Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

pravidlá

Kolá ChO a kritériá postupu súťažiacich

Chemická olympiáda (ChO) je postupová súťaž. Podmienkou účasti súťažiaceho vo vyššom kole súťaže je jeho úspešná  účasť  v nižšom  kole, preukázaná výsledkovou listinou. Súťažiaci sa ďalšieho kola zúčastňuje na základe pozvánky organizátora a následnej registrácie podľa pokynov organizátora.

Zúčastniť sa na súťažiach ChO je teda možné len tak, že sa súťažiaci v danom ročníku do ChO zapojí od najnižších kôl súťaže. Východiskovým kolom vo všetkých kategóriách je domáce kolo, v ktorom autori definujú tematické okruhy úloh pre celý ročník ChO, vrátane odporúčanej študijnej literatúry. Praktické laboratórne úlohy domáceho kola ChO sú dobrovoľné a môžu sa riešiť v záujmovom chemickom krúžku alebo v nepovinnom predmete cvičenia z chémie.

Vo všetkých kategóriách nasleduje školské kolo, ktoré je s výnimkou kategórie EF len teoretické. Školské kolo je povinné bez ohľadu na počet riešiteľov ChO na škole – do ďalšieho kola môže byť pozvaný len úspešný riešiteľ nižšieho kola, t. j. riešiteľ so ziskom aspoň 40% bodov, a to platí aj pre bodový zisk v školskom kole, ktorý musí byť preukázaný výsledkovou listinou z danej školy.

Okresné kolo sa koná len v najnižšej kategórii D. Krajské kolo je zároveň najvyšším kolom súťaže v kategóriách D, C a B. V kategóriách A a EF je najvyšším kolom súťaže celoštátne kolo. Všetky tieto kolá majú teoretickú aj praktickú časť.

Na základe umiestnenia v najvyšších kolách jednotlivých kategórií ChO sú najlepší riešitelia pozývaní na letné školy (kategórie D, C, B) alebo na prípravné a výberové sústredenia pre reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach (kategória A a EF).

Náležitosti organizácie jednotlivých kôl ChO stanovujú čl. 16-20 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie ohľadom nadväznosti jednotlivých kôl súťaže a ohľadom kritérií postupu žiakov sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO.

Domáce kolo obsahuje teoretické, ale aj praktické laboratórne úlohy a slúži ako príprava na samotnú súťaž. Zadanie úloh obsahuje aj zoznam literatúry, ktorú by mal súťažiaci preštudovať sám alebo s pomocou učiteľa, aby mohol úspešne súťažiť vo vyšších kolách súťaže.

Praktické laboratórne úlohy domáceho kola ChO sú dobrovoľné a môžu sa riešiť v záujmovom chemickom krúžku alebo v nepovinnom predmete cvičenia z chémie. Učiteľ môže žiakov prihlásených na ChO dôkladnejšie pripravovať aj na laboratórnych cvičeniach z chémie tak, aby sa tým nenarušil tematický plán vyučovania.

Domáce kolo súťaže sa uskutočňuje na školách vo všetkých kategóriách. Organizátorom domáceho kola ChO je škola, iniciuje a riadi ho učiteľ chémie, ktorý je na to školou poverený. Tento učiteľ v stanovenom termíne opraví a ohodnotí riešenia žiakov v zmysle autorského riešenia a postupu hodnotenia, oboznámi žiakov s riešením a s dosiahnutými výsledkami a následne navrhne žiakov postupujúcich do školského kola. Hodnotia sa len teoretické úlohy, ale pri rozhodovaní o postupe do vyššieho kola môže učiteľ zohľadniť aj výsledky súťažiacich v praktickej časti.

Úlohy domáceho kola a následne aj ich riešenia sa zverejňujú na Internete (na webstránke Iuventy). Riešenia úloh, ktoré sa učiteľovi odovzdávajú do určitého termínu, sa zverejnia na Internete až po tomto termíne.

Školské kolo súťaže sa uskutočňuje v školách vo všetkých kategóriách. Zadania úloh v kategóriách A, B, C a D rozosiela IUVENTA podľa vopred dohodnutého harmonogramu povereným pracovníkom Okresných úradov alebo delegovaných Centier voľného času, ktorí ich následne expedujú jednotlivým školám. Zadania úloh pre kategóriu EF posiela IUVENTA priamo riaditeľom zainteresovaných škôl. Zadania sú spravidla chránené heslom, ktoré poznajú len poverení učitelia.

