Okresného  úradu alebo ním poverený zástupca.

Predseda KK ChO pošle predsedníctvu SK ChO výsledkovú listinu s poradím žiakov a percentami úspešnosti jednotlivých súťažiacich a označí v nej úspešných riešiteľov. SK ChO môže za účelom jednotného porovnania súťažiacich z jednotlivých krajov vyžadovať aj kompletné opravené riešenia súťažiacich, avšak poradie v krajoch SK ChO nemení.

Predseda KK ChO pošle SK CHO správu o priebehu a výsledkoch Krajského kola ChO. Riešenia súťažiacich žiakov KK ChO sa uchovávajú po dobu jedného roku. Predsedníctvo SK ChO má právo vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Slovenská komisia ChO je riadiaci orgán ChO na Slovensku. SK ChO tvorí predseda, podpredseda, tajomník, predsedovia KK ChO, vedúci autorských kolektívov, garanti letných škôl chemikov, národní koordinátori medzinárodných súťaží, zástupcovia jednotlivých typov škôl a ďalší členovia s konkrétnymi úlohami v rámci SK ChO.

Fungovanie SK ChO

SK ChO riadi predseda, ktorého na návrh Slovenskej chemickej spoločnosti (SChS) vymenuje do funkcie a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva. SChS svoj návrh vypracuje po konzultácii so SK ChO. Členov SK ChO do funkcie na návrh predsedu SK ChO vymenuje a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva. Členovia SK ChO sú navrhovaní z radov osvedčených učiteľov chémie základných, stredných a vysokých škôl, prípadne zástupcovia SChS, pedagogických organizácií v priamej pôsobnosti MŠVVaŠ SR a centier voľného času. Predseda svoj návrh prerokuje so SK ChO.

SK ChO si volí na jedno funkčné obdobie predsedníctvo SK ChO, ktorého úlohou je priebežne riadiť činnosti a prerokúvať bežné záležitosti ChO. Spôsob voľby členov predsedníctva si určí SK ChO. Pri voľbe členov predsedníctva sa prihliada na kvalifikačné zloženie predsedníctva a zohľadňujú sa návrhy z komisií ChO a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na organizovaní CHO. Predsedníctvo SK CHO tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, zástupca SChS a učitelia z jednotlivých typov škôl. Podpredsedu SK ChO navrhuje do funkcie predseda. V prípade, že predseda si dočasne nemôže z vážnych dôvodov plniť svoju funkciu, preberá plnú zodpovednosť za ChO podpredseda.

SK ChO je schopná uznášania, ak je na zasadnutí prítomných viac ako polovica z celkového počtu členov SK ChO. Rovnaké pravidlo platí pre zasadnutie predsedníctva SK ChO. Pre prijatie záverov alebo uznesení je potrebné, aby za ne hlasovala väčšina z prítomných členov. Ak sa predseda KK ChO nemôže zúčastniť na zasadnutí SK ChO, zasadnutia SK ChO sa zúčastní ním poverený člen KK ChO, s hlasom poradným.

SK ChO sa schádza najmenej raz do roka, jej predsedníctvo a pracovné skupiny podľa potreby.

Úlohy SK ChO

Úlohou SK ChO je najmä:

