Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

kontakty

Koordinátori výstupov a ďalších aktivít ChO

Medzinárodné súťaže

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda SK ChO
národný koordinátor pre IChO a IMChO

Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 323
e-mail: putala@fns.uniba.sk

Ing. Elena Kulichová
národná koordinátorka pre GPCh

Spojená škola Nováky
Rastislavova 332, 972 71 Nováky
tel.: +421 46 546 14 72
e-mail: elena.kulichova@gmail.com

Ďalšie výstupy a aktivity ChO

RNDr. Erik Szabó, PhD.
správca webstránky ChO

e-mail: cho@chemickaolympiada.sk

organizácia:
Mgr. Jela Nociarová
Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
e-mail: jela.nociarova@gmail.com

odborný program:
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FChPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
e-mail: dana.dvoranova@stuba.sk

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
e-mail: tana.sebechlebska@uniba.sk

web LŠMCh: www.lsmch.sav.sk
Facebook LŠMCh: facebook.com/letnaskolamladychchemikov

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
podpredsedníčka SK ChO

Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 319
e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Bratislavský kraj

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

Samuel Andrejčák
Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
e-mail: andrejcak6@uniba.sk

Koordinátori výstupov a ďalších aktivít ChO Read More »

Slovenská komisia ChO

Predsedníctvo SK ChO

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda SK ChO
národný koordinátor pre IChO a IMChO

Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 323
e-mail: putala@fns.uniba.sk

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
podpredsedníčka SK ChO

Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 319
e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk

Ing. Zuzana Randiaková
tajomníčka SK ChO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 330
mob.: +421 917 718 809
e-mail: zuzana.randiakova@iuventa.sk

Členovia SK ChO

Kontakty na krajských predsedov ChO pre jednotlivé kraje nájdete na stránke Krajských predsedov ChO.

Kontakty na vedúcich autorských kolektívov jednotlivých kategórií ChO nájdete na stránke Vedúcich autorských kolektívov ChO.

Mgr. Blanka Šupolová
Základná škola, Moskovská 2
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 903 650 521
e-mail: blanka.supolova@gmail.com

prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.
Katedra zeleninárstva FZKI SPU
Trieda A. Hlinku 2, 949 74 Nitra
mob.: +421 907 795 373
e-mail: alzbeta.hegedusova@uniag.sk

Mgr. Miloslav Melník
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Komenského 4, 066 51 Humenné
tel.: +421 51 777 53 826
e-mail:melnik.milos@gmail.com

Ing. Tatiana Rudzanová
Gymnázium V. Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin
tel.: +421 43 413 31 91
e-mail: trudzanova@centrum.sk

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Kupeckého 2, 821 08 Bratislava
mob.: +421 907 473 367
e-mail: anton.sirota@stuba.sk

RNDr. Pavol Tarapčík, PhD.
Ústav analytickej chémie FCHPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 2 593 25 311
e-mail: pavol.tarapcik@stuba.sk

Slovenská komisia ChO Read More »

Vedúci autorských kolektívov

doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
vedúci autorského kolektívu ChO pre kat. A

e-mail: jan.reguli@truni.sk

Ing. Pavel Májek, PhD.
vedúci autorského kolektívu ChO pre kat. B

e-mail: pavel.majek@stuba.sk

PaeDr. Anna Drozdíková, PhD.
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. C

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 311
e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. D

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

Ing. Anna Ďuricová, PhD.
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. EF

Katedra environmentálneho inžinierstva
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita
Ul. T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen
e-mail: anna.duricova@tuzvo.sk

Vedúci autorských kolektívov Read More »

Zabezpečenie ChO Okresnými úradmi a Centrami voľného času

Bratislava a Západné Slovensko

Mgr. Veronika Csontosová
Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel.: +421 9610 46 413
e-mail: veronika.csontosova@minv.sk

RNDr. Eva Huttová
Okresný úrad Trnava, Odbor školstva
Vajanského 2, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 555 01 71
e-mail: eva.huttova@minv.sk

Mgr. Adriána Štetková
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 696 93 23
e-mail: adriana.stetkova@minv.sk

kontakt pre ZŠ:
Mgr. Tibor Bélik
Okresný úrad Trenčín, Odbor školstva
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
tel.: +421 32 741 12 92
e-mail: tibor.belik@minv.sk

kontakt pre SŠ:
Ing. Slávka Čameková
Krajské centrum voľného času
Pod Sokolicami 14,  911 01 Trenčín
tel.: +421 32 744 60 48
e-mail: slavka.camekova@kcvc.sk

