Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

ChO kategória C

Letná škola chemikov má už 40 rokov (článok o histórii LŠCh)

Článok o histórii LŠCh pre časopis ChemZi 2/2017
autor: J. Reguli

Chemická olympiáda pred štyrmi rokmi „oslávila“ päťdesiatku na Slovensku a v lete sa k tomuto jubileu dopracuje aj Medzinárodná ChO. Veľmi skoro sa ukázalo, že na úspešné riešenie úloh ChO nepostačuje venovať sa chémii len v škole. Preto sa rozbehli viaceré vzdelávacie aktivity pre stredoškolských študentov a aj pre učiteľov.

Bratislavskí študenti využívali možnosť práce v chemickom krúžku pri Ústrednom dome pionierov amládeže v „Stanici mladých prírodovedcov“ na Búdkovej ceste pod vedením Ing. Marty Mitrovej. Do prípravy olympionikov sa zapojili aj vysokoškolskí učitelia, najmä z Chemicko-technologickej fakulty SVŠT (čo je vtedajší názov FChPT STU), osobne si pamätám prednášky dr. Sirotu a doc. Serátora. V príspevku k 50. výročiu ChO (Sirota, A., Sališová, M.: ChemZi 2014/2, str. 78) sa uvádza, že „sa počas letných prázdnin organizovali tábory pre žiakov stredných škôl, ktoré mali vo svojom programe aj prednášky a jednoduché laboratórne cvičenia. Prvý takýto tábor sa zorganizoval v Banskej Štiavnici v júli 1970. Postupne sa tieto tábory premenili na Letnú školu chemikov.“

Brožúry pre účastníkov LŠCh
Brožúry pre účastníkov prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení z fyzikálnej chémie

Letná škola chemikov umožňovala účastníkom rozšíriť si poznatky zo základných chemických disciplín – anorganickej, organickej, fyzikálnej a analytickej chémie a biochémie. Najvýznamnejšou súčasťou sú laboratórne cvičenia, ktoré umožňujú stredoškolákom vyskúšať si prácu v chemických laboratóriách. Miesto, na ktorom sa LŠCh konala muselo poskytovať dostatok pracovných miest v laboratóriách, ubytovanie a priestory pre trávenie voľného času študentov, najmä športové aktivity. Letné školy preto hostili stredné priemyselné školy chemické (a potravinárske). Do konca minulého storočia išlo o stredné školy mimoriadnej úrovne takmer rovnomerne rozmiestnené po Slovensku – v Humennom, Svite, Banskej Štiavnici, Novákoch, Púchove, Nitre, Šali a Bratislave. V tabuľke uvádzame miesta konania letných škôl od piatej až po 40. Treba k nej poznamenať, že dnes pod menom chemická priemyslovka už neexistuje žiadna škola. Niekoľko ročníkov LŠCh sa konalo aj na univerzitách – na FCHPT STU a PriF UK v Bratislave, na PdF TU v Trnave a na PriF UPJŠ v Košiciach.

Podľa súčasného číslovania vychádza organizovanie prvej LŠCh na leto 1978. Pri spomínaní na 40 rokov LŠCh si pripomenieme aj organizátorov a učiteľov, ktorí ju zabezpečovali. Čo sa týka učiteľov, vopred sa ospravedlňujem, ak som na niekoho zabudol. Na zachovaných brožúrach pre účastníkov vidíme, že už v 80. rokoch odbornú úroveň LŠCh garantovala Slovenská chemická spoločnosť pri SAV a jej odborná skupina pre vyučovanie chémie.

Pri organizácii jednotlivých ročníkov zásadnú rolu zohrávali vedúca LŠCh, ktorá bola pracovníčkou Ústredného domu pionierov a mládeže a následne jeho nástupkyne – Iuventy a koordinátor odborného programu, ktorý zabezpečuje vysokoškolských učiteľov a vytvára rozvrh.

5. LŠCh 1982 SPŠCh Banská Štiavnica
6. LŠCh 1983 SPŠCh Šaľa
7. LŠCh 1984 SPŠCh Púchov
8. LŠCh 1985 SPŠCh Humenné
9. LŠCh 1986 SPŠCh Svit
10. LŠCh 1987 SPŠCh Banská Štiavnica
11. LŠCh 1988 SPŠCh Svit
12. LŠCh 1989 SPŠCh Šaľa
13. LŠCh 1990 SPŠCh Humenné
14. LŠCh 1991 SPŠP Nitra
15. LŠCh 1992 SPŠ MCS Svit
16. LŠCh 1993 SPŠCh SS Banská Štiavnica
17. LŠCh 1994 SPŠCh Šaľa
18. LŠCh 1995 SPŠCh Nováky
19. LŠCh 1996 SPŠ MCS Svit
20. LŠCh 1997 SPŠ Púchov
21. LŠCh 1998 ChTF STU a PriF UK Bratislava
22. LŠCh 1999 SPŠ Púchov

23. LŠCh 2000 SPŠCh Nováky
24. LŠCh 2001 SPŠ MCS Svit
25. LŠCh 2002 SPŠChaP Humenné
26. LŠCh 2003 ZŠOŠ Púchov
27. LŠCh 2004 SPŠP Nitra
28. LŠCh 2005 SPŠCh Šaľa
29. LŠCh 2006 SPŠP Nitra
30. LŠCh 2007 SPŠ SS B. Štiavnica
31. LŠCh 2008 SŠ – SPŠP Nitra
32. LŠCh 2009 PriF UK, FChPT STU Bratislava
33. LŠCh 2010 SŠ – SPŠP Nitra
34. LŠCh 2011 SŠ – SPŠP Nitra
35. LŠCh 2012 SOŠ Púchov
36. LŠCh 2013 SŠ – SPŠP Nitra
37. LŠCh 2014 GVBN Prievidza + SŠ Nováky
38. LŠCh 2015 PdF TU Trnava
39. LŠCh 2016 PriF UPJŠ Košice
40. LŠCh 2017 GVBN Prievidza + SŠ Nováky

Prvých pätnásť rokov bola vedúcou Ing. Marta Mitrová. Šesť letných škôl v deväťdesiatych rokoch sa spája s novou vedúcou (a vtedajšou tajomníčkou SK ChO), Ing. Máriou Reguliovou. Roky 1992 až 1997 patrili medzi najúspešnejšie ročníky LŠCh. Prispeli k tomu popri zanietenej hlavnej vedúcej aj doc. Ing. Marta Sališová, CSc. A tiež Bc. Daniel Markus, ktorý sa po dvadsiatich rokoch vrátil z Austrálie do Bratislavy a na letnej škole cez obedňajšiu prestávku ponúkal hodiny angličtiny. Pre súčasných účastníkov uvádzam, že v deväťdesiatych rokoch mala LŠCh šesť vyučovacích dní v týždni a denne osem hodín (+ dobrovoľná angličtina). Po večeroch ešte niektorí vyučujúci ponúkali doplnkové konzultácie.