Zadania úloh ako aj ich riešenia sa nesmú zverejňovať skôr než v stanovenom termíne školského kola.

Organizátorom školského kola je škola, riadi ho školská komisia ChO alebo príslušná predmetová školská komisia, prípadne školou poverený referent ChO. V rámci organizácie je potrebné zabezpečiť objektívne komisionálne hodnotenie vyriešených úloh súťažiacich v zmysle autorského riešenia a oboznámiť žiakov s riešením a dosiahnutými výsledkami.

Na základe dosiahnutej celkovej percentuálnej úspešnosti určí riaditeľ školy, jeho zástupca, prípadne poverený učiteľ poradie súťažiacich a najlepších z nich navrhne do vyššieho kola – v kategórii D do okresného, v ostatných kategóriách do krajského.

Riaditeľ školy pošle Okresnej komisii ChO (v prípade kat. D) alebo Krajskej komisii ChO (v prípade ostatných kategórií) výsledkovú listinu s úplnými menami postupujúcich žiakov, v ktorej sa uvedú ich výsledky v jednotlivých úlohách, príslušné percentá úspešnosti, ako aj celkové percento úspešnosti. Okrem toho pošle príslušnej komisii aj opravené riešenia úloh postupujúcich žiakov.

Riešenia súťažiacich, ktorí nepostúpili do vyššieho kola, sa v príslušnej škole uchovávajú jeden rok, pričom komisie ChO všetkých stupňov sú oprávnené vyžiadať si tieto riešenia k nahliadnutiu.

Okresné kolo ChO sa organizuje len pre kategóriu D. Zúčastniť sa ho môže len úspešný riešiteľ zo školského kola ChO, t.j. riešiteľ, ktorý v školskom kole ChO získal najmenej 40% bodov. Účastníkov do okresného kola ChO vyberá na základe výsledkov školského kola spomedzi úspešných riešiteľov príslušná Okresná komisia ChO podľa vopred stanovených kritérií. Súťažiacich do okresného kola ChO pozýva písomne najmenej desať dní pred jeho konaním.

Zadania úloh okresného kola rozosiela IUVENTA krajským školským úradom alebo povereným Centrám voľného času podľa vopred zverejneného harmonogramu, ktoré ich potom expedujú predsedom jednotlivých Okresných komisií ChO.

Krajské kolo súťaže sa uskutočňuje v kategóriách A, B, C a D. Je dvojdňové (jeden deň praktická časť a druhý deň teoretická časť) a zúčastňujú sa ho len úspešní riešitelia z okresného kola ChO (kategória D), resp. školského kola ChO (v kategóriách A, B a C), ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve Krajská komisia ChO najneskôr desať dní pred jeho konaním.

Zadania úloh krajského kola posiela IUVENTA pracovníkom príslušných Okresných úradov, resp. poverených Centier voľného času podľa vopred zverejneného harmonogramu, ktorí ich potom expedujú predsedom jednotlivých Krajských komisií ChO.

Celoštátne kolo súťaže sa uskutočňuje v kategóriách A a EF. Zúčastňujú sa ho len úspešní riešitelia z krajského kola v kategórii A a úspešní riešitelia zo školského kola v kategórií EF, ktorých podľa vopred stanovených kritérií vyberie a písomne pozve predsedníctvo Slovenskej komisie ChO najneskôr desať dní pred jeho konaním.

Zoznam postupujúcich do celoštátneho kola ChO (v abecednom poradí bez uvedenia bodových ziskov) je taktiež zverejnený na stránke IUVENTY.

Postup súťažiacich medzi kolami ChO

O postupe súťažiaceho do vyššieho kola súťaže rozhoduje organizátor tohto vyššieho kola súťaže (okres, kraj, predsedníctvo SK ChO), a to na základe výsledkov súťažiacich v nižšom kole podľa výsledkových listín od organizátorov týchto nižších kôl súťaže. Postúpiť môžu iba úspešní riešitelia, t. j. so ziskom najmenej 40% bodov.
 
