Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

pravidlá

Výsledkové listiny a správy zo súťažných kôl ChO

Základnými výstupmi z každého kola ChO, ktoré pripravujú príslušné Komisie ChOvýsledkové listiny, podľa ktorých sa určujú postupujúci do ďalšíeho kola ChO a správy o priebehu kola, ktoré slúžia na vyhodnocovanie a ďalšie skvalitňovanie súťaže.

Výsledkové listiny a správy o priebehu kola sa vyhotovujú podľa stanoveného formátu do tlačív zverejnených na webstránke IUVENTY, na ktorú prejdete cez nasledujúci link:

Tlačivá ChO na stránke IUVENTY

Za riadne vyhotovenie a doručenie výsledkovej listiny a správy komisii nasledujúceho kola ChO v stanovenom termíne zodpovedá predseda komisie, ktorá organizuje dané kolo súťaže, resp. referent školy pre ChO, ktorý organizuje školské kolo. Vyhotovenie výsledkovej listiny s uvedením úspešnosti riešiteľa je povinným výstupom kola aj keď je na škole jediný súťažiaci v ChO. Bez doručenia výsledkovej listiny komisii nasledujúceho kola ChO nie je možný postup a pozvanie súťažiaceho do ďalšieho kola.

Výsledková listina EF - ilustrácia

Výsledkové listiny ChO

Výsledková listina má byť vyhotovená podľa stanoveného, aktuálneho tlačiva a má obsahovať:

 • označenie kola, označenie kategórie, dátum a miesto konania kola
 • priezviská a mená všetkých zúčastnených súťažiacich, zoradených podľa úspešnosti a ku každému presný názov a úplnú adresu školy a titul, meno a priezvisko pedagóga, ktorý žiaka na súťaž pripravoval
 • výsledky každého súťažiaceho z jednotlivých úloh teoretickej a praktickej časti (ak ju kolo má) – osobitne uvedené dosiahnuté body, celkové dosiahnuté výsledky body SPOLU a celkovú úspešnosť v percentách
 • úspešní riešitelia, t. j. riešitelia s bodovým ziskom najmenej 40%, sú označení skratkou „ÚR“

V rámci každého z kôl ChO musia byť udelené všetky miesta. O ďalšom postupe súťažiaceho do vyššieho kola sa rozhoduje na základe percentuálnej úspešnosti, ďalej môžu postúpiť len úspešní riešitelia kola.

Kam a dokedy treba výsledkovú listinu a správu o priebehu kola ChO zaslať?

Pedagógovia zodpovední za organizovanie Školských kôl ChO na jednotlivých školách zasielajú po skončení kola elektronickou poštou vyhotovené výsledkové listiny a vyhodnotenie školského kola (vrátane štatistiky zapojenia žiakov do ChO) nasledovne:

 • po Školskom kole v kategórii D: predsedovi príslušnej Okresnej komisie ChO, do piatich pracovných dní
 • po Školskom kole v kategóriách A, B a C: predsedovi príslušnej Krajskej komisie ChO, do piatich pracovných dní
 • po Školskom kole kategórie EF: predsedovi, podpredsedovi a tajomníkovi Slovenskej komisie ChO do troch pracovných dní po skončení školského kola
Predsedovia Okresných  komisií  ChO zasielajú po skončení kola elektronickou poštou výsledkovú  listinu a vyhodnotenie Okresného kola (koná sa iba v kategórii D) predsedovi príslušnej Krajskej komisie ChO, do piatich pracovných dní po skončení Okresného kola ChO.
 
Predsedovia Krajských komisií ChO zasielajú po skončení kola elektronickou poštou výsledkovú a vyhodnotenie Krajského  kola:
 • po Krajskom kole v kategórii A: predsedovi, podpredsedovi, tajomníkovi Slovenskej komisie ChO a vedúcemu autorského kolektívu kategórie A do troch pracovných dní a podpredsedovi SK ChO zároveň neodkladne pošlú kópie opravených riešení úloh tých súťažiacich, ktorí by mohli postúpiť do Celoštátneho kola ChO (spravidla riešenia všetkých úspešných riešiteľov, okrem prvých dvoch v poradí, ktorí spravidla postupujú na základe umiestnenia)
 • po Krajskom  kole v  kategóriách B, C a D: podpredsedovi Slovenskej komisie ChO a vedúcemu autorského kolektívu do 14 dní po skončení krajského kola

Výsledkové listiny a správy zo súťažných kôl ChO Read More »

Komisie ChO a organizačné zabezpečenie kôl ChO

Po odbornej stránke (výber súťažiacich z nižších kôl, príprava laboratórií na súťaž, bodovanie riešení súťažiacich, zostavenie výsledkovej listiny, dodržanie pravidiel ChO počas celej súťaže a pod.) zodpovedá za priebeh každého kola príslušná komisia ChO. Na školách môže funkciu Školskej komisie ChO vykonávať predmetová komisia zodpovedná za chémiu, prípadne poverený referent školy pre ChO. Okresné kolá odborne zastrešujú Okresné komisie ChO, krajské kolá Krajské komisie ChO a Celoštátne kolo Slovenská komisia ChO.

Komisie ChO však priamo nedisponujú financiami ani možnosťou právnych úkonov (uzatváranie dohôd, zabezpečenie ubytovania pre súťažiacich pri dvojdňových krajských kolách a pod.) Oficiálnymi organizátormi jednotlivých kôl ChO sú teda buď školy, odbory školstva na okresných úradoch, poverené centrá voľného času alebo IUVENTA. Tieto inštitúcie zabezpečujú financovanie nákladov spojených s organizáciou ChO a v súčinnosti s Komisiami ChO aj pozývanie a registráciu účastníkov ChO, distribúciu výsledkových listín účastníkom, či zabezpečenie diplomov a ocenení.

Distribúciu zadaní a riešení súťažných úloh centrálne koordinuje IUVENTA, ktorá zadania vo vopred stanovenom termíne rozosiela do okresov alebo krajov, na okresné úrady a poverené centrá voľného času. Ako záložný mechanizmus distribúcie majú vždy zadania a riešenia všetkých kôl k dispozícii aj Krajskí predsedovia ChO.

Fotografia Slovenskej komisie ChO zo zasadnutia 2019
Slovenská komisia Chemickej olympiády, novembrové zasadnutie 2019

Organizátori kôl ChO

Inštitúcie, ktoré organizačne (a finančne) zabezpečujú kolá ChO sú povinné postupovať v súlade s Metodickými pokynmi pre ChO schválenými pre daný školský rok (ktoré vychádzajú z Organizačného poriadku ChO a príslušnej smernice Ministerstva školstva). Organizátori ChO v regiónoch Slovenska (v krajoch, okresoch a na školách) nemôžu svojvoľne meniť schválené termíny a spôsob organizácie jednotlivých kôl ChO. Na prihlasovanie účastníkov sa odporúča postupovať podľa pokynov uvedených na tejto stránke IUVENTY.