Koordinátorom odborného programu v prvom období boli prof. RNDr. Peter Schwendt, CSc. z PriF UK a doc. Ing. Miroslav Serátor, CSc. z ChTF SVŠT. Na LŠCh vtedy učili mnohí pracovníci oboch bratislavských fakúlt. Anorganickú chémiu prof. RNDr. P. Schwendt, CSc., doc. RNDr. P. Petrovič, CSc., prof. RNDr. Ľ. Žúrková, CSc., doc. Ing. Ľ. Ulická, CSc., doc. RNDr. H. Slosiariková, CSc., doc. Ing. T. Šramko, CSc., doc. Ing. M. Serátor, CSc., Ing. D. Makáňová, CSc., prof. Ing. P. Segľa, DrSc. (ešte ako mladý asistent), RNDr. A. Sirota, CSc., doc. Ing. Š. Tám (zo SPŠCH v Púchove) a Ing. E. Adamkovič, CSc. (z ŠPÚ). Fyzikálnu chémiu prof. RNDr. P. Ševčík, DrSc., doc. Ing. L. Ulický, CSc., Ing. A. Cholvadová, CSc. (ešte pod menom Rosenbergerová) ako aj stredoškolskí profesori Ing. O. Lukáčová, Ing. R. Morávek, Ing. A. Langerová. Organickú chémiu viedli doc. RNDr. P. Elečko, CSc., doc. RNDr. P. Zahradník, CSc., RNDr. J. Donovalová, CSc., RNDr. J. Šraga, CSc., prof. Ing. Š. Kováč, DrSc., prof. Ing. M. Uher, DrSc.

Záverečná fotografia z 20. LŠCh v Púchove v roku 1997
LŠCh Humenné 2002
Prof. P. Šimon na 25. LŠCh v Humennom v roku 2002

V 90. rokoch sa koordinátorom stal doc. Ing. Štefan Stankovský, CSc. (do roku 1998). Kolektív učiteľov v tom období tvorili prof. Ing. Jozef Šíma, DrSc. a doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (anorganická chémia), dnes profesori prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (súčasný predseda SChS) a prof. Ing. Ladislav Omelka, CSc., po nich doc. Ing. Ján Reguli, CSc. a raz aj Ing. Juraj Lutišan, PhD. (fyzikálna chémia). Organickú chémiu viedli spomínaný doc. Ing. Štefan Stankovský, CSc. a doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. Raz sa zapojil aj Mgr. Ladislav Kiss. Na hodinách biochémie sa vystriedali viacerí učitelia najprv z FChPT STU prof. Ing. B. Škarka, CSc. a Ing. D. Slugeň, CSc. neskôr z PriF UK RNDr. J. Košovský, CSc., RNDr. Roman Szabo, PhD., RNDr. Tatiana Horecká, PhD., doc. RNDr. Anton Horváth, PhD.

Nezastupiteľná rola chemických priemysloviek sa preukázala aj tým, že vyučovanie a laboratórne cvičenia z analytickej chémie väčšinou viedli stredoškolskí profesori analytickej chémie. (Vysokoškolskí analytici dnes už základy kvalitatívnej a kvantitatívnej analytickej chémie „preskakujú“ venujú sa len inštrumentálnym analytickým metódam.) V tejto súvislosti treba uviesť mená Ing. E. Kristiníková, RNDr. Š. Kotlár zo Svitu, Ing. E. Kulichová a Ing. Ľ. Glosová z Novák, Ing. J. Macháč, Ing. J. Jurena, Ing. Z. Miháliková, Ing. M. Gabčová zo SOŠ Púchov, Ing. L. Vágner, Ing. M. Hohoš, Ing. M. Siváková z Banskej Štiavnice, Ing. O. Karlubíková, Ing. A. Sucs, Ing. M. Kamenická zo Šale, RNDr. E. Krčahová, Ing. A. Bohušová, Ing. G. Striežencová, Ing. A. Poláková zo SPŠP Nitra a Ing. M. Gorej zo SPŠCH Bratislava. Niekedy sa zapojili aj vysokoškolskí analytici doc. Ing. J. Polonský, CSc., doc. RNDr. I. Zelenský, CSc., Ing. J. Švorc, CSc., Ing. Š. Mesároš, Ing. A. Hercegová, PhD., Ing. J. Ševčík. RNDr. P. Majerský a RNDr. P. Tarapčík, CSc., RNDr. Rastislav Serbin, PhD., Ing. Lenka Hurajtová a raz aj RNDr. Stanislav Kedžuch, PhD.

V 90. rokoch bola súčasťou LŠCh aj chémia životného prostredia s veľmi obľúbenými prednáškami doc. RNDr. Juraja Lesného, CSc. (dnes z FPV UCM v Trnave). Významné spestrenie programu znamenali v posledný deň prednášky prof. RNDr. Jozefa Čárskeho, DrSc. z Katedry chémie LF UK v Bratislave. Profesor Čársky viedol (spolu s R. Šípošom, vtedy len študentom STU) v roku 2002 aj výučbu organickej chémie.

Po napínavom 21. ročníku v Bratislave, kde letnú školu v polovici opustila vedúca (Ing. S. Michalčáková, CSc.) sa v roku 1999 stala tajomníčkou SK ChO Ing. Iveta Hlinická. Našťastie sa mi podarilo ju presvedčiť, že letná škola je nevyhnutnou súčasťou ChO a nemôžeme ju pochovať. Nasledujúcich šesť rokov ešte poskytovala vedúcu letnej školy Iuventa, potom ju už odmietla zahŕňať pod Chemickú olympiádu. (V tých rokoch sa žiaľ LŠCh nezastal ani predseda SK ChO.) Letná škola chemikov tak v roku 2006 aj organizačne dostala pod Slovenskú chemickú spoločnosť a za SK ChO jej organizáciu zabezpečovala RNDr. Eva Krčahová zo SŠ v Nitre.

V tomto storočí tvorili základnú zostavu anorganikov doc. RNDr. J. Tatiersky, PhD. a Ing. M. Tatarko, PhD., ktorého vystriedala doc. Ing. M. Linkešová, CSc. (PdF TU). Fyzikálnu chémiu zabezpečuje doc. Ing. J. Reguli, CSc. Na LŠCH sa na niekoľko rokov vrátil aj dôchodca doc. Ing. L. Ulický, CSc. Organickú chémiu prevzala najprv doc. RNDr. M. Sališová, CSc. (niekoľko rokov po odchode Daniela Markusa ponúkala aj angličtinu) a pridali sa doc. RNDr. M. Putala, CSc. a prof. Mgr. R. Šebesta, DrSc., ktorí ju dnes vedú aj s významnou pomocou svojich doktorandov. Biochémiu prevzal doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. z FChPT STU. Ďalšími učiteľmi boli aj Ing. Robert Klement, CSc. z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (fyzikálna chémia), Ing. Ivona Paveleková, CSc. z PdF TU v Trnave (analytická chémia). Organickú chémiu v Košiciach viedli domáci učitelia z UPJŠ RNDr. Martin Walko, PhD., RNDr. Zuzana Kudličková, PhD., RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.

