Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

bezpečnosť a ochrana zdravia

Informácie o organizovaní ChO

Komisie ChO a organizačné zabezpečenie kôl ChO
Kto dohliada na priebeh kôl ChO podľa pravidiel a kto kolá zabezpečuje organizačne od registrácie účastníkov cez distribúciu úloh a výsledkových listín?

Výsledkové listiny a správy o priebehu kôl ChO
Aké sú náležitosti výsledkových listín a správ o priebehu súťažných kôl ChO, kde nájdete potrebné tlačivá a komu a dokedy sa dokumenty zasielajú?

Financovanie a administratíva ChO
Tu nájdete informácie o tom, kto a ako financuje a administruje domáce, školské, okresné, krajské a celoštátne kolá ChO a súvisiace aktivity spojené s prípravou súťažiacich na súťaž.

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
Pravidlá BOZP upravuje čl. 10 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO. Tu nájdete všetky detaily – ktoré chemikálie sú zakázané či ako organizátor kola súťaže zabezpečuje ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v laboratóriu.

Informácie o organizovaní ChO Read More »

Práva a povinnosti súťažiacich

Práva a povinnosti súťažiacich v ChO upravuje čl. 9 a čiastočne aj čl. 7 a 10 Organizačného poriadku ChO.

Súťažiaci ChO je povinný:

1.) Akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže ChO a pokyny organizátora. Porušenie pokynov BOZP a nedodržanie pravidiel fair-play sa považujú za obzvlášť závažné porušenia pravidiel.

2.) Uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže ChO preukázateľne vznikli neodôvodneným porušením pokynov.

Súťažiaci ChO má právo:

1.) Vyžadovať od organizátora súťaže, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaže.

2.) Byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia (t.j. so spôsobom akým sa bude stanovovať poradie súťažiacich a výber súťažiacich do ďalšieho kola súťaže – tento mechanizmus musí byť stanovený pred súťažou a nesmie sa meniť v priebehu súťaže).

3.) Protestovať proti umiestneniu v súťaži. Písomný protest proti regulárnosti súťaže a jej výsledkov možno podať predsedovi príslušnej komisie ChO najneskôr do troch pracovných dní po skončení súťažného kola. Protest podáva referent ChO na škole alebo učiteľ, ktorý žiaka na súťaž pripravoval. Predseda príslušnej komisie ChO je povinný vyriešiť protest do troch pracovných dní od dátumu jeho doručenia.

4.) Vyžadovať od organizátora podujatia potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži.

5.) Organizátor musí zabezpečiť rovnaké podmienky súťaže pre všetkých súťažiacich.

6.)  Súťažné úlohy a riešenia sa vyhotovujú v slovenskom jazyku, len v kategórii D sa súťažné  úlohy a riešenia všetkých  kôl  prekladajú aj do maďarského jazyka a sú súťažiacim k dispozícii na požiadanie.

Práva a povinnosti súťažiacich Read More »

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

SÚŤAŽIACI
Pri chemických experimentoch v rámci súťaže musia súťažiaci používať svoje vlastné ochranné laboratórne plášte a musia si chrániť oči vhodnými okuliarmi. S výnimkou plášťov dostanú súťažiaci všetky potrebné ochranné prostriedky k dispozícii od organizátora súťaže (škola, okres, kraj). Obuv súťažiacich musí byť pevne spojená s nohou a bez vysokých opätkov. Podľa charakteru práce treba použiť aj ďalšie ochranné prostriedky v súlade s P-vetami, určené v zadaniach úloh.

ORGANIZÁTORI
Organizátor prípravných aktivít alebo súťažného kola ChO (škola, okres, kraj) zabezpečí dostatočnú ochranu zdravia účastníkov:

  • potrebnou teoretickou prípravou a jasnými pokynmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • vhodnou organizáciou režimu práce a sústavným odborným dozorom pri práci
  • inými opatreniami, napríklad používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov, zabezpečením dostatočného vetrania a pod.
AUTORI ÚLOH

Autori praktických úloh dbajú o minimalizáciu rizika a expozície súťažiacich nebezpečným chemickým látkam. Zároveň musia v zoznamoch chemických látok použitých v úlohách ChO prehľadne označiť látky príslušnými označeniami výstražného upozornenia (H-vety) a bezpečnostnými upozorneniami (P-vety). Organizátor súťaže (škola, okres, kraj) môže použitie chemických látok konzultovať s odborným garantom súťaže.

Práca s látkami, ktorým sú priradené H-vety H350, H351, H340, H341 a H360 (karcinogénne a mutagénne látky nebezpečnosti 1A, 1B a 2 a látky s reprodukčnou toxicitou nebezpečnosti 1A a 1B), H300, H310 a H330 (veľmi jedovaté látky, chemické látky kategórie 1 a 2), pri súťažiach ChO a v príprave súťažiacich je zakázaná. Práca s ostatnými jedovatými látkami (toxické látky, chemické látky kategórie 3) sa v prípravných a súťažných úlohách neodporúča, ale možno ich používať, ak budú použité v malom množstve a vo vysokom zriedení.

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v laboratóriu upravuje čl. 10 Organizačného poriadku ChO a podrobné inštrukcie sa každý rok aktualizujú v rámci Metodicko-organizačných pokynov ChO. Pri organizovaní všetkých kôl ChO a akcií s ňou súvisiacich musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnostné a hygienické pravidlá podľa platnej relevantnej legislatívy SR, najmä Nariadenia Vlády SR č. 286/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže Read More »