Komisie ChO a ich úlohy

ChO na škole riadi príslušná predmetová školská komisia, ktorá iniciuje, ak je to z  organizačného  hľadiska  výhodné,  zriadenie  Školskej  komisie  ChO (ŠK ChO). Alternatívne riadi ChO na škole učiteľ, referent ChO, ktorého touto funkciou poveruje riaditeľ školy.

Úlohou ŠK ChO alebo referenta ChO je propagovať ChO medzi žiakmi a získavať ich do súťaže, dodávať žiakom texty súťažných úloh a dodržiavať pokyny riadiacich komisií súťaže. Spolu s referentom ChO sa o prípravu súťažiacich starajú učitelia chémie v rámci činnosti predmetovej školskej komisie. Umožňujú súťažiacim prácu v laboratóriách, pomáhajú im odbornou radou, upozorňujú na vhodnú literatúru, prípadne im zabezpečujú ďalšie konzultácie, a to aj s učiteľmi škôl vyšších stupňov alebo s odborníkmi z praxe a výskumných ústavov.

Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre propagáciu, úspešný rozvoj a priebeh ChO v škole.

Organizácia Školského kola ChO

Školská komisia, resp. pedagóg zodpovedný za organizovanie ChO na škole určí  žiakov postupujúcich do školského kola na základe výsledkov dosiahnutých v domácom (študijnom) kole. Školské kolo sa organizuje na všetkých kolách v termíne stanovenom v termínovníku ChO.

Zadania úloh školského kola v kategóriách A, B, C a D rozosiela IUVENTA podľa vopred dohodnutého harmonogramu Okresným úradom alebo centrám voľného času, ktoré ich potom expedujú jednotlivým školám. Zadania úloh pre kategóriu EF posiela IUVENTA priamo riaditeľom zainteresovaných škôl. Zadania sú vždy chránené heslom. ŠK ChO, resp. referent školy pre ChO musí byť v kontakte s pracovníkom, ktorý rozosiela zadania úloh školského kola školám v danom regióne v dostatočnom čase pred konaním školského kola. V krajnom prípade si ŠK ChO žiada záložné zadanie úloh Školského kola od Krajského predsedu ChO.

ŠK ChO zabezpečuje objektívne komisionálne hodnotenie riešení súťažiacich v zmysle autorských riešení a autorského bodovania. Oboznámi súťažiacich s autorským riešením a dosiahnutými výsledkami. V súlade s Metodicko-organizačnými pokynmi vyhotoví ŠK ChO výsledkovú listinu školského kola a vyhodnotenie školského kola a zašle ich v stanovenom termíne predsedovi komisie zodpovednej za nasledujúce kolo (v prípade kat. D predsedovi Okresnej komisie ChO, v ostatných kategóriách predsedovi Krajskej komisie ChO).

Riešenia súťažiacich žiakov, ktorí nepostúpili do vyššieho kola, sa v príslušnej škole uchovávajú jeden rok. Komisie ChO všetkých stupňov sú oprávnené vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Na riadenie ChO v prvej skupine žiakov sa v okresoch zriaďujú Okresné komisie ChO (OK ChO). OK ChO má najmenej troch členov a tvoria ju: predseda, tajomník a zástupca Okresného úradu. Odporúča sa, aby členmi OK ChO boli aj učitelia chémie základných škôl v okrese, prípadne ďalší odborníci. Predsedu OK ChO navrhuje do funkcie predseda príslušnej KK ChO a menuje ho vedúci odboru školstva Okresného úradu. Členov OK ChO navrhuje predseda OK ChO a menuje ich vedúci odboru školstva Okresného úradu.

Úlohou OK ChO je propagovať ChO na základných a stredných školách v okrese, zabezpečovať okresné kolá ChO v spolupráci s riaditeľstvami škôl a metodickým oddelením Odboru školstva Okresného úradu (čím sa nevylučuje spolupráca aj s inými inštitúciami), usmerňovať činnosť referentov ChO na školách a poskytovať im podľa potreby individuálnu odbornú a metodickú pomoc.

Predseda OK ChO so súhlasom Okresného úradu zvoláva referentov ChO škôl na inštruktáže a riešenie odborných a organizačných otázok súvisiacich so súťažou. Na záver každého ročníka zhodnotí predseda OK ChO priebeh súťaže, ako aj prácu členov komisie a podľa harmonogramu podá o tom informáciu na Okresný úrad a Krajskej komisii ChO.

Organizácia Okresného kola ChO

Okresné kolo ChO sa organizuje pre kategóriu D a riadi ho Okresná komisia ChO (OK ChO). V okresnom kole ChO sa zúčastňujú len úspešní riešitelia zo školského kola, ktorých vyberie na základe výsledkov školského kola podľa vopred stanovených kritérií príslušná OK ChO a pozve ich písomne do Okresného kola súťaže najmenej desať dní pred jeho konaním.

Postupové kritériá zo škôl na Okresné kolo ChO sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každej zúčastnenej školy a následne doplnením ďalších žiakov v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v školskom kole ChO.

Zadania úloh Okresného kola ChO rozosiela IUVENTA krajským školským úradom alebo centrám voľného času podľa vopred dohodnutého harmonogramu, ktoré ich potom expedujú predsedom jednotlivých okresných komisií ChO.

Príslušná OK ChO určí hodnotiacu komisiu pre Okresné kolo prebiehajúceho ročníka súťaže, ktorá opraví riešenia úloh žiakov, urobí rozbor chýb, zhodnotí výsledky súťaže, určí poradie súťažiacich a ich percento úspešnosti. Riešenia úloh hodnotí komisia v zmysle autorského riešenia a podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V prípade ich nezhody rozhodne o bodovaní súťažiaceho predseda hodnotiacej komisie.

OK ChO vyhlasuje víťazov a úspešných riešiteľov. Diplomy víťazov a úspešných riešiteľov, na ktorých je uvedené poradie súťažiacich, podpisuje predseda príslušnej komisie ChO a prednosta Okresného úradu alebo jeho zástupca. OK ChO pošlú Krajskej komisii ChO výsledkové listiny, zhodnotenie kola súťaže spolu s opravenými riešeniami úloh tých súťažiacich, ktorí sú navrhnutí na postup do krajského kola.

Práce súťažiacich, ktorí nepostúpili do vyššieho kola, uchováva OK ChO aspoň jeden rok. Komisie ChO vyšších stupňov sú oprávnené vyžiadať si ich k nahliadnutiu.