Funkciu hlavnej vedúcej v súčasnosti preberá niekto z učiteľov usporiadajúcej školy. V Šali to bola Ing. Anna Bečárová, v Nitre najprv RNDr. Eva Krčahová, neskôr Ing. Silvia Pisarová, v Púchove Ing. Jozef Jurena, v Prievidzi PaedDr. Miroslav Kozák (s Ing. E. Kulichovou). Významnou spolu¬organizátorkou LŠCh sa stala hospodárka SChS, Ing. Zuzana Hloušková.

Potešiteľné je, že z bývalých účastníkov letnej školy sa stávajú neskôr vedúci pre voľný čas študentov. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť Evu Kostolányiovú (dnes Mgr. E. Krajčovičovú, PhD.) a Kristínu Trhanovú. V súčasnosti sa k päťročnej účasti približuje Bc. Jelka Nociarová. Medzi vedúcimi boli aj RNDr. Anna Drozdíková, PhD. (vtedy ako Anka Tóthová), (neskôr MUDr.) Juraj Mazúr, Soňa Kirschnerová, Rasťo Šípoš, Anna Ohraďanová, RNDr. Katarína Javorová, Marek Vician, Juraj Malinčík, Lenka Ormandyová, Jana Šíbiková, Mgr. Katarína Surová, Patrik Takáč, Pavlína Gregorová, Karin Kulišiaková, Michal Hegedüs, Matúš Draxler a mnohí ďalší.

Organizovanie letných škôl sa skomplikovalo aj z dôvodu útlmu chemického priemyslu a najmä záujmu žiakov o štúdium na chemických priemyslovkách. Tieto boli donútené jednak sa zlučovať s inými školami a, čo bolo pre konanie LŠCh ešte väčším problémom, zbavovali sa ubytovacích a stravovacích zariadení. V rokoch 2004 až 2013 šesťkrát bola pre nás ideálnym miestom Spojená škola a jej Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre, ktorá má nielen zrekonštruované chemické laboratóriá, ale aj internát, telocvičňu, počítačové učebne a dokonca aj plaváreň. Žiaľ v posledných rokoch sme už v Nitre so žiadosťou o prichýlenie neuspeli.

Dve pozvánky na LŠCh
Dve pozvánky na LŠCh v 21. storočí
Exkurzia do Fortischem, a. s. v Novákoch v roku 2014
Exkurzia do Fortischem, a. s. v Novákoch v roku 2014

Spomínal som množstvo kolegov, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu 40 ročníkov LŠCh. Laboratórne cvičenia by ale nemohli prebehnúť bez obetavej práce „asistentiek“ (t. j. laborantiek) v čase, keď by už mohli byť na dovolenke. Neochota stredných odborných škôl dnes usporiadať LŠCh súvisí s tým, že pozícia asistentky na SOŠ zanikla (asi v rámci oficiálnej podpory prírodovedného a technického vzdelávania).

Pokiaľ to bolo možné, do programu LŠCh bola zaradená aj exkurzia do blízkej chemickej továrne. Tak sme navštívili nielen gumárne Matador a neskôr Continental v Púchove, ale aj sklárne Rona v Lednických Rovniach, Novácke chemické závody a dnes akciovú spoločnosť Fortischem v Novákoch, výrobcu tenzidov SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o., sídliaceho v priestoroch Fortischemu. V Novákoch (a tiež v Banskej Štiavnici) sme sfárali aj do bane.

Pred jaskyňou Driny v roku 2015
Pred jaskyňou Driny v roku 2015
Ilustrácia z laboratória
Niektorým účastníkom Letná škola chemikov úplne prevrátila život

Súčasťou LŠCh sú aj výlety a spoločenský program cez víkend (najmä odkedy sa v sobotu už neučí). Účastníci zažili viacero turistických výletov (zo Svitu do Vysokých Tatier (niektorí až na Rysy), z Púchova do Manínskej tiesňavy, z Novák na Kľak, z Banskej Štiavnice na Sitno), navštívili mnoho pamätihodností (napr. Bojnický zámok a zoologickú záhradu), hrad ale aj poľnohospodárske múzeum v Nitre, Čičmany a drevený betlehem v Rajeckej Lesnej, zámok Smolenice a následne Driny, jedinú jaskyňu na západnom Slovensku.

Ešte by sme mali spomenúť výber a počet účastníkov letných škôl. Letná škola chemikov je určená pre študentov gymnázií so záujmom o chémiu. Pozývaní sú do nej najlepší riešitelia krajského kola ChO v kategóriách B a C. Jej program je preto rozdelený do dvoch ročníkov a optimálny počet je po 24 študentov. Zažili sme ale aj letné školy s viac než šesťdesiatimi účastníkmi.

Oceniť pri tom treba najmä to, že Letná škola chemikov je stále „letným táborom“, na ktorom si účastníci svoj pobyt hradia. Nie je možné, aby hradili plnú cenu pobytu, preto sa pri organizácii obraciame aj na pomoc od sponzorov. V minulosti letnú školu podporila aj Vzdelávacia nadácia Jana Husa alebo Nadácia otvorenej spoločnosti, neskôr aj JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach. Pomáhajú aj mnohí lokálni sponzori jednotlivých ročníkov. A samozrejme organizujúce školy. Dnes je najväčším sponzorom Chemickej olympiády v SR (a v rámci nej osobitne LŠCh) Slovnaft, a. s. Významnú pomoc poskytuje aj Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, v posledných rokoch aj firma Hermes LabSystems, s. r. o. a Duslo Šaľa. Podporovateľmi LŠCh sú aj fakulty poskytujúce učiteľov – Fakulta chemickej apotravinárskej technológie STU, Prírodovedecká fakulta UK a Pedagogická fakulta TU. Najlepších účastníkov podporujú aj učebnicami a veria, že si raz zvolia štúdium na ich fakulte. Pred koncom ešte pripomínam, že Letná škola chemikov, ako aj celá Chemická olympiáda v SR je stále odborne zastrešená Slovenskou chemickou spoločnosťou (a v rámci nej odbornou skupinou vyučovania chémie).

Príbeh o štyridsiatich rokoch Letnej školy chemikov ukončím jej hodnotením z pohľadu učiteľa na dvadsiatich dvoch ročníkoch. Hovoril som to už veľakrát, takže mnohí to už poznáte. Letná škola chemikov je pre učiteľa jedinečné podujatie, na ktorom sa stretne s niečím, čo z bežného vyučovania nepozná – so skupinou študentov, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac, tvoria výborný kolektív, nevyrušujú – a keď vyrušujú, pretože sú zvedaví, pýtajú sa k veci a nie kedy skončíme. Preto sa na LŠCh každý rok radi vraciame.

