Informácie o organizovaní ChO

Komisie ChO a organizačné zabezpečenie kôl ChO
Kto dohliada na priebeh kôl ChO podľa pravidiel a kto kolá zabezpečuje organizačne od registrácie účastníkov cez distribúciu úloh a výsledkových listín?

Výsledkové listiny a správy o priebehu kôl ChO
Aké sú náležitosti výsledkových listín a správ o priebehu súťažných kôl ChO, kde nájdete potrebné tlačivá a komu a dokedy sa dokumenty zasielajú?

Financovanie a administratíva ChO
Tu nájdete informácie o tom, kto a ako financuje a administruje domáce, školské, okresné, krajské a celoštátne kolá ChO a súvisiace aktivity spojené s prípravou súťažiacich na súťaž.

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
Pravidlá BOZP upravuje čl. 10 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO. Tu nájdete všetky detaily – ktoré chemikálie sú zakázané či ako organizátor kola súťaže zabezpečuje ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v laboratóriu.

Informácie o organizovaní ChO Read More »