Na riadenie ChO sa v jednotlivých krajoch zriaďujú Krajské komisie Chemickej olympiády (KK ChO). Predsedu KK ChO navrhuje predseda SK ChO a do funkcie ho menuje vedúci odboru školstva príslušného Okresného úradu v sídle kraja. KK ChO tvoria predseda, tajomník, ktorý je spravidla zástupca centra voľného času, zástupca metodického centra z mesta, ktoré je sídlom kraja, ďalej osvedčení učitelia chémie zo základných, stredných a vysokých škôl, ktoré sa nachádzajú v danom kraji, prípadne zástupca pobočky SChS a pracovníci výskumu a chemického priemyslu.

KK ChO sa schádza najmenej dvakrát do roka. Úlohou KK ChO je v spolupráci s príslušným Okresným úradom v sídle kraja a inými inštitúciami organizačne zabezpečovať Krajské kolá súťaže, riadiť a usmerňovať činnosť Okresných komisií ChO na území príslušného kraja, sledovať priebeh ChO v kraji, zhodnotiť súťaž a informovať o výsledkoch súťaže SK ChO, školy a podľa potreby aj ďalšie inštitúcie.

Predseda KK ChO v spolupráci s metodickým centrom v sídle kraja zvoláva referentov ChO škôl na inštruktáže a na riešenie odborných alebo organizačných otázok súvisiacich so súťažou. Na záver každého ročník predseda KK ChO zhodnotí prácu komisie a jej jednotlivých členov a podá o tom informáciu príslušnému Okresnému úradu, Sk ChO a riaditeľom jednotlivých škôl s cieľom zviditeľniť túto činnosť učiteľov a pedagogických pracovníkov, aby sa mohla zohľadniť pri ich hodnotení na pracovisku.

Organizácia Krajského kola ChO

Krajské kolo ChO sa organizuje pre kategóriu A a pre kategórie B, C a D, kde je najvyšším kolom súťaže. V Krajskom kole sa zúčastňujú úspešní riešitelia na základe výsledkov z Okresného kola (v kategórii D) alebo úspešní riešitelia zo školského kola (v kat. A, B a C), ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve KK ChO najneskôr desať dní pred začiatkom krajského kola ChO.

Postupové kritériá na Krajské kolo ChO sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každého zúčastneného okresu (v kat. D), resp. zúčastnenej školy (v kat. A, B a C) a následne doplnením ďalších žiakov v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v predchádzajúcom kole ChO.

Zadania úloh Krajského kola posiela IUVENTA príslušným Okresným úradom podľa vopred dohodnutého harmonogramu, ktoré ich potom expedujú predsedom jednotlivých Krajských komisií.

Príslušná KK ChO určí hodnotiacu komisiu pre Krajské kolo ChO prebiehajúceho ročníka súťaže. Riešenia súťažných úloh sa hodnotia v zmysle autorského riešenia podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V sporných prípadoch rozhoduje predseda KK ChO. Hodnotiaca komisia opraví vypracované súťažné úlohy žiakov, zhodnotí výsledky súťaže, urobí rozbor chýb, vypočíta percento úspešnosti jednotlivých súťažiacich a na základe výsledkov určí ich konečné poradie.

KK ChO vyhlasuje poradie súťažiacich žiakov v Krajskom kole ChO. Osobitne pritom označí úspešných riešiteľov (t. j. so ziskom 40% a viac). Diplomy pre úspešných riešiteľova všetkých súťažiacich, na ktorých sa uvedie aj ich poradie, podpisuje predseda KK ChO a prednosta Okresného  úradu alebo ním poverený zástupca.

Predseda KK ChO pošle predsedníctvu SK ChO výsledkovú listinu s poradím žiakov a percentami úspešnosti jednotlivých súťažiacich a označí v nej úspešných riešiteľov. SK ChO môže za účelom jednotného porovnania súťažiacich z jednotlivých krajov vyžadovať aj kompletné opravené riešenia súťažiacich, avšak poradie v krajoch SK ChO nemení.

Predseda KK ChO pošle SK CHO správu o priebehu a výsledkoch Krajského kola ChO. Riešenia súťažiacich žiakov KK ChO sa uchovávajú po dobu jedného roku. Predsedníctvo SK ChO má právo vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Slovenská komisia ChO je riadiaci orgán ChO na Slovensku. SK ChO tvorí predseda, podpredseda, tajomník, predsedovia KK ChO, vedúci autorských kolektívov, garanti letných škôl chemikov, národní koordinátori medzinárodných súťaží, zástupcovia jednotlivých typov škôl a ďalší členovia s konkrétnymi úlohami v rámci SK ChO.

Fungovanie SK ChO

SK ChO riadi predseda, ktorého na návrh Slovenskej chemickej spoločnosti (SChS) vymenuje do funkcie a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva. SChS svoj návrh vypracuje po konzultácii so SK ChO. Členov SK ChO do funkcie na návrh predsedu SK ChO vymenuje a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva. Členovia SK ChO sú navrhovaní z radov osvedčených učiteľov chémie základných, stredných a vysokých škôl, prípadne zástupcovia SChS, pedagogických organizácií v priamej pôsobnosti MŠVVaŠ SR a centier voľného času. Predseda svoj návrh prerokuje so SK ChO.

SK ChO si volí na jedno funkčné obdobie predsedníctvo SK ChO, ktorého úlohou je priebežne riadiť činnosti a prerokúvať bežné záležitosti ChO. Spôsob voľby členov predsedníctva si určí SK ChO. Pri voľbe členov predsedníctva sa prihliada na kvalifikačné zloženie predsedníctva a zohľadňujú sa návrhy z komisií ChO a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na organizovaní CHO. Predsedníctvo SK CHO tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, zástupca SChS a učitelia z jednotlivých typov škôl. Podpredsedu SK ChO navrhuje do funkcie predseda. V prípade, že predseda si dočasne nemôže z vážnych dôvodov plniť svoju funkciu, preberá plnú zodpovednosť za ChO podpredseda.

SK ChO je schopná uznášania, ak je na zasadnutí prítomných viac ako polovica z celkového počtu členov SK ChO. Rovnaké pravidlo platí pre zasadnutie predsedníctva SK ChO. Pre prijatie záverov alebo uznesení je potrebné, aby za ne hlasovala väčšina z prítomných členov. Ak sa predseda KK ChO nemôže zúčastniť na zasadnutí SK ChO, zasadnutia SK ChO sa zúčastní ním poverený člen KK ChO, s hlasom poradným.

SK ChO sa schádza najmenej raz do roka, jej predsedníctvo a pracovné skupiny podľa potreby.