Letná škola chemikov má už 40 rokov (článok o histórii LŠCh) Read More »

Letná škola chemikov 2020 v Košiciach (fotogaléria a video)

43. ročník Letnej školy chemikov sa uskutočnil v dňoch 5.-17. 7. 2020 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Napriek komplikovanej situácii s pandémiou sa miestni organizátori chopili realizácie tohto sústredenia s úžasným nasadením, za čo im patrí veľká vďaka. Letnej školy sa zúčastnilo 48 súťažiacich, ktorí predstavovali výber z najlepších účastníkov Chemickej olympiády v kategóriách C a B v rámci jednotlivých krajov.

Okrem súťaženia má letná škola chemikov veľký význam aj pre prípravu študentov pre vyššie kategórie chemickej olympiády. Odborný program zahŕňal prednášky a laboratórne cvičenia z anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej chémie pod vedením vysokoškolských pedagógov (PF UPJŠ, Prif UK, FCHPT STU, PdF Trnava). Po náročných dňoch plných nových poznatkov mali študenti možnosť odreagovať sa počas voľnočasového programu, ktorý zahŕňal športové aktivity, víkendovú a záverečnú diskotéku, turistiku, kúpalisko, návštevu botanickej záhrady a mnoho ďalších.

S odborným obsahom sa najlepšie popasovali a víťazmi Letnej školy chemikov sa tento rok stali za kategóriu C: 1. Peter Paľa (Gymnázium L. Stöckela, Bardejov), 2. Tomáš Iliaš (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza), 3. Marek Sliva (SŠ de La Salle, Bratislava). A za kategóriu B: 1. Samuel Kolesár (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné), 2. Patrik Fábrik (Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi), 3. Adam Kleman (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza). Víťazom LŠCh gratulujeme.

Gratulácia patrí aj všetkým zúčastneným, vďaka ktorým sa vytvorila neopakovateľná atmosféra. Nadobudli sme nové priateľstvá a určite sme sa nevideli naposledy. Prajeme všetkým aj naďalej veľa úspechov ako v Chemickej olympiáde tak aj v osobnom živote.

Video z LŠCh 2020, ktoré pre LŠCh zaznamenala a spracovala vedúca Karin Schniererová, si môžete pozrieť na FB stránke Letnej školy chemikov po kliknutí na obrázok.

Fotogaléria LŠCh 2020

Fotografie pre LŠCh nafotila naša skvelá vedúca Karin Schniererová© Odkaz na video z LŠCh 2020 na FB stránke nájdete pod obrázkom vyššie 🙂

Letná škola chemikov 2020 v Košiciach (fotogaléria a video) Read More »

43. Letnú školu chemikov prichýlila UPJŠ v Košiciach (článok pre ChemZi 1/2020)

Článok pre časopis ChemZi 1/2020, autori: J. Reguli, R. Serbin.

Tohoročná jar nám priniesla s novým koronavírusom mnoho obmedzení. Štát i jeho inštitúcie sa s nimi vysporiadali rozličným spôsobom. Dá sa povedať, že vďaka zanieteniu predsedu SK ChO (a všetkých jeho spolupracovníkov) koronakrízu takmer bez ujmy zvládla aj Chemická olympiáda. Kategória A epidémiu predbehla a všetky ostatné kategórie sa uskutočnili dištančne.

Keďže sme mali dostatok úspešných riešiteľov ChO v kategóriách C a B, mohli sme ich pozvať na Letnú školu chemikov. A záujem bol skutočne nevídaný, takže sa z nich musel urobiť výber. Na poslednú chvíľu sa musel zmeniť aj organizátor, pretože pôvodný stále nemal uvoľnené ubytovacie kapacity (pre prípadnú hromadnú karanténu).

43. Letnú školu chemikov (LŠCh) sa podujala zorganizovať Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach na svojom Ústave chemických vied a jej hlavným vedúcim sa stal predseda KK ChO Košického kraja RNDr. Rastislav Serbin, PhD. Zúčastnil sa na nej viac než plný počet 48 účastníkov, pretože na prednáškach a seminároch boli aj ďalší košickí stredoškoláci.

Účastníci 43. Letnej školy chemikov pred budovou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Účastníci 43. Letnej školy chemikov pred budovou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Účastníci LŠCh pri laboratórnych cvičeniach z anorganickej chémie
Účastníci LŠCh pri laboratórnych cvičeniach z anorganickej chémie
Účastníci LŠCh na prednáškach z organickej chémie
Účastníci LŠCh na prednáškach z organickej chémie
Letná škola chemikov je neodmysliteľnou súčasťou ChO v príprave súťažiacich na riešenie úloh ChO v kategórii A a B. LŠCh najmä umožňuje gymnazistom vyskúšať si praktickú prácu v laboratóriu, s ktorou sa v škole často nemajú možnosť vôbec zoznámiť. Významným aspektom účasti je aj nadviazanie a pokračovanie priateľstiev medzi šikovnými stredoškolákmi s podobnými záujmami.
 

Na príprave 43. Letnej školy chemikov sa podieľali aj predseda SK ChO, doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Mgr. Jelka Nociarová a RNDr. Henrieta Stankovičová, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Rozvrh LŠCh zostavil aj tento rok doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Z Bratislavy pomohla aj hospodárka SChS Ing. Michaela Halinkovičová.

Prednášky, semináre a laboratórne cvičenia z jednotlivých predmetov viedli títo učitelia: Anorganickú chémiu doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (PriF UK Bratislava) pre kat. C a doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. (KK ChO v Trnave) pre kat. B. Fyzikálnu chémiu doc. Ing. Ján Reguli, CSc., pre kategóriu B a doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD., z FChPT STU v Bratislave pre kat. C. Organickú chémiu zabezpečovali prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. a doc. RNDr. Martin Putala, PhD., s doktorandkami z Katedry organickej chémie PriF UK Mgr. Luciou Feriancovou a Mgr. Denisou Vargovou. Analytickú chémiu viedol RNDr. Rastislav Serbin, PhD., v oboch ročníkoch a v laboratóriách pomáhal doktorand RNDr. Ján Tóth. O zmysluplné aj zábavné trávenie voľného času účastníkov sa starali vedúci (študenti PriF UK) Bc. Samuel Andrejčák, Bc. Barbora Záhradníková a Karin Schniererová. Bc. Samuel Andrejčák ako skúsený olympionik sekundoval aj pri laboratórnych cvičeniach vo všetkých odboroch.