Aby sa zabezpečila maximálna porovnateľnosť hodnotenia súťažiacich, pri postupe zo školského kola vyhodnocujú Okresné komisie ChO (kat. D) a Krajské komisie ChO (ostatné kategórie) nielen výsledkové listiny, ale aj samotné riešenia súťažiacich.

Kritériá výberu spomedzi úspešných riešiteľov

Pri postupe žiakov do vyššieho kola sa zohľadňujú tieto kritériá:

  • kapacitu každého kola stanovujú priestorové možnosti organizátora, spravidla najmä z hľadiska praktickej časti súťaže
  • základ súťažiacich kola sa vyberá s ohľadom na umiestnenie na najvyšších miestach výsledkovej listiny v nižšom kole, a to tak, že príslušná komisia rozhodne (podľa kapacity kola) konkrétny počet najlepších súťažiacich, ktorý sa pozve z každej jednej výsledkovej listiny z nižšieho kola (pod podmienkou, že ide o úspešných riešiteľov), t. j. rovnako z každej školy/okresu/kraja
  • k tomuto základu súťažiacich sa do celkovej kapacity kola doplnia súťažiaci podľa ich bodového zisku (t. j. už bez ohľadu na rovné zastúpenie škôl/okresov/krajov). Dodržiava sa princíp maximálnej porovnateľnosti podľa kontroly riešení, pričom pre stanovenie postupujúcich je rozhodujúci počet bodov podľa zjednoteného hodnotenia (čo však nemá spätný vplyv na umiestnenie súťažiacich v nižšom kole, t. j. ak sa aj nájdu odchýlky v hodnotení medzi jednotlivými listinami, listiny sa už spätne neprepisujú a odchýlky sa berú do úvahy len v rámci výberu súťažiacich do ďalšieho kola). V prípade rovnosti celkového  počtu bodov rozhoduje o poradí súťažiacich vyšší počet bodov za teoretickú časť.

Kolá ChO a kritériá postupu súťažiacich Read More »

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

SÚŤAŽIACI
Pri chemických experimentoch v rámci súťaže musia súťažiaci používať svoje vlastné ochranné laboratórne plášte a musia si chrániť oči vhodnými okuliarmi. S výnimkou plášťov dostanú súťažiaci všetky potrebné ochranné prostriedky k dispozícii od organizátora súťaže (škola, okres, kraj). Obuv súťažiacich musí byť pevne spojená s nohou a bez vysokých opätkov. Podľa charakteru práce treba použiť aj ďalšie ochranné prostriedky v súlade s P-vetami, určené v zadaniach úloh.

ORGANIZÁTORI
Organizátor prípravných aktivít alebo súťažného kola ChO (škola, okres, kraj) zabezpečí dostatočnú ochranu zdravia účastníkov:

  • potrebnou teoretickou prípravou a jasnými pokynmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • vhodnou organizáciou režimu práce a sústavným odborným dozorom pri práci
  • inými opatreniami, napríklad používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov, zabezpečením dostatočného vetrania a pod.
AUTORI ÚLOH

Autori praktických úloh dbajú o minimalizáciu rizika a expozície súťažiacich nebezpečným chemickým látkam. Zároveň musia v zoznamoch chemických látok použitých v úlohách ChO prehľadne označiť látky príslušnými označeniami výstražného upozornenia (H-vety) a bezpečnostnými upozorneniami (P-vety). Organizátor súťaže (škola, okres, kraj) môže použitie chemických látok konzultovať s odborným garantom súťaže.

Práca s látkami, ktorým sú priradené H-vety H350, H351, H340, H341 a H360 (karcinogénne a mutagénne látky nebezpečnosti 1A, 1B a 2 a látky s reprodukčnou toxicitou nebezpečnosti 1A a 1B), H300, H310 a H330 (veľmi jedovaté látky, chemické látky kategórie 1 a 2), pri súťažiach ChO a v príprave súťažiacich je zakázaná. Práca s ostatnými jedovatými látkami (toxické látky, chemické látky kategórie 3) sa v prípravných a súťažných úlohách neodporúča, ale možno ich používať, ak budú použité v malom množstve a vo vysokom zriedení.

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v laboratóriu upravuje čl. 10 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO. Pri organizovaní všetkých kôl ChO a akcií s ňou súvisiacich musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnostné a hygienické pravidlá podľa platnej relevantnej legislatívy SR, najmä Nariadenia Vlády SR č. 286/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže Read More »