Úlohy SK ChO

Úlohou SK ChO je najmä:

 • riadiť ChO priamo alebo prostredníctvom svojich komisií, prípadne pracovných skupín a kontrolovať, ako sa využívajú pridelené finančné prostriedky pre potreby ChO
 • zabezpečovať autorov a recenzentov, prípravu žiakov, hodnotenie súťažných úloh pre všetky skupiny žiakov a všetky kolá ChO a pritom dbať na to, aby obsah a náročnosť úloh jednotlivých kategórií súťaže boli v súlade s mentálnou vyspelosťou súťažiacich, s čim súvisí vymenovanie autorských kolektívov a recenzentov, určenie termínov odovzdania úloh, vypracovanie termínovníka rozposlania úloh a ich uverejnenia na internetovej stránke
 • zabezpečovať prípravu žiakov a ich účasť na medzinárodných súťažiach v chémii, s čim súvisí výber účastníkov na sústredenia pred medzinárodnými súťažami a výber žiakov na medzinárodné súťaže
 • organizovať medzinárodnú súťaž v chémii, ak sa na tom SK ChO so súhlasom ministerstva dohodla s výkonnými orgánmi medzinárodnej súťaže
 • riadiť a usmerňovať činnosť Krajských komisií ChO pri zabezpečovaní ChO v príslušných oblastiach, určiť termíny jednotlivých kôl ChO a navrhnúť miesto konania Celoštátneho kola ChO a organizovať ho prostredníctvom Ministerstvom riadenej organizácie (IUVENTA)
 • zhodnotiť výsledky jednotlivých kôl ChO a medzinárodných súťaží v chémii a vyvodiť z toho závery pre skvalitnenie práce SK ChO a súťaže ChO
 • propagovať ChO ako jednu z významných metód vyhľadávania a rozvíjania talentovaných žiakov v chémii, iniciovať vydávanie metodických materiálov a doplnkovej záujmovej literatúry na pomoc učiteľom a žiakom
 • participovať na vypracovávaní nových metód vyhľadávania talentovaných žiakov a v tejto oblasti spolupracovať s domácimi a zahraničnými inštitúciami a partnermi s cieľom získať nadaných študentov pre štúdium chémie na vysokých školách
 • navrhovať Ministerstvu členov SK ChO ako sprievod žiakov súťažiacich na medzinárodných súťažiach, ktoré súvisia s ChO alebo pomáhajú podporovať a propagovať talentovaných žiakov v chémii
 • navrhovať Ministerstvu na vyslanie na medzinárodné podujatia, ktoré súvisia s ChO alebo s vyhľadávaním a rozvojom talentovaných mladých ľudí, takých pracovníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na práci v ChO a sú schopní vhodnou formou propagovať výsledky dosiahnuté v Slovenskej republike v tejto oblasti
 • navrhovať Ministerstvu prijatie zahraničných expertov v oblasti vyhľadávania a výchovy talentovaných žiakov na krátkodobé študijné a prednáškové pobyty
 • schvaľovať a vydávať Metodicko-organizačné pokyny CHO pre príslušný školský rok

Organizácia Celoštátneho kola ChO

Celoštátne kolo ChO sa organizuje pre kategórie A a EF. V Celoštátnom kole ChO sa zúčastňujú len úspešní riešitelia z Krajského kola ChO kategórie A a úspešní riešitelia zo Školského kola ChO v kategórii EF, ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve do Celoštátneho kola predsedníctvo SK ChO najneskôr desať dní pred začiatkom Celoštátneho kola ChO.

Postupové kritériá sú stanovené podľa dostupnej kapacity organizátora pre praktickú časť, vychádzajúc z automatického postupu istého rovnakého počtu úspešných riešiteľov z každého zúčastneného kraja (v kat. A) resp. školy (v kat. EF) a následne doplnením ďalších súťažiacich v poradí podľa ich percentuálnej úspešnosti v predchádzajúcom kole ChO.

SK ChO určí hodnotiacu komisiu pre celoštátne kolo ChO prebiehajúceho ročníka súťaže. Riešenia súťažných úloh sa hodnotia v zmysle autorského riešenia podľa autorom vopred určených kritérií. Každú súťažnú úlohu hodnotia aspoň dvaja členovia hodnotiacej komisie. V sporných prípadoch rozhoduje predseda SK ChO. Hodnotiaca komisia oboduje riešenia súťažiacich a vypočíta percento úspešnosti jednotlivých súťažiacich a na základe výsledkov určí ich konečné poradie. Navyše zhodnotí výsledky súťaže a v diskusii s riešiteľmi urobí rozbor chýb.

SK ChO vyhotoví na základe podkladov hodnotiacej komisie výsledkovú listinu. SK ChO vyhlasuje poradie súťažiacich žiakov v Celoštátnom kole ChO. Osobitne pritom označí úspešných riešiteľov. Diplomy pre všetkých súťažiacich žiakov a úspešných riešiteľov, na ktorých sa uvedie aj ich poradie, podpisuje osoba poverená zastupovať Ministra školstva a predseda SK ChO. SK ChO na základe poradia označí žiakov, ktorí postupujú na prípravné výberové sústredenia pre medzinárodné súťaže. Odmeny pre víťazov celoštátneho kola ChO stanovuje Smernica ministerstva. Okrem toho sa na odmeňovaní úspešných riešiteľov môžu podieľať sponzori.

Riešenia súťažiacich v Celoštátnom kole ChO musí SK ChO uchovávať po dobu jedného roku. Členovia SK ChO majú právo vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Organizácia účasti súťažiacich na medzinárodných súťažiach

Najúspešnejší účastníci Celoštátneho kola ChO, ktorí prešli dodatočným výberom v rámci sústredení, sa zúčastňujú na medzinárodných súťažiach:

 • súťažiaci v kategórii A na Medzinárodnej chemickej olympiáde (IChO) a na Medzinárodnej Mendelejevskej Chemickej olympiáde (IMChO), ktoré sa organizujú každoročne
 • súťažiaci v kategórii EF na Grand Prix Chimique, ktorá sa organizuje každé dva roky
 • súťažiaci v kategórii A, ktorí spĺňajú vekové kritériá, sa zúčastňujú na medzinárodnej súťaži European Union Science Olympiad (EUSO), ktorá sa organizuje každoročne

Pre účastníkov medzinárodných súťaží sa organizujú prípravné výberové sústredenia zamerané na prípravu na medzinárodnú súťaž a výber reprezentácie. Rozsah prípravy určuje organizačný poriadok medzinárodnej súťaže. Za odborné zabezpečenie sústredení zodpovedá SK ChO. Sústredenia organizačne zabezpečuje IUVENTA v spolupráci s SK ChO. Výber účastníkov na sústredenia a na medzinárodnú súťaž sa realizuje podľa vopred stanovených kritérií.