Sedem hodín denne venovali účastníci chémii. Večery trávili športovaním alebo spoločenskými hrami, ktoré im vymysleli vedúci – ale niekedy aj písaním protokolov z laboratórnych cvičení a prípravou na testy z jednotlivých predmetov. Na sobotu organizátori pripravili návštevu košickej botanickej záhrady a kúpaliska. V sobotu večer do Košíc dorazil studený front s výrazným ochladením a s dažďom. Nočný dážď ale vôbec neovplyvnil priebeh večernej diskotéky, ktorá sa zopakovala aj posledný večer LŠCh. V nedeľu po predpoludňajšom odpočinku sa vyčasilo a preto sa mohol uskutočniť výlet na vyhliadkovú vežu nad Košicami.

Ako každoročne aj tento rok výučba jednotlivých predmetov končila krátkym testom. Testy síce neboli najľahšie, pretože nových informácií, ktoré im predchádzali, bolo veľmi veľa, ale napriek tomu úspešnosť ich riešenia bola pomerne vysoká. Testy predstavujú pre vyučujúcich spätnú väzbu. Z vyhodnotenia testov zo všetkých predmetov vyplynulo poradie účastníkov LŠCh.
 
Ako najlepší účastníci 43. LŠCh boli vyhodnotení v kategórii C 1. Peter Paľa, 2. Tomáš Iliaš a 3. Marek Sliva.  V kategórii B si najlepšie počínali 1. Samuel Kolesár, 2. Patrik Fábrik a 3. Adam Kleman.
 

V piatok 17. 7. 2020 o jednej popoludní sa uskutočnilo vyhodnotenie 43. Letnej školy chemikov. RNDr. Rastislav Serbin, PhD. na ňom privítal dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., prodekana pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu PriF UK  Mgr. Petra Hanajíka, PhD., predsedu Rady vysokých škôl a zároveň predsedu Slovenskej komisie Chemickej olympiády, doc. RNDr. Martina Putalu, PhD., riaditeľku ÚChV PF UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Zuzanu Vargovú, PhD., ktorá súčasne zastupovala aj Slovenskú chemickú spoločnosť a jej zástupkyňu pre vonkajšie vzťahy, RNDr. Janu Šandrejovú, PhD.

Záverečné vyhodnotenie 43. Letnej školy chemikov
Záverečné vyhodnotenie 43. Letnej školy chemikov

Za Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach účastníkov pozdravil dekan doc. RNDr. Roman Soták, PhD., za Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave prodekan Mgr. Peter Hanajík, PhD. a s príhovorom od dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave vystúpil doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Všetky tri uvedené fakulty, Slovenská chemická spoločnosť, Ján Reguli, Spojená škola sv. J. Bosca v Novej Dubnici a Ústav chemických vied prispeli aj k odmeneniu účastníkov vecnými cenami.

Na záver vyslovujeme poďakovanie sponzorom LŠCh, bez ktorých podpory by sa letnú školu nepodarilo zorganizovať pri udržaní mnoho rokov rovnakého vložného účastníkov (ktoré pokrýva len okolo polovice nákladov). V tomto roku ide najmä o spoločnosti Slovnaft, a. s., Hermes LabSystems, s.r.o., ITES Vranov s.r.o.Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR. Vďaka patrí aj hostiteľskému Ústavu chemických vied PF UPJŠ, jeho vedeniu a jeho laborantkám Ing. Lenke Hurajtovej a Márii Drotárovej, hlavnému vedúcemu, všetkým trom vedúcim za výborné podmienky a hladký priebeh celého podujatia a všetkým učiteľom, ktorí prišli do Košíc učiť.

Veríme, že mimoriadne udalosti nás už v budúcom školskom roku nebudú obmedzovať a 44. Letnú školu chemikov privíta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Text: J. Reguli, R. Serbin

 

43. Letnú školu chemikov prichýlila UPJŠ v Košiciach (článok pre ChemZi 1/2020) Read More »

Letná škola chemikov v Správach RTVS a na TelKe

Dr. Serbin v správach RTVS
Dr. Serbin hovorí o priebehu LŠCh v reportáži pre Správy RTVS (pre otvorenie stránky s videom kliknite na obrázok a v prehrávači prejdite na čas 45:32)

O aktivity našich olympionikov na Letnej škole chemikov na UPJŠ v Košiciach sa živo zaujímajú aj médiá! Reportáže o priebehu LŠCh ste v týchto dňoch mohli vidieť v Správach RTVS zo dňa 9. 7., ale aj na kanáli televízie Košického regiónu telKE.

Ak si chcete pozrieť, čo o tohoročnej Letnej škole hovorili v hlavnej spravodajskej relácii našej verejnoprávnej televízie, prejdite do archívu Správ RTVS cez tento link alebo kliknutím na ilustračný obrázok. Zoznam reportáží nájdete pod videom – po spustení prehrávania kliknite v zozname na tretiu reportáž od konca, prípade si rovno nastavte prehrávač na čas 45:32. Reportáž televízie Košického regiónu telKE si môžete pozrieť na FB stránke videí telKE cez tento link.

Radosť pozerať, čo poviete? Ak sa aj vám reportáže o LŠCh páčili, neváhajte a nechajte odkaz našim fotogenickým chemikom napríklad v komentári nižšie. Organizátorom ale aj účastníkom LŠCh za skvelú reprezentáciu v médiách srdečne ďakujeme a prajeme im krásny druhý týždeň LŠCh.

Letná škola chemikov v Správach RTVS a na TelKe Read More »

Aktivity Chemickej olympiády počas leta

Aj napriek náročnému roku, Chemická olympiáda ani počas leta nespí, práve naopak. Organizátori, lektori a autori pracujú aj počas letných mesiacov, aby našim talentovaným chemikov pripravili pestrý letný program.

Od 5. 7. 2020 prebieha 43. ročník Letnej školy chemikov na PriF UPJŠ v Košiciach – v klasickej prezenčnej forme, s účasťou po 24 najúspešnejších riešiteľov krajských kôl ChO z kategórií B a C. Bližšiu reportáž z LŠCh vám určite prinesieme po jej ukončení 17. 7. 2020.

54. ročník Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiády sa nakoniec uskutoční v náhradnej forme, dištančne, 13.-18. 7. 2020. Naša delegácia sa zúčastní formou sústredenia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, organizovaného Iuventou. Na základe výsledku v teoretickej časti CK ChO a na základe záujmu zúčastniť sa dištančnej forme súťaže budú tento rok Slovensko reprezentovať Martin Brokeš (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza), Samuel Novák (Gymnázium, Poštová, Košice), Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov) a Martin Škuta (Gymnázium J. Lettricha, Martin). Mentormi reprezentácie budú Martin Putala a Jela Nociarová.

Slovenská reprezentácia na dištančnej IChO 2020
Slovenská reprezentácia na dištančnej IChO 2020. Zľava: Head-Mentor doc. Martin Putala, súťažiaci: Martin Brokeš, Matúš Tomčo, Samuel Novák, Andrej Kovács a Mentorka Mgr. Jela Nociarová.

52. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v tomto roku prebehne tiež v náhradnej forme, s prívlastkom Remote Access Exam. Súťaž bude tentokrát iba teoretická, 25. 7. budú súťažiaci dištančnou formou písať test vo svojich krajinách, pod dohľadom kamier. On-line vyhodnotenie je plánované na 29. 7.  Naša delegácia sa zúčastní IChO formou sústredenia 22.-30.7.2020 v Tatranskej Lomnici, spoločne s českou delegáciou.

Na základe výsledkov v CK ChO a na základe záujmu zúčastniť sa dištančnej formy IChO sa prípravných webinárov v mesiacoch máj a jún a záverečného výberového sústredenia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave zúčastnilo 11 našich nádejných chemikov. Výsledky náročného výberového testu zostaveného podľa okruhov prípravných úloh IChO sme vyhodnotili v utorok 7. 7. 2020 a reprezentovať nás tento rok budú: Martin Brokeš (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza), Andrej Kovács (Spojená škola Novohradská, Bratislava), Samuel Novák (Gymnázium, Poštová, Košice) a Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov). Sprievod budú tvoriť: Martin Putala (hlavný mentor), Jela Nociarová (mentor), Tibor Dubaj a Rastislav Serbin (vedeckí pozorovatelia) a Samo Andrejčák (dozor). Podrobnosti z priebehu a výsledkov IChO vám prinesieme čo najskôr po súťaži.

Letná škola mladých chemikov sa tento rok uskutoční v termíne 3.-7. 8. 2020 online formou. Napriek tomu bude program pestrý a zahŕňa aj chemické experimenty, ktoré účastníci budú robiť pod dozorom zo svojho domáceho prostredia. Letné sústredenie CHEMoUK prebehne 24.-28. 8. 2020 prezenčne na PriF UK v Bratislave. Z korešpondenčného seminára sa kvalifikovalo 22 študentov, teraz prebieha prihlasovanie.

Aktivity Chemickej olympiády počas leta Read More »

Úspešní riešitelia dištančných krajských kôl ChO v kategóriách B a C

Zlatý panáčik s trofejou

Tu nájdete úplný zoznam všetkých úspešných riešiteľov dištančných krajských kôl 56. ročníka ChO v kategóriách B a C. Všetci sú pozvaní na Letnú školu chemikov, ktorá sa tento rok uskutoční v termíne 5.-17. 7. na UPJŠ v Košiciach.

Pozvánky na LŠCh rozosielame e-mailom práve v týchto dňoch, ak ste sa našli na zozname úspešných riešiteľov a pozvánku ste nedostali (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do tohto ročníka ChO), ozvite sa nám. Prihlášky na LŠCh je treba posielať rýchlo, keďže kapacita je limitovaná. Viac o tomto ročníku LŠCh si môžete prečítať na tejto stránke.

Úspešní riešitelia sú nižšie uvedení v abecednom poradí (v zátvorke je ich kraj). Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v tomto nečakane špeciálnom ročníku dištančných kôl ChO. Pevne veríme, že s čo najväčším počtom riešiteľov sa stretneme aj v nasledujúcom ročníku ChO, tentokrát však už v úplne normálnej súťaži 🙂

Kategória B

Barančíková Barbora (PO)
Bártha Hugo (ZA)
Beľa Adrián (BB)
Belková Alexandra Eva (BB)
Bordáčová Shadije (TT)
Brezničanová Karolína (TN)
Čaplovičová Gabriela (PO)
Čermáková Adela (BA)
Dudáš Peter (TN)
Džavoronok Adam (KE)
Elischer Samuel (KE)
Fábrik Patrik (TN)
Fazekašová Ester (NR)
Fedorko Martin (PO)
Fraštiová Lenka (KE)
Führich Maxim (BA)
Funka Štefan (BA)
Fürstenzeller Emma (KE)
Galló Gabriel (NR)
Golecová Petra (PO)
Grešák Richard (KE)

Grieš Matúš (ZA)
Hladký Matúš (BA)
Hoffej Oliver (NR)
Horváth Adam (TT)
Hrabovská Simona (TT)
Chabadová Martina (ZA)
Chrastinová Sára (BB)
Iliaš Tomáš (TN)
Imrišek Viktor (BA)
Ivanisko Michal (KE)
Jonáková Ivana (ZA)
Jurčíková Júlia (KE)
Kačenga Samuel (KE)
Kačmarák Adam (PO)
Kakalejčík Samuel (PO)
Kapusta Šimon (BB)
Karpišová Hana (TN)
Kerestény Oliver (BB)
Kleman Adam (TN)
Kolesár Samuel (PO)
Kompiš Tomáš (ZA)

Koprla Jakub (NR)
Krajčovič Peter (TT)
Krebs Jakub (BA)
Lörinc Filip (KE)
Malík Jakub (NR)
Mazúch Matej (BB)
Mráz Marek (BB)
Nábelková Monika (TN)
Náhlik Pavol (TT)
Nemjová Veronika (KE)
Orolín Tomáš (KE)
Ozsvald Szilvia (NR)
Paľa Peter (PO)
Palšová Simona (PO)
Pčola Adam (BA)
Plachetková Lívia (TT)
Plachý Ján (TN)
Plšek Adam (TN)
Porubčinová Katarína (BA)
Putirková Daniela (TN)

Putirková Patrícia (TN)
Rothmeierová Sylvia (BA)
Schvarczová Lucia (BB)
Simona Dučaiová (KE)
Sitár Kristián (TN)
Soták Lukáš (PO)
Spurná Monika (BA)
Sujová Hana (BB)
Šaálová Michaela (TN)
Šarišský Dávid (PO)
Šteinerová Kristína (TN)
Telekyová Miriam (NR)
Tomanová, Tereza (NR)
Tomečková Paulína (ZA)
Vajcíková Kristína (BB)
Vargová Nina (KE)
Varová, Barbara (NR)
Vilková Lívia (TT)
Zumrik Marek (ZA)
Žuchovská Ema (TN)

Kategória C

Barančíková Alexandra (BA)
Bartha Hugo (ZA)
Beláková Nikoleta (BB)
Benčíková Laura (NR)
Berkešová Beáta (KE)
Billíková Petra (NR)
Borsík Tobiáš (NR)
Bugárová Milada (NR)
Buchelová Kristína (ZA)
Butka Emanuel (KE)
Dukesová Anna (NR)
Dvoranová Doris (TT)
Džavoronok Adam (KE)
Gabriel Aleš (TT)
Grešák Richard (KE)
Hallová Liliana (NR)
Hladká Zuzana (BA)
Chromík Ján (TT)
Iliaš Tomáš (TN)
Imrišek Viktor (BA)
Ivan Martin (BB)