 • riadiť ChO priamo alebo prostredníctvom svojich komisií, prípadne pracovných skupín a kontrolovať, ako sa využívajú pridelené finančné prostriedky pre potreby ChO
 • zabezpečovať autorov a recenzentov, prípravu žiakov, hodnotenie súťažných úloh pre všetky skupiny žiakov a všetky kolá ChO a pritom dbať na to, aby obsah a náročnosť úloh jednotlivých kategórií súťaže boli v súlade s mentálnou vyspelosťou súťažiacich, s čim súvisí vymenovanie autorských kolektívov a recenzentov, určenie termínov odovzdania úloh, vypracovanie termínovníka rozposlania úloh a ich uverejnenia na internetovej stránke
 • zabezpečovať prípravu žiakov a ich účasť na medzinárodných súťažiach v chémii, s čim súvisí výber účastníkov na sústredenia pred medzinárodnými súťažami a výber žiakov na medzinárodné súťaže
 • organizovať medzinárodnú súťaž v chémii, ak sa na tom SK ChO so súhlasom ministerstva dohodla s výkonnými orgánmi medzinárodnej súťaže
 • riadiť a usmerňovať činnosť Krajských komisií ChO pri zabezpečovaní ChO v príslušných oblastiach, určiť termíny jednotlivých kôl ChO a navrhnúť miesto konania Celoštátneho kola ChO a organizovať ho prostredníctvom Ministerstvom riadenej organizácie (IUVENTA)
 • zhodnotiť výsledky jednotlivých kôl ChO a medzinárodných súťaží v chémii a vyvodiť z toho závery pre skvalitnenie práce SK ChO a súťaže ChO
 • propagovať ChO ako jednu z významných metód vyhľadávania a rozvíjania talentovaných žiakov v chémii, iniciovať vydávanie metodických materiálov a doplnkovej záujmovej literatúry na pomoc učiteľom a žiakom
 • participovať na vypracovávaní nových metód vyhľadávania talentovaných žiakov a v tejto oblasti spolupracovať s domácimi a zahraničnými inštitúciami a partnermi s cieľom získať nadaných študentov pre štúdium chémie na vysokých školách
 • navrhovať Ministerstvu členov SK ChO ako sprievod žiakov súťažiacich na medzinárodných súťažiach, ktoré súvisia s ChO alebo pomáhajú podporovať a propagovať talentovaných žiakov v chémii
 • navrhovať Ministerstvu na vyslanie na medzinárodné podujatia, ktoré súvisia s ChO alebo s vyhľadávaním a rozvojom talentovaných mladých ľudí, takých pracovníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na práci v ChO a sú schopní vhodnou formou propagovať výsledky dosiahnuté v Slovenskej republike v tejto oblasti
 • navrhovať Ministerstvu prijatie zahraničných expertov v oblasti vyhľadávania a výchovy talentovaných žiakov na krátkodobé študijné a prednáškové pobyty
 • schvaľovať a vydávať Metodicko-organizačné pokyny CHO pre príslušný školský rok

Organizácia Celoštátneho kola ChO

Celoštátne kolo ChO sa organizuje pre kategórie A a EF. V Celoštátnom kole ChO sa zúčastňujú len úspešní riešitelia z Krajského kola ChO kategórie A a úspešní riešitelia zo Školského kola ChO v kategórii EF, ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve do Celoštátneho kola predsedníctvo SK ChO najneskôr desať dní pred začiatkom Celoštátneho kola ChO.

Postupové kritériá sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každého zúčastneného kraja (v kat. A) resp. školy (v kat. EF) a následne doplnením ďalších súťažiacich v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v predchádzajúcom kole ChO.

SK ChO určí hodnotiacu komisiu pre celoštátne kolo ChO prebiehajúceho ročníka súťaže. Riešenia súťažných úloh sa hodnotia v zmysle autorského riešenia podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V sporných prípadoch rozhoduje predseda SK ChO. Hodnotiaca komisia oboduje riešenia súťažiacich a vypočíta percento úspešnosti jednotlivých súťažiacich a na základe výsledkov určí ich konečné poradie. Navyše zhodnotí výsledky súťaže a v diskusii s riešiteľmi urobí rozbor chýb.

SK ChO vyhotoví na základe podkladov hodnotiacej komisie výsledkovú listinu. SK ChO vyhlasuje poradie súťažiacich žiakov v Celoštátnom kole ChO. Osobitne pritom označí úspešných riešiteľov. Diplomy pre všetkých súťažiacich žiakov a úspešných riešiteľov, na ktorých sa uvedie aj ich poradie, podpisuje osoba poverená zastupovať Ministra školstva a predseda SK ChO. SK ChO na základe poradia označí žiakov, ktorí postupujú na prípravné výberové sústredenia pre medzinárodné súťaže. Odmeny pre víťazov celoštátneho kola ChO stanovuje Smernica ministerstva. Okrem toho sa na odmeňovaní úspešných riešiteľov môžu podieľať sponzori.