Členov reprezentačného družstva a jeho vedúcich navrhuje Ministerstvu predseda SK ChO na základe odporúčania predsedníctva a v súlade s pravidlami príslušnej medzinárodnej súťaže. Pedagogickí vedúci družstva (mentori) plnia funkciu odborných poradcov žiakov a pedagogického dozoru tak, aby sa zabezpečila vzorná reprezentácia Slovenskej republiky a bezpečnosť žiakov. Súčasne sú zástupcami Slovenskej republiky v orgánoch príslušnej medzinárodnej súťaže v chémii.

Komisie ChO a organizačné zabezpečenie kôl ChO Read More »

Informácie o organizovaní ChO

Komisie ChO a organizačné zabezpečenie kôl ChO
Kto dohliada na priebeh kôl ChO podľa pravidiel a kto kolá zabezpečuje organizačne od registrácie účastníkov cez distribúciu úloh a výsledkových listín?

Výsledkové listiny a správy o priebehu kôl ChO
Aké sú náležitosti výsledkových listín a správ o priebehu súťažných kôl ChO, kde nájdete potrebné tlačivá a komu a dokedy sa dokumenty zasielajú?

Financovanie a administratíva ChO
Tu nájdete informácie o tom, kto a ako financuje a administruje domáce, školské, okresné, krajské a celoštátne kolá ChO a súvisiace aktivity spojené s prípravou súťažiacich na súťaž.

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
Pravidlá BOZP upravuje čl. 10 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO. Tu nájdete všetky detaily – ktoré chemikálie sú zakázané či ako organizátor kola súťaže zabezpečuje ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v laboratóriu.

Informácie o organizovaní ChO Read More »

Oznamy a pokyny

21. 10. 2022: Harmonogram seminárov pre riešiteľov 59. ročníka chemickej olympiády
Semináre PoPChemOl a Homo Chemicus sú určtené najmä riešiteľom ChO kategóriách A a B, ktorým majú sprostredkovať pokročilejšie témy ChO. Aj tento rok sa semináre konajú vo formáte webinárov, na ktoré je potrebná registrácia. Harmonogram a pokyny pre registráciu nájdete v tomto článku.

31. 10. 2022: Termínovník 59. ročníka ChO (šk. rok 2022/23)
Slovenská komisia ChO pripravila a schválila termínovník s dátumami konania všetkých kôl súťaží ChO v aktuálnom 59. ročníku ChO.

Oznamy a pokyny Read More »

Čo je to Chemická olympiáda?

Samozrejme, Chemická olympiáda (ChO) je predovšetkým súťaž, jedna z mnohých predmetových olympiád, ktorých sa môžu každoročne zúčastňovať žiaci a študenti škôl na Slovensku. Niekto sa venuje súťaženiu v športoch, v ChO súťažíme v chémii, teoreticky aj prakticky – kto pozná viac reakcií, kto im lepšie rozumie, kto vypočíta najťažší príklad, kto je zručnejší v laboratóriu a dokáže pripraviť najčistejšiu látku v najvyššom výťažku alebo spraviť najpresnejšiu analýzu. A to všetko, samozrejme, na čas.

Chémia nás baví a je to naša vášeň, ktorá nás všetkých spája veľmi pevnými chemickými väzbami 😉 Chemická olympiáda je teda úžasná a obrovská komunita. Od stoviek žiakov, ktorí každoročne súťažia v ChO, cez desiatky učiteľov, ktorí ich na súťaže pripravujú až po desiatky organizátorov, autorov, často bývalých účastníkov súťaže, ktorí dnes pokračujú v ChO na tej druhej strane, v zákulisí a celú súťaž s láskou pripravujú a neustále vylepšujú.

Okrem súťažnej časti organizuje Chemická olympiáda každoročne veľa podporných aktivít – od lokálnych prípravných prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení po celoštátny korešpondečný seminár a letné školy chemikov pre rôzne vekové kategórie. U nás sa jednoducho nájde niečo pre každého, kto má rád chémiu.

Foto účastníkov LŠMCh 2019
Účastníci Letnej školy mladých chemikov 2019

Charakteristika súťaže

 • ChO je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. ChO je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
 • Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa náročnosti do kategórií, v ktorých prebieha postupová súťaž stupňovaná v rámci súťažných kôl.
 • Činnosť učiteľov, pedagogických zamestnancov a žiakov v rámci ChO sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na školách. Prípravu žiakov na súťaž ChO a aktívnu účasť na organizovaní súťaže treba morálne a finančne ohodnotiť.
 • Súčasťou súťaže môže byť aj systematická príprava formou prednášok, seminárov, krúžkov, sústredení a iných aktivít organizovaných pre žiakov aj pre učiteľov.

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže

 • Vyhlasovateľom súťaže ChO je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré garantuje jednotlivé kategórie a kolá súťaže v zmysle Smernice MŠVVaŠ a schvaľuje Organizačný poriadok ChO.
 • Odborným garantom ChO je Slovenská chemická spoločnosť (SChS).
 • Organizačne a administratívne zabezpečuje súťaž IUVENTA v spolupráci s poverenými pracovníkmi odborov školstva na Okresných úradoch a regionálnych Centier voľného času.
 • Organizátormi jednotlivých kôl ChO (ktorí súťaže financujú) sú školy, Okresné úrady, Centrá voľného času a IUVENTA a za odbornú stránku súťaží zodpovedajú Školské komisie ChO alebo referent školy pre ChO, Okresné komisie ChO, Krajské komisie ChO a Slovenská komisia ChO.

Poslanie Chemickej olympiády

Poslaním Chemickej olympiády je:

 • tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov, t.j. rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a vyvolávať u žiakov hlbší a sústavný záujem o chémiu
 • vyhľadávať talentovaných žiakov v chémii, podporovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu
 • viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, podporovať ich záujem o sebavzdelávanie a prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
 • vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej spolupráce
 • prispievať pri voľbe povolania k orientácii na chemické odbory
 • vyvolávať a pestovať u žiakov uvedomelý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe
 • vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach
 • umožňovať učiteľom základných škôl a stredných škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách

Poslanie ChO, charakteristiku ChO a vyhlasovateľa a organizátorov ChO upravujú čl. 2-4 a čl. 11-15 Organizačného poriadku ChO.

Čo je to Chemická olympiáda? Read More »

Informácie o súťažení (nielen pre súťažiacich)

Kategórie Chemickej olympiády
Tu nájdete informácie o tom, do akej kategórie ChO súťažiaci patrí, v akých kategóriách (a v koľkých naraz) sa môže zúčastniť súťaže a aká je obsahová náplň jednotlivých kategórií ChO, čo sa týka teoretických aj praktických úloh.