Stredné Slovensko a Východné Slovensko

kontakt pre krajské kolá:
Mgr. Zlata Trubanová
Centrum voľného času – JUNIOR
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
tel.: +421 48 415 31 11
e-mail: trubanova@juniorbb.sk

Ing. Anna Trauerová
Okresný úrad Žilina, Odbor školstva
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
tel.: +421 41 733 58 86
e-mail: anna.trauerova@minv.sk

Ing. Igor Tymczák
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
Strojárenská 3, 040 01 Košice
tel.: +421 55 622 38 20
e-mail: igor.tymczak@rcm.sk

Mgr. Tomáš Kolárik
Okresný úrad Prešov, Odbor školstva
T. Ševčenka 11, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 746 27 37
e-mail: tomas.kolarik@minv.sk

Zabezpečenie ChO Okresnými úradmi a Centrami voľného času Read More »

Krajskí predsedovia komisií ChO

Bratislava a Západné Slovensko

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Bratislavský kraj

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
predsedníčka KK ChO pre Trnavský kraj

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
tel.: +421 33 593 95 13
e-mail: mlinkesova@gmail.com

Ing. Eva Karlubíková
zastupujúca predsedníčka KK ChO pre NR kraj pre kat. B a C

Gymnázium Golianova ul. 68, 949 01 Nitra
tel.: +421 905 256 063
e-mail: karlubikova.eva@gmail.com

PaedDr. Katarína Hanesová
zastupujúca predsedníčka KK ChO pre NR kraj pre kat. D

ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
tel.: +421 915 236 260
e-mail: hanesova7@gmail.com

PaedDr. Miroslav Kozák
predseda KK ChO pre Trenčiansky kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského
Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 542 33 67
e-mail: miko@gympd.sk

Stredné Slovensko a Východné Slovensko

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Banskobystrický kraj

Katedra chémie FPV UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 73 50
e-mail: zuzana.melichova@umb.sk

Ing. Oľga Sajková
predsedníčka KK ChO pre Žilinský kraj

Gymnázium, J. Lettricha, Martin
Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin
e-mail: sajkova@gymlet.sk

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.
predseda KK ChO pre Košický kraj

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: +421 55 23 412 46
e-mail: rastislav.serbin@gmail.com

RNDr. Marcel Tkáč
predseda KK ChO pre Prešovský kraj

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 746 54 01
e-mail: marceltkac@gmail.com

Krajskí predsedovia komisií ChO Read More »

Kontakty

Organizácia ChO

S otázkami a pripomienkami ohľadom organizácie ChO vo vašom okrese alebo kraji sa obracajte v prvom rade na krajských predsedov ChO, prípadne na poverených zamestnancov Okresných úradov a Centier voľného času:

Stránka kontaktov na Krajských predsedov ChO

Stránka kontaktov na zamestnancov OÚ a CVČ

S otázkami a pripomienkami ohľadom celkovej organizácie ChO sa obracajte na predsedníctvo Slovenskej komisie chemickej olympiády:

Stránka kontaktov na Slovenskú komisiu ChO

Obsahová náplň ChO

S otázkami ohľadom úloh a obsahovej náplne ChO sa obracajte na vedúcich autorských kolektívov ChO:

Stránka kontaktov na vedúcich autorských kolektívov

Výstupy a ďalšie aktivity ChO

S otázkami ohľadom medzinárodných súťaží, Letnej školy chemikov, Letnej školy mladých chemikov, Korešpondenčného seminára CHEMoUK a iných aktivít ChO sa obracajte na predsedníctvo Slovenskej komisie alebo na príslušných koordinátorov:

Stránka kontaktov na koordinátorov výstupov a ďalších aktivít

Webstránka ChO

Vaše otázky alebo pripomienky ohľadom našej webstránky posielajte cez kontaktný formulár alebo priamo na našu emailovú adresu:

cho@chemickaolympiada.sk

Veľmi radi privítame akékoľvek nápady a podnety ako našu stránku zlepšiť alebo rozšíriť tak, aby čo najlepšie slúžila našej chemickej komunite. Posielajte nám aj svoje materiály, informácie a fotografie z Vašich akcií, radi o Vašich aktivitách budeme informovať aj ostatných chemikov.

Kontakty Read More »