Riešenia súťažiacich v Celoštátnom kole ChO musí SK ChO uchovávať po dobu jedného roku. Členovia SK ChO majú právo vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Organizácia účasti súťažiacich na medzinárodných súťažiach

Najúspešnejší účastníci Celoštátneho kola ChO, ktorí prešli dodatočným výberom v rámci sústredení, sa zúčastňujú na medzinárodných súťažiach:

 • súťažiaci v kategórii A na Medzinárodnej chemickej olympiáde (IChO) a na Medzinárodnej Mendelejevskej Chemickej olympiáde (IMChO), ktoré sa organizujú každoročne
 • súťažiaci v kategórii EF na Grand Prix Chimique, ktorá sa organizuje každé dva roky
 • súťažiaci v kategórii A, ktorí spĺňajú vekové kritériá, sa zúčastňujú na medzinárodnej súťaži European Union Science Olympiad (EUSO), ktorá sa organizuje každoročne

Pre účastníkov medzinárodných súťaží sa organizujú prípravné výberové sústredenia zamerané na prípravu na medzinárodnú súťaž a výber reprezentácie. Rozsah prípravy určuje organizačný poriadok medzinárodnej súťaže. Za odborné zabezpečenie sústredení zodpovedá SK ChO. Sústredenia organizačne zabezpečuje IUVENTA v spolupráci s SK ChO. Výber účastníkov na sústredenia a na medzinárodnú súťaž sa realizuje podľa vopred stanovených kritérií.

Členov reprezentačného družstva a jeho vedúcich navrhuje Ministerstvu predseda SK ChO na základe odporúčania predsedníctva a v súlade s pravidlami príslušnej medzinárodnej súťaže. Pedagogickí vedúci družstva (mentori) plnia funkciu odborných poradcov žiakov a pedagogického dozoru tak, aby sa zabezpečila vzorná reprezentácia Slovenskej republiky a bezpečnosť žiakov. Súčasne sú zástupcami Slovenskej republiky v orgánoch príslušnej medzinárodnej súťaže v chémii.

Informácie o organizovaní ChO

Komisie ChO a organizačné zabezpečenie kôl ChO
Kto dohliada na priebeh kôl ChO podľa pravidiel a kto kolá zabezpečuje organizačne od registrácie účastníkov cez distribúciu úloh a výsledkových listín?

Výsledkové listiny a správy o priebehu kôl ChO
Aké sú náležitosti výsledkových listín a správ o priebehu súťažných kôl ChO, kde nájdete potrebné tlačivá a komu a dokedy sa dokumenty zasielajú?

Financovanie a administratíva ChO
Tu nájdete informácie o tom, kto a ako financuje a administruje domáce, školské, okresné, krajské a celoštátne kolá ChO a súvisiace aktivity spojené s prípravou súťažiacich na súťaž.

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
Pravidlá BOZP upravuje čl. 10 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO. Tu nájdete všetky detaily – ktoré chemikálie sú zakázané či ako organizátor kola súťaže zabezpečuje ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v laboratóriu.

Oznamy a pokyny

16. 6. 2020: Úspešní riešitelia dištančných krajských kôl ChO v kat. B a C
Tu je úplný zoznam úspešných riešiteľov krajských kôl 56. ChO v kategóriách B a C. Všetci sú pozvaní na Letnú školu chemikov, tento rok v Košiciach.

12. 6. 2020: Letná škola chemikov 2020 bude! Tento rok na UPJŠ v Košiciach.
Napriek všetkému, 56. ročník ChO budeme môcť aspoň zakončiť tradičným spôsobom – Letnou školou chémie pre úspešných riešiteľov v kategóriách B a C.

6. 5. 2020: Zadania a riešenia úloh ChO riešených dištančnou formou
Tu nájdete záložné súbory so zadaniami a riešeniami úloh ChO pre kolá organizované dištančnou formou v prípade, že by neboli dostupné na stránke Iuventy.

6. 4. 2020: Dokončenie 56. ročníka chemickej olympiády dištančnou formou
Hoci Chemická olympiáda bez experimentu nie je tým pravým, Slovenská komisia ChO rozhodla, že ostávajúce kolá ChO v kategóriách B, C a D prebehnú dištančne.