Kolá Chemickej olympiády a kritériá postupu súťažiacich medzi kolami
Tu nájdete informácie o tom, aké kolá a v akom poradí sa konajú v jednotlivých kategóriách ChO a ako sa v každom z kôl určuje, či súťažiaci postupuje alebo nepostupuje do ďalšieho kola súťaže.

Práva a povinnosti súťažiacich
Ako a kedy sa môžu napadnúť výsledky súťaže a kedy môže byť súťažiaci ChO diskvalifikovaný pre nedodržanie pravidiel…

Informácie o súťažení (nielen pre súťažiacich) Read More »

Práva a povinnosti súťažiacich

Práva a povinnosti súťažiacich v ChO upravuje čl. 9 a čiastočne aj čl. 7 a 10 Organizačného poriadku ChO.

Súťažiaci ChO je povinný:

1.) Akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže ChO a pokyny organizátora. Porušenie pokynov BOZP a nedodržanie pravidiel fair-play sa považujú za obzvlášť závažné porušenia pravidiel.

2.) Uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže ChO preukázateľne vznikli neodôvodneným porušením pokynov.

Súťažiaci ChO má právo:

1.) Vyžadovať od organizátora súťaže, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaže.

2.) Byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia (t.j. so spôsobom akým sa bude stanovovať poradie súťažiacich a výber súťažiacich do ďalšieho kola súťaže – tento mechanizmus musí byť stanovený pred súťažou a nesmie sa meniť v priebehu súťaže).

3.) Protestovať proti umiestneniu v súťaži. Písomný protest proti regulárnosti súťaže a jej výsledkov možno podať predsedovi príslušnej komisie ChO najneskôr do troch pracovných dní po skončení súťažného kola. Protest podáva referent ChO na škole alebo učiteľ, ktorý žiaka na súťaž pripravoval. Predseda príslušnej komisie ChO je povinný vyriešiť protest do troch pracovných dní od dátumu jeho doručenia.

4.) Vyžadovať od organizátora podujatia potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži.

5.) Organizátor musí zabezpečiť rovnaké podmienky súťaže pre všetkých súťažiacich.

6.)  Súťažné úlohy a riešenia sa vyhotovujú v slovenskom jazyku, len v kategórii D sa súťažné  úlohy a riešenia všetkých  kôl  prekladajú aj do maďarského jazyka a sú súťažiacim k dispozícii na požiadanie.

Práva a povinnosti súťažiacich Read More »

Kolá ChO a kritériá postupu súťažiacich

Chemická olympiáda (ChO) je postupová súťaž. Podmienkou účasti súťažiaceho vo vyššom kole súťaže je jeho úspešná  účasť  v nižšom  kole, preukázaná výsledkovou listinou. Súťažiaci sa ďalšieho kola zúčastňuje na základe pozvánky organizátora a následnej registrácie podľa pokynov organizátora.

Zúčastniť sa na súťažiach ChO je teda možné len tak, že sa súťažiaci v danom ročníku do ChO zapojí od najnižších kôl súťaže. Východiskovým kolom vo všetkých kategóriách je domáce kolo, v ktorom autori definujú tematické okruhy úloh pre celý ročník ChO, vrátane odporúčanej študijnej literatúry. Praktické laboratórne úlohy domáceho kola ChO sú dobrovoľné a môžu sa riešiť v záujmovom chemickom krúžku alebo v nepovinnom predmete cvičenia z chémie.

Vo všetkých kategóriách nasleduje školské kolo, ktoré je s výnimkou kategórie EF len teoretické. Školské kolo je povinné bez ohľadu na počet riešiteľov ChO na škole – do ďalšieho kola môže byť pozvaný len úspešný riešiteľ nižšieho kola, t. j. riešiteľ so ziskom aspoň 40% bodov, a to platí aj pre bodový zisk v školskom kole, ktorý musí byť preukázaný výsledkovou listinou z danej školy.

Okresné kolo sa koná len v najnižšej kategórii D. Krajské kolo je zároveň najvyšším kolom súťaže v kategóriách D, C a B. V kategóriách A a EF je najvyšším kolom súťaže celoštátne kolo. Všetky tieto kolá majú teoretickú aj praktickú časť.

Na základe umiestnenia v najvyšších kolách jednotlivých kategórií ChO sú najlepší riešitelia pozývaní na letné školy (kategórie D, C, B) alebo na prípravné a výberové sústredenia pre reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach (kategória A a EF).

Náležitosti organizácie jednotlivých kôl ChO stanovujú čl. 16-20 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie ohľadom nadväznosti jednotlivých kôl súťaže a ohľadom kritérií postupu žiakov sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO.

Domáce kolo obsahuje teoretické, ale aj praktické laboratórne úlohy a slúži ako príprava na samotnú súťaž. Zadanie úloh obsahuje aj zoznam literatúry, ktorú by mal súťažiaci preštudovať sám alebo s pomocou učiteľa, aby mohol úspešne súťažiť vo vyšších kolách súťaže.

Praktické laboratórne úlohy domáceho kola ChO sú dobrovoľné a môžu sa riešiť v záujmovom chemickom krúžku alebo v nepovinnom predmete cvičenia z chémie. Učiteľ môže žiakov prihlásených na ChO dôkladnejšie pripravovať aj na laboratórnych cvičeniach z chémie tak, aby sa tým nenarušil tematický plán vyučovania.

Domáce kolo súťaže sa uskutočňuje na školách vo všetkých kategóriách. Organizátorom domáceho kola ChO je škola, iniciuje a riadi ho učiteľ chémie, ktorý je na to školou poverený. Tento učiteľ v stanovenom termíne opraví a ohodnotí riešenia žiakov v zmysle autorského riešenia a postupu hodnotenia, oboznámi žiakov s riešením a s dosiahnutými výsledkami a následne navrhne žiakov postupujúcich do školského kola. Hodnotia sa len teoretické úlohy, ale pri rozhodovaní o postupe do vyššieho kola môže učiteľ zohľadniť aj výsledky súťažiacich v praktickej časti.

Úlohy domáceho kola a následne aj ich riešenia sa zverejňujú na Internete (na webstránke Iuventy). Riešenia úloh, ktoré sa učiteľovi odovzdávajú do určitého termínu, sa zverejnia na Internete až po tomto termíne.

Školské kolo súťaže sa uskutočňuje v školách vo všetkých kategóriách. Zadania úloh v kategóriách A, B, C a D rozosiela IUVENTA podľa vopred dohodnutého harmonogramu povereným pracovníkom Okresných úradov alebo delegovaných Centier voľného času, ktorí ich následne expedujú jednotlivým školám. Zadania úloh pre kategóriu EF posiela IUVENTA priamo riaditeľom zainteresovaných škôl. Zadania sú spravidla chránené heslom, ktoré poznajú len poverení učitelia.

