Práva a povinnosti súťažiacich

Práva a povinnosti súťažiacich v ChO upravuje čl. 9 a čiastočne aj čl. 7 a 10 Organizačného poriadku ChO.

Súťažiaci ChO je povinný:

1.) Akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže ChO a pokyny organizátora. Porušenie pokynov BOZP a nedodržanie pravidiel fair-play sa považujú za obzvlášť závažné porušenia pravidiel.

2.) Uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže ChO preukázateľne vznikli neodôvodneným porušením pokynov.

Súťažiaci ChO má právo:

1.) Vyžadovať od organizátora súťaže, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaže.

2.) Byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia (t.j. so spôsobom akým sa bude stanovovať poradie súťažiacich a výber súťažiacich do ďalšieho kola súťaže – tento mechanizmus musí byť stanovený pred súťažou a nesmie sa meniť v priebehu súťaže).

3.) Protestovať proti umiestneniu v súťaži. Písomný protest proti regulárnosti súťaže a jej výsledkov možno podať predsedovi príslušnej komisie ChO najneskôr do troch pracovných dní po skončení súťažného kola. Protest podáva referent ChO na škole alebo učiteľ, ktorý žiaka na súťaž pripravoval. Predseda príslušnej komisie ChO je povinný vyriešiť protest do troch pracovných dní od dátumu jeho doručenia.

4.) Vyžadovať od organizátora podujatia potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži.

5.) Organizátor musí zabezpečiť rovnaké podmienky súťaže pre všetkých súťažiacich.

6.)  Súťažné úlohy a riešenia sa vyhotovujú v slovenskom jazyku, len v kategórii D sa súťažné  úlohy a riešenia všetkých  kôl  prekladajú aj do maďarského jazyka a sú súťažiacim k dispozícii na požiadanie.

Práva a povinnosti súťažiacich Read More »