9. 3. 2020: Zrušenie súťaží v súvislosti s koronavírusom
Podľa pokynov krízového štábu SR ohľadom súťaží na školách v SR sa 13. 3. ruší školské kolo ChO v kategórii B a 20. 3. okresné kolo ChO v kategórii D.

7. 3. 2020: Výsledkové listiny Celoštátneho kola ChO
Celoštátne kolo Chemickej olympiády v kategóriách A a EF pozná výsledky. Pre nedočkavých zverejňujeme Výsledkové listiny na našej stránke okamžite 🙂

8. 2. 2020: Kategórie A a EF vybrali súťažiacich pre Celoštátne kolo
V kategórii A sa uskutočnilo krajské a v kategórii EF školské kolo, z ktorých najlepší súťažiaci postupujú do Celoslovenského kola, tento rok v Košiciach.

5. 2. 2020: Seminár pre riešiteľov ChO v Banskej Bystrici 17. 2. 2020
Banskobystrický klub Homo Chemicus organizuje dňa 17. 2. 2020 seminár pre riešiteľov Chemickej olympiády, najmä v kategórii B – registrácia do 12. 2. 2020.

29. 11. 2019: Inštruktážny seminár pre riešiteľov ChO v Trnave
Krajská komisia ChO v Trnave usporiadala celodenný inštruktážny seminár pre riešiteľov ChO. Materiál „Krátky kurz odmernej analýzy“ si môžete stiahnúť tu.

18. 11. 2019: Úlohy kategórie B pre šk. rok 2019/20 zverejnené!
V zadaní domáceho kola nájdete témy pre celý nadchádzajúci ročník olympiády. Tento rok sú nimi halogény, alkény ako aj acidobázické rovnováhy a titrácie.

11. 9. 2019: Harmonogram seminárov PopChemOl pre 56. ročník ChO
Semináre PoPChemOl sú určtené najmä riešiteľom ChO kategóriách A a B z bratislavského kraja a okolia, ktorým majú sprostredkovať pokročilejšie témy ChO.

11. 9. 2019: Termínovník 56. ročníka ChO (šk. rok 2019/20)
Slovenská komisia ChO pripravila a schválila termínovník s dátumami konania všetkých kôl súťaží ChO v aktuálnom 56. ročníku ChO.

30. 8. 2019: Praktické úlohy kategórie A pre šk. rok 2019/20 zverejnené!
V analytickej chémii budú hlavnou témou praktických úloh kategórie A už tradične titrácie, a to najmä redoxné. Organická syntéza bude v tomto ročníku zameraná na kondenzačné reakcie aldolového typu.

14. 8. 2019: Domáce kolo kategórie A pre šk. rok 2019/20 zverejnené!
V zadaní domáceho kola nájdete témy pre celý nadchádzajúci ročník olympiády. Tento rok sú nimi raketové palivá, nukleofilné substitúcie či biochémia dusíka.

Aktuálny ročník ChO (57. ročník, školský rok 2020/21)

Súťažné úlohy – zverejnené zadania a riešenia úloh aktuálneho ročníka ChO
Zadania úloh jednotlivých kôl a ich autorské riešenia zverejňuje podľa Organizačného poriadku ChO na svojej webstránke IUVENTA. Na stránku s úlohami prejdite kliknutím na uvedený link alebo na ilustračný obrázok.

Oznamy a pokyny – najaktuálnejšie informácie
Tu vždy nájdete najdôležitejšie aktuálne informácie, oznamy, pokyny a usmernenia k aktuálne prebiehajúcemu ročníku Chemickej olympiády.

Termínovník ChO pre 57. ročník (šk. rok 2020/21)
Termíny všetkých kôl ChO stanovuje raz ročne na svojom zasadnutí Slovenská komisia ChO a následne ich v rámci spoločného termínovníka všetkých predmetových olympiád zverejňuje IUVENTA. Vo výnimočných prípadoch však môže byť nevyhnutné niektoré plánované termíny upraviť. Ten najaktuálnejší termínovník ChO vždy nájdete tu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Je možné, že aj v tomto školskom roku sa termíny jednotlivých kôl súťže budú musieť operatívne prispôsobovať podľa aktuálnej epidemickej situácie. Prosím, vždy si overte, že máte najaktuálnejšie termíny (ktoré vždy nájdete práve tu).