Kaščáková Martina (PO)
Kerecman Samuel (KE)
Kerényiová Gabriela (BA)
Kertaiová Viktória (NR)
Kiliánová Emma (BA)
Kiniorski Mikolaj (NR)
Koborová Marianna (TT)
Kopálová Martina (BB)
Koščová Kiara (KE)
Kotian Kristian (ZA)
Kovaľ Martin (PO)
Krišta Šimon (KE)
Kubáň Ondrej (PO)
Laco Adrián (ZA)
Laura Kabáthová (NR)
Lázár Adam (BB)
Líšková Andrea (BB)
Lukáčová Lujza (PO)
Lukáš Krásny (BA)
Mackovjaková Zuzana (KE)
Malček Patrik (BB)

Mišíková Martina (BA)
Mederly Ján (NR)
Mitter Bruno (BB)
Nemjová Veronika (KE)
Novysedlák Ivo (BA)
Olšová Jana (TT)
Palová Klára (BA)
Paľa Peter (PO)
Pivovarník Radovan (KE)
Plšek Adam (TN)
Poláčiková Jana (TT)
Poliačiková Lenka (NR)
Pomietlo Peter (PO)
Pretáková Ema (TT)
Reiffersová Zuzana (TT)
Remeňová Romana (NR)
Rovder Matej (KE)
Rybáriková Anna (BA)
Semko Michal (BA)
Simanová Emma (BB)
Sitár Kristián (TN)
Siviček Filip (BB)

Skalová Romana (TT)
Slávik Jakub (BB)
Sliva Marek (BA)
Stranovský Filip (TT)
Svitková Andrea (TN)
Ševčíková Monika (ZA)
Šimkovič Timotej (NR)
Šinaľová Diana (PO)
Škrovanová Kristína (TN)
Timko Viliam (KE)
Tirpáková Kristína (ZA)
Tomaga Thomas (KE)
Tóth Erik (BA)
Tóthová Sofia (KE)
Vačková Paulína (NR)
Valenta Jakub (TN)
Vasky Matej (KE)
Volčková Natália (PO)
Vrábel Benjamín (TN)
Zigo Matej (BA)
Žuchovská Ema (TN)

Úspešní riešitelia dištančných krajských kôl ChO v kategóriách B a C Read More »

Letná škola chemikov 2020 bude! Tento rok na UPJŠ v Košiciach.

56. ročník Chemickej olympiády zmenili opatrenia proti šíreniu koronavírusu v mnohých ohľadoch. Vďaka úsiliu organizátorov, členov komisí aj autorov úloh sa nakoniec podarilo súťaž dokončiť vo všetkých kategóriách – dištančne.

S postupným uvoľňovaním opatrení sa aj Slovenská komisia ChO snaží využiť každú príležitosť ako sa vrátiť do normálneho chodu. Vďaka ochote kolegov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, najmä krajského predsedu ChO pre Košický kraj, RNDr. Rastislava Serbina, PhD. budeme môcť 56. ročník ChO aspoň ukončiť tradičným spôsobom – Letná škola chemikov v roku 2020 bude! A to v termíne:

5.-17. júla na UPJŠ v Košiciach

Pozvánku na LŠCh 2020 dostanú všetci úspešní riešitelia 56. ChO v kategóriách B a C, a to e-mailom už v najbližích dňoch. S prihláškou však neváhajte, kapacita je obmedzená, preto na pozvánku odpovedajte prihláškou čo najskôr!

Pre účastníkov je už tradične pripravený intenzívny odborný program. Istotne sa všetci tešíme najmä z toho, že sa po dlhej dobe opäť dostaneme do laboratórií. A to rovno špičkových, vynovených laboratórií UPJŠ v Košiciach. Chýbať však nebudú ani prednášky, keďže LŠCh má riešiteľov kategórií B a C pripraviť na čo najhladší prechod do súťaženia v najvyššej kategórii A po všetkých stránkach.

Viac o Letných školách chemikov či o tom ako prebehol minulý ročník LŠCh vo Zvolene si môžete prečítať na našich stránkach.

Účastníci 42. Letnej školy chemikov pred budovou Technickej univerzity vo Zvolene
Účastníci 42. Letnej školy chemikov pred budovou Technickej univerzity vo Zvolene

Letná škola chemikov 2020 bude! Tento rok na UPJŠ v Košiciach. Read More »

Zadania a riešenia úloh ChO riešených dištančnou formou

Zadania a riešenia súťažných úloh ChO zverejňuje Iuventa na stránke za týmto linkom. Stránka, ktorú práve čítate, slúži ako záloha pre prípad, že by na oficiálnej stránke Iuventy nastali technické problémy.

6. 5. 2020 – dištančné školské kolo kategórie B

Pokyny pre súťažiacich nájdete v tomto dokumente.

Zadanie úloh zverejnené 6. 5. 2020 o 14:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente.

Riešenie úloh: do 16:00. Odoslanie nafotených riešení učiteľom e-mailom: do 16:30.

Riešenie úloh zverejnené 7. 5. 2020 o 9:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente.

7. 5. 2020 – dištančné okresné kolo kategórie D

Pokyny pre súťažiacich nájdete v tomto dokumente.

Zadanie úloh zverejnené 7. 5. 2020 o 14:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente slovenský originál alebo v tomto dokumente maďarský preklad.

Riešenie úloh: do 15:40. Odoslanie nafotených riešení predsedom okresných komisí (s kópiou na učiteľov) e-mailom: do 16:10.

Riešenie úloh zverejnené 7. 5. 2020 o 17:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente slovenský originál alebo v tomto dokumente maďarský preklad.

14. 5. 2020 – dištančné školské kolo kategórie C

Pokyny pre súťažiacich nájdete v tomto dokumente.

Zadanie úloh zverejnené 14. 5. 2020 o 14:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente.

Riešenie úloh: do 16:00. Odoslanie nafotených riešení učiteľom e-mailom: do 16:30.

Riešenie úloh zverejnené 15. 5. 2020 o 8:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente.

21. 5. 2020 – dištančné krajské kolo kategórie B

Pokyny pre súťažiacich nájdete v tomto dokumente.

Zadanie úloh zverejnené 21. 5. 2020 o 14:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente.

Riešenie úloh: do 16:45. Odoslanie nafotených riešení predsedom krajských komisií (s kópiou na učiteľov) e-mailom: do 17:15.

Riešenie úloh zverejnené 22. 5. 2020 o 8:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente.

28. 5. 2020 – dištančné krajské kolo kategórie D

Pokyny pre súťažiacich nájdete v tomto dokumente.

Zadanie úloh zverejnené 28. 5. 2020 o 14:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente slovenský originál alebo v tomto dokumente maďarský preklad.

Riešenie úloh: do 16:00. odoslanie nafotených riešení predsedom krajských komisií (s kópiou na učiteľov) e-mailom: do 16:30.

