Výsledkové listiny a správy zo súťažných kôl ChO

Základnými výstupmi z každého kola ChO, ktoré pripravujú príslušné Komisie ChOvýsledkové listiny, podľa ktorých sa určujú postupujúci do ďalšíeho kola ChO a správy o priebehu kola, ktoré slúžia na vyhodnocovanie a ďalšie skvalitňovanie súťaže.

Výsledkové listiny a správy o priebehu kola sa vyhotovujú podľa stanoveného formátu do tlačív zverejnených na webstránke IUVENTY, na ktorú prejdete cez nasledujúci link:

Tlačivá ChO na stránke IUVENTY

Za riadne vyhotovenie a doručenie výsledkovej listiny a správy komisii nasledujúceho kola ChO v stanovenom termíne zodpovedá predseda komisie, ktorá organizuje dané kolo súťaže, resp. referent školy pre ChO, ktorý organizuje školské kolo. Vyhotovenie výsledkovej listiny s uvedením úspešnosti riešiteľa je povinným výstupom kola aj keď je na škole jediný súťažiaci v ChO. Bez doručenia výsledkovej listiny komisii nasledujúceho kola ChO nie je možný postup a pozvanie súťažiaceho do ďalšieho kola.

Výsledková listina EF - ilustrácia

Výsledkové listiny ChO

Výsledková listina má byť vyhotovená podľa stanoveného, aktuálneho tlačiva a má obsahovať:

  • označenie kola, označenie kategórie, dátum a miesto konania kola
  • priezviská a mená všetkých zúčastnených súťažiacich, zoradených podľa úspešnosti a ku každému presný názov a úplnú adresu školy a titul, meno a priezvisko pedagóga, ktorý žiaka na súťaž pripravoval
  • výsledky každého súťažiaceho z jednotlivých úloh teoretickej a praktickej časti (ak ju kolo má) – osobitne uvedené dosiahnuté body, celkové dosiahnuté výsledky body SPOLU a celkovú úspešnosť v percentách
  • úspešní riešitelia, t. j. riešitelia s bodovým ziskom najmenej 40%, sú označení skratkou „ÚR“

V rámci každého z kôl ChO musia byť udelené všetky miesta. O ďalšom postupe súťažiaceho do vyššieho kola sa rozhoduje na základe percentuálnej úspešnosti, ďalej môžu postúpiť len úspešní riešitelia kola.

Kam a dokedy treba výsledkovú listinu a správu o priebehu kola ChO zaslať?

Pedagógovia zodpovední za organizovanie Školských kôl ChO na jednotlivých školách zasielajú po skončení kola elektronickou poštou vyhotovené výsledkové listiny a vyhodnotenie školského kola (vrátane štatistiky zapojenia žiakov do ChO) nasledovne:

  • po Školskom kole v kategórii D: predsedovi príslušnej Okresnej komisie ChO, do piatich pracovných dní
  • po Školskom kole v kategóriách A, B a C: predsedovi príslušnej Krajskej komisie ChO, do piatich pracovných dní
  • po Školskom kole kategórie EF: predsedovi, podpredsedovi a tajomníkovi Slovenskej komisie ChO do troch pracovných dní po skončení školského kola
Predsedovia Okresných  komisií  ChO zasielajú po skončení kola elektronickou poštou výsledkovú  listinu a vyhodnotenie Okresného kola (koná sa iba v kategórii D) predsedovi príslušnej Krajskej komisie ChO, do piatich pracovných dní po skončení Okresného kola ChO.
 
Predsedovia Krajských komisií ChO zasielajú po skončení kola elektronickou poštou výsledkovú a vyhodnotenie Krajského  kola:
  • po Krajskom kole v kategórii A: predsedovi, podpredsedovi, tajomníkovi Slovenskej komisie ChO a vedúcemu autorského kolektívu kategórie A do troch pracovných dní a podpredsedovi SK ChO zároveň neodkladne pošlú kópie opravených riešení úloh tých súťažiacich, ktorí by mohli postúpiť do Celoštátneho kola ChO (spravidla riešenia všetkých úspešných riešiteľov, okrem prvých dvoch v poradí, ktorí spravidla postupujú na základe umiestnenia)
  • po Krajskom  kole v  kategóriách B, C a D: podpredsedovi Slovenskej komisie ChO a vedúcemu autorského kolektívu do 14 dní po skončení krajského kola

Výsledkové listiny a správy zo súťažných kôl ChO Read More »