Aktualizované
4. 9. 2020
kategória A kategória B kategória C kategória D kategória EF
november 2020 domáce kolo
do 27. 11. 2020
       
december 2020 školské kolo
4. 12. 2020
      domáce kolo
do 4. 12. 2020
január 2021 krajské kolo
28.-29. 1. 2021
       
február 2021   domáce kolo
do 12. 2. 2021
  domáce kolo
do 5. 2. 2021

školské kolo
12. 2. 2021
školské kolo
do 4. 2. 2021
marec 2021 celoštátne kolo
3.-6. 3. 2021
školské kolo
12. 3. 2021
  okresné kolo
12. 3. 2021
celoštátne kolo
3.-6. 3. 2021
apríl 2021

1. výberové sústredenie
pred IChO

Medzinárodná
Mendelejevská
olympiáda 2021

krajské kolo
8. 4. 2021

domáce kolo
do 9. 4. 2021

školské kolo
16. 4. 2021

krajské kolo
22. 4. 2021
 
máj 2021

2. výberové sústredenie
pred IChO

 

krajské kolo
13. 5. 2021

 

 

 
jún 2021

3. výberové sústredenie
pred IChO

       
júl 2021

Medzinárodná
chemická olympiáda
IChO 2021, Japonsko

 

44. Letná škola chemikov

Letná škola
mladých chemikov
 

Čo je to Chemická olympiáda?

Samozrejme, Chemická olympiáda (ChO) je predovšetkým súťaž, jedna z mnohých predmetových olympiád, ktorých sa môžu každoročne zúčastňovať žiaci a študenti škôl na Slovensku. Niekto sa venuje súťaženiu v športoch, v ChO súťažíme v chémii, teoreticky aj prakticky – kto pozná viac reakcií, kto im lepšie rozumie, kto vypočíta najťažší príklad, kto je zručnejší v laboratóriu a dokáže pripraviť najčistejšiu látku v najvyššom výťažku alebo spraviť najpresnejšiu analýzu. A to všetko, samozrejme, na čas.

Chémia nás baví a je to naša vášeň, ktorá nás všetkých spája veľmi pevnými chemickými väzbami 😉 Chemická olympiáda je teda úžasná a obrovská komunita. Od stoviek žiakov, ktorí každoročne súťažia v ChO, cez desiatky učiteľov, ktorí ich na súťaže pripravujú až po desiatky organizátorov, autorov, často bývalých účastníkov súťaže, ktorí dnes pokračujú v ChO na tej druhej strane, v zákulisí a celú súťaž s láskou pripravujú a neustále vylepšujú.

Okrem súťažnej časti organizuje Chemická olympiáda každoročne veľa podporných aktivít – od lokálnych prípravných prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení po celoštátny korešpondečný seminár a letné školy chemikov pre rôzne vekové kategórie. U nás sa jednoducho nájde niečo pre každého, kto má rád chémiu.

Foto účastníkov LŠMCh 2019
Účastníci Letnej školy mladých chemikov 2019

Charakteristika súťaže

 • ChO je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. ChO je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
 • Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa náročnosti do kategórií, v ktorých prebieha postupová súťaž stupňovaná v rámci súťažných kôl.
 • Činnosť učiteľov, pedagogických zamestnancov a žiakov v rámci ChO sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na školách. Prípravu žiakov na súťaž ChO a aktívnu účasť na organizovaní súťaže treba morálne a finančne ohodnotiť.
 • Súčasťou súťaže môže byť aj systematická príprava formou prednášok, seminárov, krúžkov, sústredení a iných aktivít organizovaných pre žiakov aj pre učiteľov.