Riešenie úloh zverejnené 29. 5. 2020 o 8:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente slovenský originál alebo v tomto dokumente maďarský preklad.

4. 6. 2020 – dištančné krajské kolo kategórie C

Pokyny pre súťažiacich nájdete v tomto dokumente.

Zadanie úloh zverejnené 4. 6. 2020 o 14:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente.

Riešenie úloh: do 16:40. Odoslanie nafotených riešení predsedom krajských komisií (s kópiou na učiteľov) e-mailom: do 17:10.

Riešenie úloh zverejnené 5. 6. 2020 o 8:00 si stiahnite do počítača v tomto dokumente.

Zadania a riešenia úloh ChO riešených dištančnou formou Read More »

Dokončenie 56. ročníka chemickej olympiády dištančnou formou

Ako sme vás informovali, v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, bolo nevyhnutné pozastaviť chod Chemickej olympiády v jej prezenčnej forme a zrušiť marcové a aprílové termíny plánovaných kôl v kategóriách B, C a D.

Hoci chémia ako aj Chemická olympiáda bez experimentu nie je tým pravým, Slovenská komisia Chemickej olympiády sa zhodla na tom, že sa nemôžeme nechať odradiť zložitou situáciou a že ostávajúce kolá ChO v kategóriách B, C a D prebehnú dištančnou formou. Praktickú časť nahradia virtuálne praktické úlohy, v ktorých sú oproti bežným praktickým úlohám doplnené experimentálne výsledky a pozorovania. Úlohou súťažiacich bude vyhodnotiť výsledky a pozorovania a odpovedať na súvisiace teoretické otázky.

Termíny jednotlivých kôl nájdete v našom termínovníku. Úlohy domáceho kola kategórie C sú zverejnené na webstránke Iuventy. Pri ostatných kolách IUVENTA zverejní súťažné úlohy na webe v deň súťaže o 14:00 a súťažiaci si súbor s úlohami stiahne do svojho zariadenia.

Ilustračný obrázok kalendára

Súťažiaci bude mať na vypracovanie riešení čas uvedený na prvej strane zadania súťažných úloh. Po uplynutí tohto času do 30 minút svoje riešenie odfotí a elektronickou poštou zašle svojmu učiteľovi (v prípade domáceho a školského kola), resp. príslušnému predsedovi okresnej alebo krajskej komisie (v prípade okresného a krajského kola) podľa adresára. Do vyššieho kola postúpia všetci úspešní riešitelia nižšieho kola (okrem okresného kola kategórie D, do ktorého už kvalifikácia prebehla v podobe klasického školského kola, vo februári). V okresných a krajských kolách sa nebude vyhodnocovať poradie, ale osobitne úspešní riešitelia. Ďalšie podrobnosti nájdete v dodatku metodicko-organizačného zabezpečenia tohto ročníka ChO.

V prípade letných škôl chémie budeme čakať na vývoj situácie, či by sa nám ich, hoci aj koncom leta, nepodarilo zorganizovať.

Tešíme sa, keď sa budeme môcť opäť stretnúť, a to aj v laboratóriách. Zatiaľ záujemcom prajeme veľa radosti a úspechov pri riešení úloh chemickej olympiády, hoci v dištančnej forme.

Slovenská komisia chemickej olympiády

Dokončenie 56. ročníka chemickej olympiády dištančnou formou Read More »

Dopady koronavírusu na chemickú olympiádu

Asi len máloktorý aspekt našich životov nie je v súčasnosti poznačený svetovou pandémiou koronavírusu a opatreniami, ktoré sa prijímajú pre zastavenie jej šírenia. Výnimkou, bohužiaľ, nie je ani chod Chemickej olympiády.

Ako sme vás informovali správou už začiatkom marca, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva museli byť zrušené marcové termíny konania školského kola v kategórii B a okresného kola v kategórii D. Vzhľadom na trvanie stavu prerušenia prezenčnej výučby na školách do odvolania sú rovnako, do odvolania, pozastavené všetky kolá ChO vo všetkých kategóriách. Informácie nájdete aj v našom oficiálnom termínovníku ChO.

Obmedzenia sa dotýkajú aj kategórie A, kde sme síce stihli zorganizovať Celoštátne kolo, no prípravné a výberové sústredenia účastníkov pre Medzinárodnú chemickú olympiádu momentálne prebiehať nemôžu. Zatiaľ však všetci dúfame, že IChO 2020 sa bude konať v posunutom termíne koncom leta alebo začiatkom jesene a dovtedy ešte stihneme absolvovať prípravu a výber našej reprezentácie v plánovanom rozsahu. Bohužiaľ, Medzinárodná Mendelejevská olympiáda sa tento rok konať nemôže.

Koronavírus

Nateraz je takmer nemožné predvídať, kedy a ako sa chod olympiád, vrátane chemickej, bude môcť vrátiť do normálu. Netušíme kedy a ako sa ukončí školský rok. Situáciu budeme priebežne vyhodnocovať a hneď ako budú známe pokyny Ministerstva školstva ohľadom vyučovania, budeme vedieť zaujať stanovisko aj ohľadom neuskutočnených kôl ChO, prípravných sústredení v kategórii A, či letných škôl, ktoré priamo nadväzujú na výsledky ChO v kategóriách B, C a D. Zatiaľ dúfame, že všetky aktivity ChO sa budú môcť uskutočniť v náhradných termínoch. Nechceme a nemôžeme predbiehať situáciu a všetky aktivity ChO zatiaľ považujeme za pozastavené, avšak nie za zrušené.

Bohužiaľ, kým v iných olympiádach sa darí aspoň čiastočne pokračovať v aktivitách napriek izolácii konaním súťaží dištančnou formou, Chemická olympiáda vždy bola a bude nerozlučne zviazaná s praktickou časťou a riešením úloh v chemickom laboratóriu. Od svojich laboratórií sme však momentálne odrezaní všetci – žiaci, učitelia, autori aj organizátori.

V tomto nepriaznivom období sa priaznivcom chémie budeme snažiť aspoň čiastočne vynahrádzať deficit čara chémie rôznymi náhradnými aktivitami. Letná škola mladých chemikov publikuje denne obsah pre tých najmladších zanietencov – viac si prečítajte v samostatnom článku k tejto téme. Na našej novej webstránke sme taktiež spustili platformu ChO pre elektronické študijné materiály – aj o nej sa dočítate v samostatnom článku. A pre tých najnáročnejších sme zverejnili aj slovenský preklad prípravných úloh IChO 2020.

Dúfame, že nepriaznivé obdobie spoločne prečkáme a čoskoro sa stretneme opäť v našich laboratóriách. Pre pravidelné aktualizácie sledujte našu webstránku.

Dopady koronavírusu na chemickú olympiádu Read More »