Zadania úloh ako aj ich riešenia sa nesmú zverejňovať skôr než v stanovenom termíne školského kola.

Organizátorom školského kola je škola, riadi ho školská komisia ChO alebo príslušná predmetová školská komisia, prípadne školou poverený referent ChO. V rámci organizácie je potrebné zabezpečiť objektívne komisionálne hodnotenie vyriešených úloh súťažiacich v zmysle autorského riešenia a oboznámiť žiakov s riešením a dosiahnutými výsledkami.

Na základe dosiahnutej celkovej percentuálnej úspešnosti určí riaditeľ školy, jeho zástupca, prípadne poverený učiteľ poradie súťažiacich a najlepších z nich navrhne do vyššieho kola – v kategórii D do okresného, v ostatných kategóriách do krajského.

Riaditeľ školy pošle Okresnej komisii ChO (v prípade kat. D) alebo Krajskej komisii ChO (v prípade ostatných kategórií) výsledkovú listinu s úplnými menami postupujúcich žiakov, v ktorej sa uvedú ich výsledky v jednotlivých úlohách, príslušné percentá úspešnosti, ako aj celkové percento úspešnosti. Okrem toho pošle príslušnej komisii aj opravené riešenia úloh postupujúcich žiakov.

Riešenia súťažiacich, ktorí nepostúpili do vyššieho kola, sa v príslušnej škole uchovávajú jeden rok, pričom komisie ChO všetkých stupňov sú oprávnené vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Okresné kolo ChO sa organizuje len pre kategóriu D. Zúčastniť sa ho môže len úspešný riešiteľ zo školského kola ChO, t.j. riešiteľ, ktorý v školskom kole ChO získal najmenej 40% bodov. Účastníkov do okresného kola ChO vyberá na základe výsledkov školského kola spomedzi úspešných riešiteľov príslušná Okresná komisia ChO podľa vopred stanovených kritérií. Súťažiacich do okresného kola ChO pozýva písomne najmenej desať dní pred jeho konaním.

Zadania úloh okresného kola rozosiela IUVENTA krajským školským úradom alebo povereným Centrám voľného času podľa vopred zverejneného harmonogramu, ktoré ich potom expedujú predsedom jednotlivých Okresných komisií ChO.

Krajské kolo súťaže sa uskutočňuje v kategóriách A, B, C a D. Je dvojdňové (jeden deň praktická časť a druhý deň teoretická časť) a zúčastňujú sa ho len úspešní riešitelia z okresného kola ChO (kategória D), resp. školského kola ChO (v kategóriách A, B a C), ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve Krajská komisia ChO najneskôr desať dní pred jeho konaním.

Zadania úloh krajského kola posiela IUVENTA pracovníkom príslušných Okresných úradov, resp. poverených Centier voľného času podľa vopred zverejneného harmonogramu, ktorí ich potom expedujú predsedom jednotlivých Krajských komisií ChO.

Celoštátne kolo súťaže sa uskutočňuje v kategóriách A a EF. Zúčastňujú sa ho len úspešní riešitelia z krajského kola v kategórii A a úspešní riešitelia zo školského kola v kategórií EF, ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve predsedníctvo Slovenskej komisie ChO najneskôr desať dní pred jeho konaním.

Zoznam postupujúcich do celoštátneho kola ChO (v abecednom poradí bez uvedenia bodových ziskov) je taktiež zverejnený na stránke IUVENTY.

Postup súťažiacich medzi kolami ChO

O postupe súťažiaceho do vyššieho kola súťaže rozhoduje organizátor tohto vyššieho kola súťaže (okres, kraj, predsedníctvo SK ChO), a to na základe výsledkov súťažiacich v nižšom kole podľa výsledkových listín od organizátorov týchto nižších kôl súťaže. Postúpiť môžu iba úspešní riešitelia, t. j. so ziskom najmenej 40% bodov.
 
Aby sa zabezpečila maximálna porovnateľnosť hodnotenia súťažiacich, pri postupe zo školského kola vyhodnocujú Okresné komisie ChO (kat. D) a Krajské komisie ChO (ostatné kategórie) nielen výsledkové listiny, ale aj samotné riešenia súťažiacich.

Kritériá výberu spomedzi úspešných riešiteľov

Pri postupe žiakov do vyššieho kola sa zohľadňujú tieto kritériá:

 • kapacitu každého kola stanovujú priestorové možnosti organizátora, spravidla najmä z hľadiska praktickej časti súťaže
 • základ súťažiacich kola sa vyberá s ohľadom na umiestnenie na najvyšších miestach výsledkovej listiny v nižšom kole, a to tak, že príslušná komisia rozhodne (podľa kapacity kola) konkrétny počet najlepších súťažiacich, ktorý sa pozve z každej jednej výsledkovej listiny z nižšieho kola (pod podmienkou, že ide o úspešných riešiteľov), t. j. rovnako z každej školy/okresu/kraja
 • k tomuto základu súťažiacich sa do celkovej kapacity kola doplnia súťažiaci podľa ich bodového zisku (t. j. už bez ohľadu na rovné zastúpenie škôl/okresov/krajov). Dodržiava sa princíp maximálnej porovnateľnosti podľa kontroly riešení, pričom pre stanovenie postupujúcich je rozhodujúci počet bodov podľa zjednoteného hodnotenia (čo však nemá spätný vplyv na umiestnenie súťažiacich v nižšom kole, t. j. ak sa aj nájdu odchýlky v hodnotení medzi jednotlivými listinami, listiny sa už spätne neprepisujú a odchýlky sa berú do úvahy len v rámci výberu súťažiacich do ďalšieho kola). V prípade rovnosti celkového  počtu bodov rozhoduje o poradí súťažiacich vyšší počet bodov za teoretickú časť.

Kolá ChO a kritériá postupu súťažiacich Read More »

Kategórie ChO – zaradenie súťažiacich a obsahová náplň

Do Chemickej olympiády sa zapájajú súťažiaci z rôznych typov škôl a z rôznych ročníkov. Súťažiaci sú preto rozdelení do súťažných kategórií D, C, B, A a EF tak, aby navzájom súťažili žiaci s porovnateľnými možnosťami získania vedomostí a zručností v chémii, a to z hľadiska štandardných osnov školského vyučovania.

Obsahová náplň jednotlivých kategórií ChO je však v porovnaní s učivom podľa štandardných učebných osnov spravidla o niečo náročnejšia, keďže sa predpokladá, že súťažiaci Chemickej olympiády majú záujem naučiť sa z chémie o niečo viac, než im predpisuje bežné učivo. Úspešné súťaženie v Chemickej olympiáde preto predpokladá aktívnu prácu súťažiacich s učiteľmi či staršími súťažiacimi v rámci chemických krúžkov a predovšetkým investovanie času a energie do štúdia literatúry odporúčanej autormi súťažných úloh.

