Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

SÚŤAŽIACI
Pri chemických experimentoch v rámci súťaže musia súťažiaci používať svoje vlastné ochranné laboratórne plášte a musia si chrániť oči vhodnými okuliarmi. S výnimkou plášťov dostanú súťažiaci všetky potrebné ochranné prostriedky k dispozícii od organizátora súťaže (škola, okres, kraj). Obuv súťažiacich musí byť pevne spojená s nohou a bez vysokých opätkov. Podľa charakteru práce treba použiť aj ďalšie ochranné prostriedky v súlade s P-vetami, určené v zadaniach úloh.

ORGANIZÁTORI
Organizátor prípravných aktivít alebo súťažného kola ChO (škola, okres, kraj) zabezpečí dostatočnú ochranu zdravia účastníkov:

  • potrebnou teoretickou prípravou a jasnými pokynmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • vhodnou organizáciou režimu práce a sústavným odborným dozorom pri práci
  • inými opatreniami, napríklad používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov, zabezpečením dostatočného vetrania a pod.
AUTORI ÚLOH

Autori praktických úloh dbajú o minimalizáciu rizika a expozície súťažiacich nebezpečným chemickým látkam. Zároveň musia v zoznamoch chemických látok použitých v úlohách ChO prehľadne označiť látky príslušnými označeniami výstražného upozornenia (H-vety) a bezpečnostnými upozorneniami (P-vety). Organizátor súťaže (škola, okres, kraj) môže použitie chemických látok konzultovať s odborným garantom súťaže.

Práca s látkami, ktorým sú priradené H-vety H350, H351, H340, H341 a H360 (karcinogénne a mutagénne látky nebezpečnosti 1A, 1B a 2 a látky s reprodukčnou toxicitou nebezpečnosti 1A a 1B), H300, H310 a H330 (veľmi jedovaté látky, chemické látky kategórie 1 a 2), pri súťažiach ChO a v príprave súťažiacich je zakázaná. Práca s ostatnými jedovatými látkami (toxické látky, chemické látky kategórie 3) sa v prípravných a súťažných úlohách neodporúča, ale možno ich používať, ak budú použité v malom množstve a vo vysokom zriedení.

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v laboratóriu upravuje čl. 10 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO. Pri organizovaní všetkých kôl ChO a akcií s ňou súvisiacich musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnostné a hygienické pravidlá podľa platnej relevantnej legislatívy SR, najmä Nariadenia Vlády SR č. 286/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže Read More »