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže

 • Vyhlasovateľom súťaže ChO je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré garantuje jednotlivé kategórie a kolá súťaže v zmysle Smernice MŠVVaŠ a schvaľuje Organizačný poriadok ChO.
 • Odborným garantom ChO je Slovenská chemická spoločnosť (SChS).
 • Organizačne a administratívne zabezpečuje súťaž IUVENTA v spolupráci s poverenými pracovníkmi odborov školstva na Okresných úradoch a regionálnych Centier voľného času.
 • Organizátormi jednotlivých kôl ChO (ktorí súťaže financujú) sú školy, Okresné úrady, Centrá voľného času a IUVENTA a za odbornú stránku súťaží zodpovedajú Školské komisie ChO alebo referent školy pre ChO, Okresné komisie ChO, Krajské komisie ChO a Slovenská komisia ChO.

Poslanie Chemickej olympiády

Poslaním Chemickej olympiády je:

 • tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov, t.j. rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a vyvolávať u žiakov hlbší a sústavný záujem o chémiu
 • vyhľadávať talentovaných žiakov v chémii, podporovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu
 • viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať ich záujem o sebavzdelávanie a prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
 • vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej spolupráce
 • prispievať pri voľbe povolania k orientácii na chemické odbory
 • vyvolávať a pestovať u žiakov uvedomelý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe
 • vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach
 • umožňovať učiteľom základných škôl a stredných škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách

Poslanie ChO, charakteristiku ChO a vyhlasovateľa a organizátorov ChO upravujú čl. 2-4 a čl. 11-15 Organizačného poriadku ChO.

Informácie o súťažení (nielen pre súťažiacich)

Kategórie Chemickej olympiády
Tu nájdete informácie o tom, do akej kategórie ChO súťažiaci patrí, v akých kategóriách (a v koľkých naraz) sa môže zúčastniť súťaže a aká je obsahová náplň jednotlivých kategórií ChO, čo sa týka teoretických aj praktických úloh.

Kolá Chemickej olympiády a kritériá postupu súťažiacich medzi kolami
Tu nájdete informácie o tom, aké kolá a v akom poradí sa konajú v jednotlivých kategóriách ChO a ako sa v každom z kôl určuje, či súťažiaci postupuje alebo nepostupuje do ďalšieho kola súťaže.

Práva a povinnosti súťažiacich
Ako a kedy sa môžu napadnúť výsledky súťaže a kedy môže byť súťažiaci ChO diskvalifikovaný pre nedodržanie pravidiel…

Práva a povinnosti súťažiacich

Práva a povinnosti súťažiacich v ChO upravuje čl. 9 a čiastočne aj čl. 7 a 10 Organizačného poriadku ChO.

Súťažiaci ChO je povinný:

1.) Akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže ChO a pokyny organizátora. Porušenie pokynov BOZP a nedodržanie pravidiel fair-play sa považujú za obzvlášť závažné porušenia pravidiel.

2.) Uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže ChO preukázateľne vznikli neodôvodneným porušením pokynov.

Súťažiaci ChO má právo:

1.) Vyžadovať od organizátora súťaže, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaže.

2.) Byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia (t.j. so spôsobom akým sa bude stanovovať poradie súťažiacich a výber súťažiacich do ďalšieho kola súťaže – tento mechanizmus musí byť stanovený pred súťažou a nesmie sa meniť v priebehu súťaže).

3.) Protestovať proti umiestneniu v súťaži. Písomný protest proti regulárnosti súťaže a jej výsledkov možno podať predsedovi príslušnej komisie ChO najneskôr do troch pracovných dní po skončení súťažného kola. Protest podáva referent ChO na škole alebo učiteľ, ktorý žiaka na súťaž pripravoval. Predseda príslušnej komisie ChO je povinný vyriešiť protest do troch pracovných dní od dátumu jeho doručenia.

4.) Vyžadovať od organizátora podujatia potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži.

5.) Organizátor musí zabezpečiť rovnaké podmienky súťaže pre všetkých súťažiacich.

6.)  Súťažné úlohy a riešenia sa vyhotovujú v slovenskom jazyku, len v kategórii D sa súťažné  úlohy a riešenia všetkých  kôl  prekladajú aj do maďarského jazyka a sú súťažiacim k dispozícii na požiadanie.