Súťaženie vo vyššej kategórii či v dvoch kategóriách naraz? Áno, je to možné. Súťažiaci súťaží v ChO buď v kategórii, ktorá mu prislúcha podľa ročníka a typu školy alebo v kategórii vyššej, v jednom školskom roku najviac v dvoch kategóriách súčasne. Odporúča sa, aby súťažiaci súťažili v najvyššej možnej kategórií, v ktorej si trúfajú uspieť v najvyšších kolách.

Zaradenie súťažiacich do súťažných kategórií upravuje čl. 5 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci prílohy 1 a 2 Metodicko-organizačných pokynov ChO.

typ školyročníkkategóriaobsahová náplňkolá ChO
teoretické úlohy (T)praktické úlohy (P)
základná škola2 najvyššie ročníkykategória DVšeobecná a anorganická chémia
Jednoduchá organická chémia
Jednoduché pokusy v anorganickej
a analytickej chémii a s tým spojené
jednoduché výpočty
domáce (T+P)
školské (P)
okresné (T+P)
krajské (T+P)
5-ročné gymnázium1. ročník
8-ročné gymnáziumtercia a kvarta
(3. a 4. ročník)
4-ročné gymnázium1. ročníkkategória CVšeobecná a anorganická chémia
Jednoduchá organická chémia
Anorganická syntéza a s tým
spojené jednoduché výpočty
domáce (T+P)
školské (P)
krajské (T+P)
5-ročné gymnázium2. ročník
8-ročné gymnáziumkvinta (5. ročník)
stredná odborná škola1. ročník
4-ročné gymnázium2. ročníkkategória BVšeobecná a anorganická chémia
Organická chémia
Analytická chémiadomáce (T+P)
školské (P)
krajské (T+P)
5-ročné gymnázium3. ročník
8-ročné gymnáziumsexta (6. ročník)
stredná odborná škola2. ročník
4-ročné gymnázium3. a 4. ročníkkategória AAnorganická a analytická chémia
Fyzikálna chémia
Organická chémia
Biochémia
Analytická chémia
Organická syntéza
domáce (T+P)
školské (P)
krajské (T+P)
celoštátne (T+P)
5-ročné gymnázium4. a 5. ročník
8-ročné gymnáziumseptima a oktáva
(7. a 8. ročník)
stredná odborná školado 4. ročníkakategória EF
JUNIOR
Všeobecná a fyzikálna chémia I a II
Chémia prírodných látok a biochémia I a II
Organická chémia
Analytická chémia
Komplexná úloha zložená
z preparatívnej a analytickej časti
a príslušných výpočtov
domáce (T+P)
školské (T+P)
celoštátne (T+P)
4. ročníkkategória EF
SENIOR

Kategórie ChO – zaradenie súťažiacich a obsahová náplň Read More »

Pravidlá a organizačné informácie

Chemická olympiáda (ChO) zahŕňa obrovskú komunitu nadšencov, od žiakov základných škôl, ktorí chcú chémiu lepšie spoznávať, cez ich učiteľov, až po vysokoškolských profesorov a vedcov, ktorí sa podieľajú na príprave našich najlepších žiakov na medzinárodné chemické súťaže. Na ChO je naviazané množstvo aktivít, od lokálnych chemických krúžkov až po letné školy chemikov pre rôzne vekové kategórie. V prvom rade je však ChO  súťaž, ktorá má svoje pravidlá a presne stanovenú organizačnú štruktúru.

Navigácia v pravidlách a informáciách

✤ AKTUÁLNY ROČNÍK ChO (šk. rok 2021/22)

✤ ČO JE TO CHEMICKÁ OLYMPIÁDA?
Tu nájdete informácie o základnej charakteristike a poslaní súťaže a jej podporných aktivít.
 

✤ INFORMÁCIE O SÚŤAŽENÍ
Najmä o súťažiacich avšak nie len pre súťžiacich…

 • Kategórie ChO
  Do akej kategórie ChO súťažiaci patrí, v akých kategóriách sa môže zúčastniť a aká je obsahová náplň jednotlivých kategórií ChO.
 • Kolá ChO a kritériá postupu súťažiacich
  Aké kolá a v akom poradí sa konajú v jednotlivých kategóriách ChO a ako sa určuje, či súťažiaci postupuje alebo nepostupuje do ďalšieho kola súťaže.
 • Práva a povinnosti súťažiacich
  Ako a kedy sa môžu napadnúť výsledky súťaže a kedy môže byť súťažiaci ChO diskvalifikovaný pre nedodržanie pravidiel.

✤ Informácie o organizovaní ChO
Najmä (no nielen) pre učiteľov a členov komisií…

Ilustračný obrázok - pravidlá

Oficiálne dokumenty pre organizáciu ChO

Informácie na týchto stránkach sú len výberom toho najdôležitejšieho, čo by ste o ChO mohli chcieť vedieť. Úplné znenie pravidiel a organizačných pokynov pre ChO nájdete v oficiálnych dokmentoch, z ktorých organizáciach ChO vychádza:

Smernica MŠVVaŠ SR o súťažiach č. 23/2017
Tento dokument Ministerstva školstva predstavuje základný legislatívny rámec, z ktorého vychádzajú pravidlá pre organizovanie, riadenie a financovanie všetkých školských súťaží, vrátane Chemickej olympiády. Zároveň sa definuje aj to, ako sú školy každoročne odmeňované za mimoriadne úspechy svojich žiakov.

Organizačný poriadok Chemickej olympiády (platný od 1. 1. 2018)
Podľa pokynov Smernice ministerstva o súťažiach (uvedenej vyššie) definuje Organizačný poriadok ChO poslanie a základné pravidlá fungovania ChO. Poriadok stanovuje kompetencie jednotlivých komisií ChO ako aj základné údaje o spôsobe organizácie jednotlivých kôl súťaže. Organizačný poriadok je v každom školskom roku upresnený konkrétnymi Metodicko-organizačnými pokynmi.

Metodicko-organizačné pokyny ChO (aktuálna verzia je pre šk. rok 2020/21)
V každom školskom roku sa  Organizačný poriadok ChO konkretizuje a dopĺňa konkrétnymi Metodicko-organizačnými pokynmi pre aktuálny ročník ChO. Obsahuje konkrétne dátumy konania jednotlivých kôl ako aj spôsob ich organizácie, vyhodnotenia a kritériá postupu žiakov v súťaži.

Pravidlá a organizačné informácie Read More »